Från och med hösten 2011 erbjuder Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet ett nytt masterprogram i IT-projektledning. Studierna bedrivs helt på distans och programmet är flexibelt och platsoberoende. Studenterna får de kunskaper och färdigheter som krävs för att leda och planera större IT-projekt. Genom ett nära samarbete med näringslivet får studenterna praktisk projekterfarenhet.

Programmet tar upp viktiga stödverktyg som projektplanering, ekonomi, förhandlingsteknik, affärsjuridik och kontroll av IT-projekt (budget, planering etc.). Även ledarskap, gruppdynamik, information och kommunikation är områden som tas upp. Projektledning, affärsstrategier och IT-projekt, projektstyrningsmodeller, out- och insourcing samt så kallade agila modeller ingår också. Programmet avslutas med att studenterna skriver en masteruppsats.

– Många väntar ett par år innan de påbörjar högre studier eller vidareutbildar sig. Under tiden har en del hunnit bilda familj, skaffat ett jobb eller flyttat utomlands. Då är det viktigt att kunna erbjuda studenterna ett program med stor flexibilitet och möjlighet att hålla kostnaderna kring studierna på rimlig nivå, säger Gunnar Wettergren, programkoordinator, vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

Lärare och handledare från såväl universitetsvärlden som näringslivet ger stöd och hjälp under hela utbildningen. Teorikunskaperna får studenterna även tillämpa i praktiken ute på företag.

Distansstudier ger flexibilitet

Masterprogrammet IT-projektledning ges helt på distans och möjliggör för studenterna att själva välja tid och plats för studierna. Tanken är att programmet ska vara tillgängligt för alla, oberoende av levnadssituation. Utbildningen passar perfekt för alla som vill vidareutbilda sig eller kombinera arbete med studier, men har begränsad möjlighet att regelbundet delta i föreläsningar och seminarier.

Utbildningens upplägg

Studenten kan välja sin egen studietakt beroende på situation och flexibilitet. Programmet består av följande delar:

Teoriavsnitt som omfattar följande områden: introduktion till projektledning, information och kommunikation i projekt, styrning av IT-projekt (budget, planering etc.), affärsstrategier och IT-projekt, projektmodeller, affärsjuridik, ledarskap och gruppdynamik, out-och insourcing.

Teoretisk kunskap tillämpas inom såväl verkliga som fiktiva företag. Praktisk erfarenhet (10-15 veckor).  Under perioden är den studerande placerad på ett företag som studenten tilldelas eller själv väljer.

Examensarbete. Programmet avslutas med att studenterna skriver en mastersuppsats.

Läs mer under utbildning>>

 

För mer information, kontakta:

Gunnar Wettergren, programkoordinator, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet
E-post: gunnarw@dsv.su.se
Telefon: +46 8 674 70 90