With human communication as the main thread interview with Petter Karlström

Forskningsanslag för webbgränssnitt för dövblinda

Med mänsklig kommunikation som den röda tråden intevju med lektor Petter Karlström