Du kan skydda dina webbsidor så att det krävs att man anger ett användarnamn och lösenord för att få sidorna visade via webbläsaren. Så här gör du i ett terminalfönster inloggad som "abcd1234" på Linuxservern "triton.dsv.su.se" vid DSV:

 • Samla alla webbsidor (HTML-filer) som du vill skydda i en katalog under din public_html-katalog. Antag t.ex. att katalogen heter ~abcd1234/public_html/hemlig/.
 • Börja med att skapa en lösenordsfil, med t.ex. namnet "passwd". Den kan ligga var som helst men lämpligen inte under public_html-katalogen. Lägg den t.ex. på din huvudkatalog. Flytta dej dit med kommandot "cd" (utan argument).
 • Ge kommandot "htpasswd -c passwd nisse" som skapar lösenordsfilen "passwd" och användaren "nisse". Du kommer att få frågan om önskat lösenord för "nisse" och en konfirmerande fråga om lösenordet.
 • Nästa användare "lisa" skapas med kommandot "htpasswd passwd lisa" (d.v.s. utan "-c" denna gång). Ånyo får man möjlighet att ange lösenord för användarnamnet.
 • Upprepa kommandot "htpasswd passwd användarnamn" för varje nytt användarnamn som ska adderas till lösenordsfilen passwd.
 • Mer information om kommandot "htpasswd" får du med kommandot "man htpasswd".
 • Gå sedan till din katalog med HTML-filer som ska lösenordskyddas. T.ex. "cd ~/public_html/hemlig".
 • Skapa i katalogen "hemlig" en fil med namnet ".htaccess". Använd en textredigerare som t.ex. Emacs eller Nano. Filen skall innehålla följande rader:
   
  AuthType Basic
  AuthName "text här"
  AuthUserFile /home/h12/abcd1234/passwd
  Require valid-user
  
   

  Det som skrivs efter AuthName kommer att synas i inloggningsrutan. AuthUserFile pekar på lösenordsfilen som du skapat med htpasswd. Med kommandot "pwd" medan man är i katalogen för passwd-filen så ser man sökvägen till filen, dvs "/home/h12/abcd1234/" i exemplet ovan.

 • Testa genom att försöka öppna en webbsida på hemlig-katalogen. Ange alltså URL http://people.dsv.su.se/~abcd1234/hemlig/namn där namn är en HTML-fil på katalogen hemlig. Du ska nu få fråga om namn och lösenord. Prova med "nisse" och det lösenord denne har.