Undervisningen sker helt på distans i en digital utbildningsplattform, dvs. ingen fysisk närvaro krävs av studenten, detta gäller även examination. I plattformen sker också all kommunikation mellan deltagarna och mellan deltagare och lärare.

Del 1

Undervisningen i del 1 sker genom att deltagaren läser litteraturen, reflekterar, besvarar och diskuterar viktiga frågeställningar i mindre närgrupper samt genomför 4 st kunskapskontroller. En diskussionsgrupp/nätgrupp samt en kunskapskontroll per avsnitt dvs., avsnitten: Initiera, Etablera, Genomföra och Överlämna/Avsluta. Kunskapskontrollerna rättas automatiskt och deltagaren får direkt svar på om han/hon är godkänd eller ej. Nätgrupperna skapas automatiskt i takt med att studenten blivit klar med de olika kunskapskontrollerna. När studenten är klar med del 1 (reflektioner samt de fyra kunskapskontrollerna är godkända och avslutande) erhålls 3,5 hp och studenten flyttas automatiskt till del 2. På del 1 kan bara betygen godkänt eller underkänt erhållas.

Del 2

Undervisningen i del 2 är mer självständig. Denna del består av två mindre arbeten. Första delen består av att deltagaren lämnar in en projektbeskrivning (ett speciellt ”case” kommer att tilldelas varje enskild student). Andra arbetet består av att studenten genomför en övning där vanliga arbetsuppgifter för en projektledare skall genomföras. Dessa uppgifter finns samlade i en ”e-postlåda” och svaren/åtgärderna samlas i ett dokument och bildar resultatet till det andra arbetet. Dessa uppgifter examineras av en lärare på skalan A-F. Dessa två uppgifter är sammanlagt värda 4 hp.

Betyg

För att få ett slubetyg på kursen så krävs det att man har godkänt på del 1 samt minst E på de två inlämningsuppgifterna i del2. Det slutgiltiga betyget sätts baserat på genomsnittet av de två inlämningsuppgifterna i del 2 avrundat nedåt.