Open to the public: lectures, workshops, sessions etc please disseminate this info. Distance participation is also possible (inform us about your attendance in Stockholm or via distance technology, which sessions you want to attend and send your skype ID. Send your booking (name, organization, and sessions) to Henrik.Hansson@dsv.su.se

Theme:

IID - Research and implementations of ICT to support Inclusion, Integration and Development

IID - Forskning och praktiska tillämpningar av IKT för att främja inkludering, integrering och utveckling

Purpose: Problem solving, brainstorming, exchange of ideas, partnership building, project creation

Project description: see end of document

 

Wednesday 22nd

Room: Lilla Hörsalen (11.00 -13.00) 2nd Floor and Aula NOD (Big Aula) 14.00 - 16.00 ground floor.

DSV NOD house, Borgarfjordsgatan 12. How to find DSV: http://dsv.su.se/en/about/find

If you are lost: sms/e-mail or call Henrik (0709 329182, Henrik.Hansson@dsv.su.se) or Thashmee (070 0538627, thasmee@dsv.su.se)

 

11.00 – 11.30 Welcome! Introduction, Agenda and Purpose

Henrik Hansson, Associate Professor Stockholms universitet

Petra Norling, Samverkanskoordinator, Samverkansavdelningen Stockholms universitet

Johanna Hargö, Samverkansavdelningen, Stockholms universitet

 

11.30 - 13.00 Nya svenskar: Utmaningar och nuläge/New Swedes: Problem-challenges and current situation. Ideas. Lilla Hörsalen

Current state in two Swedish municipalities: challenges and integration in rural areas (Nuläge i två av Sveriges kommuner, utmaningar och möjligheter med integration/inkludering i glesbygd)

Jenny Lennhammar and integration officers from other agencies/municipalities/NGO:s

Enhetschef Integrationsenheten Kompetenscentrum Gotland

Åke Nyström, chef för integrationsenheten Mora

"To learn and practice the Swedish language - Perspective from education in Swedish for asylum seekers and immigrants”

Mattias Jaktlund, Verksamhetsledare. Folkuniversitetet i Östersund.  

 

Discussion: rethink, ideas, new approaches, role of IT?

13.00 - 14.00 Lunch. NOD restaurant, ground floor.

 

14.00 - 15.00

Ideas, concepts, pilot studies and projects at DSV Stockholm University

Aula NOD (Big Aula), Ground floor

 • Idea Bank. Connecting university projects with societal needs. Structure, examples and future
 • Henrik Hansson
 • Digital mentors: Facilitating online audiovisual communication between Swedes-New Swedes
  Henrik Hansson. Concept development - Bachelor thesis by Hadia Qazi and Ida Sundqvist “Digitala Faddrar - En kvalitativ studie om integreringen i Sverige för nyanlända och flyktingar med hjälp av ett digitalt kommunikationsverktyg”.
 • “Join me”: App, facilitating spontaneous meetings between Swedes-New Swedes
  Henrik Hansson. Hackathon generated concept for Red Cross.
 • Business: Facilitating Somali-Swedes businesses with an online trading portal
  Henrik Hansson. Concept development - Bachelor thesis by Michael Laggar och Martina Öqvist “Brist på förtroende, ett hinder för kunskapsöverföring hos den somaliska diasporan - En studie om hur IKT kan stödja entreprenörskap hos den somaliska diasporan och komma över hinder för entreprenöriellt samarbete”.
 • E-skills Match. IT-skills self-assessment online short cut for new immigrants to work and education. Myrsini Glinos.
 • Discussion

 

15.00- 15.15 Break                                                                                                

15.15 - 15.35

"Student Node - Platform connecting students and employers" - http://www.studentnode.com/

Erik Sturesson Founder & CEO

 

15.35 - 16.00

The Nordic Welfare Centre

Lidija Kolouh-Söderlund, Projektledare, PhD

 

18.30-22.00 Nobel museum. Old town/Gamla stan. (For invited guests)

Dinner, presentations and mingle with 30 people who are participants in the Sida sponsored International training program on “ICT and Pedagogical Development” organized by LIFE Academy and DSV/Stockholm University. The participants are representing 9 countries: Bangladesh, Bolivia Cambodia, Ethiopia, Kosovo, Rwanda, Tanzania, Uganda and Zimbabwe.
Context, see project description

 

Invited guests:

 • Kerstin Borglin, Director SPIDER
 • Jenny Lennhammar, Enhetschef Integrationsenheten Gotland
 • Åke Nyström, chef integrationsenheten Mora
 • Eva Flemming, integrationssamordnare, Gotland,
 • Lars Svensson, Professor University West/Högskolan Väst
 • Thomas Winman, Senior Lecturer in Pedagogics at University West/Högskolan Väst
 • Mattias Jaktlund, Folkuniversitetet
 • Shahamak Rezaei, Associate Professor, Roskilde University, Denmark
 • Peter Wilcke, Developer digital media
 • Lidija Kolouh-Söderlund, Projektledare, PhD

Address: Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan

 

Thursday 23rd

Room L70 (same room all day), Floor 2, DSV NOD house, Borgarfjordsgatan 12.

 

09.00-10.00 Project presentation: Inclusion and integration of new Swedes in West Sweden. Ideas.

