Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Till deras årliga utlysning 2011 inkom närmare 1 300 ansökningar, varav 112 nya projekt nu får dela på 421 miljoner kronor. Ett av dessa projekt är Multimodal kommunikation för delaktighet i planprocesser och beslutsanalys: Verktyg och processmodeller med professor Mats Danielson (projektledare), professor Love Ekenberg och Aron Larsson, fil.dr. Både gruppen och projektidéen fick högsta möjliga betyg vid utvärderingen.

- Det här är naturligtvis roligt för DSV som på senare tid mer systematiskt och på riktigt bred basis har börjat ägna sig åt demokratifrågor och e-government, understryker prefekt Love Ekenberg som också ingår i projektgruppen. Det gäller både inom vår reguljära verksamhet och inom centrat SPIDER - i det senare fallet med ett utvecklingslandperspektiv.

Det finns ett behov att åstadkomma mer demokratiska beslutsprocesser i samhället. Det handlar om att öka medborgarnas insyn och inflytande i beslutsfattande. Det forskarna vill göra är att utveckla metoder för intressentgrupper att kunna förmedla sina åsikter till beslutsfattare. Särskilt gäller det att att hitta nya sätt och nya verktyg att förmedla information mellan beslutsfattare och allmänheten – och det man studerar är hur datorstöd kan underlätta den här processen. 

 
mats.jpg
 
- Det är roligt att DSV:s och forskningsgruppen Decides arbeten inom beslutsstödssystem för offentliga beslut ännu en gång uppmärksammats genom forskningsbidrag från ett forskningsråd, betonar projektledaren professor Mats Danielson. I snart 20 år har gruppen utvecklat såväl teorier som algoritmer och verktyg för beslutsstöd och beslutsanalys och tillämpat dessa i ett flertal olika områden.

Projektet genomför tre olika fallstudier i tre olika kommuner. Varje fallstudie ska behandla en aktuell plan- eller beslutsprocess och i anslutning till denna testa och utvärdera verktyg för en rikare form av kommunikation mellan allmänhet och beslutsfattare än den vanliga, det vill säga skriftlig eller i vissa fall bilder. En viktig del av projektet är att titta på hur den information som förmedlas via datorbaserade kanaler kan tillgodogöras i en beslutsprocess på ett strukturerat sätt. Projektet ska utreda hur befintliga modeller för delaktighet i publika beslutsprocesser kan utvidgas och anpassas för att tillvarata den nya formen av information.

- Det är rimligt att kräva insyn i olika planprocesser och i samhälleligt beslutsfattande i stort, säger Love Ekenberg. Det här projektet ska undersöka hur man kan kommunicera beslut till medborgare och hur man kan aktivera dem för att påverka sin omgivning.

Forskarna ska också föreslå hur man bör hantera själva processerna kring besluten och besluten i sig. I synnehet så intresserar de sig för transparenta modeller för rationellt och effektivt beslutsfattande.

Decidegruppen
Decide är ett nätverk av forskare inom Sverige som arbetar med frågor som rör beslutsteori, beslutsanalys och riskanalys. Gruppens projekt spänner från nationella system för att hantera risker vid översvämningar till svåra och kontroversiella politiska beslut. De traditionella forskningsansatser har varit antingen deskriptiva, d.v.s. att försöka beskriva hur (tokigt) beslutsfattare faktiskt beter sig eller normativa, d.v.s. hur beslutsfattare bör handla i beslutssituationer.

- Ingen av dessa ansatser har helt lyckats producera ett önskvärt stöd som verkligen hjälper till vid beslutsfattande, förklarar Mats Danielson. En bättre ansats är det preskriptiva förhållningssättet där vi med stödjande processer beskriver en arbetsgång som leder från initial problemformulering till färdigt beslutsunderlag. Själva beslutet - som baseras på ett beslutsunderlag och en förståelse för både beslutsproblemet och processen - kan sedan tas på flera olika sätt beroende på situation och organisation.