christer_w(1).jpg

I sitt program Utmaningsdriven Innovation har VINNOVA identifierat fyra huvudområden där Sverige har goda förutsättningar att inta en ledande position när det gäller innovativa lösningar. Ett av dessa är Hållbara attraktiva städer. Projektet Smart City SRS är ett samarbete mellan stad, näringsliv, och akademin för att utveckla en interaktiv informationsplattform som ska bidra till den nya miljöprofilerade stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Det ska bidra till en smart och hållbar stadsdel där beslut kan fattas av individer, företag och samhällsaktörer på ett effektivt sätt, baserat på lättillgänglig, relevant och aktuell data.

 

 
norra djurgarden.jpg
 
En ny smart stadsdel
Norra Djurgårdsstaden är Stockholms andra miljöprofilerade stadsdel. En lärdom från den första miljöprofilerade stadsdelen - Hammarby Sjöstad - var att planera in uppföljning och utvärdering redan under projekteringen av en ny stadsdel. Därför behövs en omfattande och seriös satsning på ICT-lösningar som kan sammanfattas under begreppet ´Smart Cities´. Forskningsinstitutet IDC bedömer att smarta städer utgör en 122 miljarder dollar stor marknad de närmaste två åren – med en stor utvecklingspotential i framtiden.

De drivande aktörerna i projektet Smart Cities SRS är Stockholm stad, IBM, KTH och Fortum som tillsammans med byggherrar och övriga samhällsaktörer realiserar visionen. Totalt deltar 12 kommersiella aktörer i projektet. Det  kommer att genomföras som en gemensam satsning av vitt skilda aktörer inom offentlig verksamhet, stadsplanering, forskning, forskningsfinansiärer, IT- och visualiseringslösningar samt företag och oliks samhällsaktörer.

Affärer och hållbara städer
Det finns två drivkrafter för att skapa ”smarta städer” – den ena handlar om ekonomi och den andra om att skapa hållbara städer. DSVs del i projektet berör affärsdelen. Det handlar om att skapa förutsättningar och affärsmodeller för grön tillväxt i form av nya gröna tjänster, företag och jobb. Man räknar med att kunna skapa ett ekosystem av data kopplat till hållbarhet i staden där aktörerna kan skapa nya typer av tjänster och produkter. De lösningar man tar fram ska vara generella och kunna exporteras på en global marknad.

- Vårt uppdrag blir att identifiera de nya värdekedjorna som skapas i den smarta staden, och därefter utveckla lämpliga affärsmodeller, berättar Christer Magnusson som är DSVs projektledare i arbetsgruppen för Affärsutveckling.  Särskilt intressant är spänningsfältet Offentlig Privat Samverkan. En ytterligare utmaning är att respektive aktör äger sina data. För att uppnå målen i projektet krävs dock att data aggregeras; det kommer att bli en utmaning att få parter med delvis olika affärslogik att se de kommersiella fördelarna i att dela data!  Vi ska också identifiera en s k Trusted Service Provider som ska äga och drifta systemet.  

 

Länkar

Norra Djurgårdsstaden