mona_w.jpg
 
Mona Riabacke kom in på beslutsstödsområdet i samband med sitt examensarbete på KTH. Det stora och växande området intresserade henne tidigt. Vi behöver många gånger IT-stöd i dagens informationsintensiva samhälle när beslut ska fattas, berättar Mona. Dagligen gör vi ju själva någon form av multikriterieanalys mer eller mindre medvetet när vi fattar olika beslut. Vi väger för- och nackdelar för olika kriterier och gör en sammantagen bedömning vid de flesta besluten, t.ex. vid köp av en latte på vägen till arbetet - smak, pris, behov, alternativ osv. 

- Jag tror att multikriterieanalys är viktigt att föra in i verksamheters beslutsfattande för att kunna se till hela bilden och ta med såväl äpplen som päron i bedömningen, , betonar Mona. Men i sin nuvarande form, så finns det ofta ett gap till användande som stöd vid beslutsfattande i verksamheter.

En viktig del i en beslutsstödsprocess är utvinningen - eliciteringen - av indata till beslutsmodellen. Vad är det man ska mäta på och hur uttrycker man sina preferenser? Det är just det här momentet som avhandlingen handlar om, och här föreslås en mer praktiskt användbar modell, en s.k. preskriptiv eliciteringsmetod. Lite förenklat handlar det om hur man ska få människor att uttrycka den information som behövs för att kunna analysera en beslutssituation.

- En preskriptiv eliciteringsmetod är anpassad till verkligt användande och användares förmågor vid strukturerad utvinning av indata till en "beslutsanalysmodell", och här är det viktigt att förstå hur människor fungerar på ett djupare plan, förklarar Mona Riabacke. 

Existerande modeller för multikriterieanalys kräver ofta exakta uppskattningar av sådant som är mer subjektiva värden. När man ber människor göra uppskattningar av olika typer av värden så blir de alltid oprecisa i någon mening, just för att vi är människor – inte datorer. Därför behövs metoder som tillåter mer oprecisa värden.

Tre empiriska studier har genomförts och resultaten pekar på att användandet av oprecisa värden inom elicitering är en mer realistisk ansats och kanske särskilt viktig när det gäller utvinning av preferenser. Ytterligare två empiriska studier har genomförts för ett validera de föreslagna metoderna.

Numera jobbar Mona på SAS Institute som projektledare för implementeringsprojekt av beslutsstödslösningar. Det är inte uteslutet att hon återgår till forskningen någon gång i framtiden, men hon tycker att det är bra att få ett verksamhetsperspektiv också.

- Självklart så är det en oerhört skön känsla att komma till avslut med något jag hållit på med under en så lång tid. Att hålla min egen "bok" i handen känns häftigt! Och ger mersmak, avslutar Mona Riabacke.