Vi ägnar särskilt fokus åt gästföreläsare från näringsliv, organisation och samhälle. Tanken är att berika studenterna med ny kunskap samt att underlätta ett idé- och erfarenhetsutbyte som gynnar båda parter.

Kontakt för gästföreläsningar Stefan Möller, studierektor.

studierektorGA@dsv.su.se