Lars Svensson, Professor, IT and learning. Högskolan Väst/University West

Thomas Winman, Research coordinator:”Integration and inclusion”. Högskolan Väst/University West

Discussion

 

10.00-10.30 Inclusive Business Sweden: Think Global. Act Global.

Mike Debelak, Executive Director, Inclusive Business Sweden

Discussion

                                                                                                                             

10.30 – 11.00 Break

 

11.00-11.30 Life Academy, international and regional projects. Ideas.

Marlene Gustavsson Managing Director Life Academy.

Bo Gillgren Program Manager Life Academy

Discussion

 

11.30-12.00

Business opportunities and entrepreneurship for migrants. Ideas.

Shahamak Rezaei, Associate Professor, Roskilde University

EU-project Diasporalink

Discussion

 

12.00-12.30 Don’t let your background determine your future! Employability and business opportunities for new Swedes. (To be confirmed)

Politician, Swedish Member of Parliament

 

12.30-13.30 Lunch

 

13.30-15.00 Unconference/Group work (participants decide the topics)

 

15.00-15.30 Break

 

15.30 – 16.30 Summary, next step: New networks? New partnerships? New projects?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This project is supported by Samverkansavdelningen, Stockholms Universitet.

Projektbeskrivning (in Swedish)

Bakgrund, syfte och målsättning med samarbetet

Det finns mycket kunskap om informations- och kommunikationsteknikens (IKT:s) möjligheter att inkludera människor och om hur IKT bidrar till att utveckla individer, regioner och samhällen. IKT är en av de drivande krafterna i globaliseringen och bidrar till känslan av att vi alla bor i samma ”globala by”, sitter i samma båt. Detta projekt syftar till sammanföra forskare, praktiker (utvecklare, handläggare, lärare m fl) och beslutsfattare (politiker, myndighets- och kommunchefer) i arbetet med att förbättra livsvillkoren för flyktingar, asylsökande, nya svenskar och för de som lever i utvecklingsländer. Med IKT-stöd kan mycket göras för denna målgrupp, men problemet är att det saknas helhetssyn och samverkan mellan olika aktörer. DSV/SU har sedan länge haft Nordens största forskargrupp inom området ICT4D (ICT for Development) som varit inriktad på hur IKT bäst kan nyttjas i utvecklingsländer framför allt inom utbildningsområdet. Med de stora flyktingströmmarna till Europa och framför allt Sverige har en del av målgruppen fysiskt flyttat till Sverige. Men varken forskare eller praktiker har koordinerat sina insatser för att möta denna nya situation. Det är dags att bättre samverka mellan svenska högskolor samt öka samarbetet mellan högskolorna och det omgivande samhället för att flytta fram kunskapshorisonten och genomföra smartare lösningar.

Det är många som är involverade i närliggande frågor, men arbetar isolerat från ett större sammanhang. I Sverige är forskningen inom ICT4D förhållandevis marginaliserad med ett fåtal forskare spridda på ett 10-tal lärosäten, det är även fallet med de som arbetar forskning om flyktingars situation. Tanken i detta projekt är att omdefiniera ICT4D till ett nytt forskningsområde som inte bara innefattar ”Development” (teorierna fokuserar på situationen i utvecklingsländer), utan även inkludering och integrering i det svenska samhället. Dessa tre begrepp, ”Development”, ”Inclusion” och ”Integration” sammanfattar en mängd teoretiska perspektiv och frågeställningar och genom att sammanföra dem och de forskare som arbetar inom dessa områden finns mycket att vinna. Med ett sådant perspektiv dubbleras forskargrupperna lokalt (både forskare med Sverige som forskningsfokus och de som studerar utvecklingsländer möts) och naturligtvis finns det intresse från politiker, myndigheter och arbetslivets representanter att vara del i ett sådant landsomfattande och tvärvetenskapligt nätverk.

Beskriv projektets mervärde för deltagande parter

Projektet skapar ett mötes-forum både på distans och med fysiska möten runtom i landet som sammankopplar forskare, praktiker och beslutsfattare i ett unikt nationellt nätverk. Forskningen förväntas bli mer produktiv och substantiell genom aktuella och unika data från flera fält. Flera forskare kan arbeta i större projekt med tvärvetenskapliga ansatser. En förhoppning är att denna nationella satsning kan förstärkas och byggas ut med en EU-dimension t ex i form av ett Horizon 2020-projekt. Antalet personer i Europa som inte är födda i Europa är >75 miljoner, vilket gör aktiviteter inom området inkludering, integration och utveckling högaktuellt även med ett EU-perspektiv. Om ett fruktbart samarbete mellan högskolor, myndigheter och företag kan demonstreras i detta projekt finns det mervärde för alla parter.

Kort redogörelse för fortsatta samarbetsmöjligheter efter projektets avslut

Projektet syftar till skapa ett långsiktigt forsknings- och utvecklingssamarbete mellan alla ingående parter. Det kommer ske i form av gemensamma forskningsprojekt, samverkan i tillämpade projekt och ett generellt kunskapsutbyte inkluderande gemensamma aktiviteter såsom seminarier, workshops och konferenser. De IT-produkter som pilot-testas och utvecklas kan komma att implementeras i den så kallade ”verkligheten” till nytta för inkludering, integrering och utveckling av individer, organisationer och regioner i Sverige och i utvecklingsländer.