Bakgrund och allmän information

Samhällsvetenskapliga fakulteten har beslutat att satsa medel för utlysningar inom Framtidens Lärande inom Samhällsvetenskap - FLS - för att skapa möjligheter för lärare inom fakulteten att söka bidragsmedel för att utveckla moderna IKT-pedagogiska lösningar för sin egen undervisning. Satsningen består av två delar, dels en för projektmedel för undervisningsprojekt (denna sida), dels en för planeringsbidragsmedel för skrivande av forskningsprojektansökningar (se separat sida).

Fakta om satsningen på undervisningsprojekt:

¤ FLS startade december 2014 med en utlysning. Ytterligare en  utlysning gjordes under våren 2015.

¤ FLS leds av en styr- och prioriteringsgrupp som består av
         o Mats Danielson, Rektorsråd
         o Uno Fors, DSV, Projektledare
         o Susanne Kjällander, BUV
         o Max Scheja, IPD
         o En studentrepresentant

¤ Samtliga tillsvidareanställa lärare på fakulteten kan söka
¤ Max belopp att söka är 200 000 kr/projekt
         o Ev. kan större projekt godkännas om det finns tydlig motivering till detta, samt att
            projekten då måste beröra mer än en institution inom fakulteten
         o Huvudsakligen skall medlen gå till löner (inkl. LKP), expertstöd, filmare, animatör
            och/eller till IKT-pedagogisk utveckling. Rådgör gärna med FLS projektledare
            angående expertstöd och andra projektbehov innan ansökan inskickas.
                       - Medel får ej användas för inköp av datorer och programvaror
                       - Medel får ej används till overheadkostnader
¤ Projekttid är max 1,5 år
¤ Beviljade medel utbetalas med 2/3 vid projektstart och 1/3 efter inlämnad slutrapport

Ansökningsinformation

¤ Ansökningsformalia
         o Ansökan skall omfatta max 5 sidor inkl. allt (se nedan)
         o Sökanden kan skriva på engelska eller svenska
         o Deadline för utlysning 1 är 31 mars 2016
¤ Ansökan skall innehålla
         o Namn på huvudsökande
         o Namn på ev. medsökande
         o Institution(er)/motsvarande som medverkar
         o Projektnamn
         o Tydlig specificering av vad som skall göras
         o Ev. tidigare erfarenheter + exempel på vad som är inspirerande för sökanden
         o Problem som man vill lösa och pedagogiska vinster med föreslaget projekt
         o Beskrivning av kursen/typ av kurs/program projektets resultat avser att användas
            inom
         o Beskrivning av hur projektet ska genomföras och dokumenteras
         o Information om hur resultaten av projektet skall spridas inom och
            utanför institutionen
         o Tidplan, inkl. projektstart och -slut
         o Sökt belopp, uppdelat på
                        - Lönemedel och arbetstid för huvudsökande
                        - Lönemedel och arbetstid för ev. medsökande
                        - Beräknande kostnader och arbetstid för ev. pedagogiskt eller tekniskt
                          stöd som behövs för att genomföra projektet
         o Motivation till sökta belopp/arbetsinsatser
         o Intyg från prefekt att denne stödjer ansökan (underskrift behövs)

Ansökan, som ställs till FLS styrgrupp, ska sändas till Magdalena Pers Färjemark
(magdlind@dsv.su.se). Stäm gärna av ansökan med FLS projektledare Uno Fors
(uno@dsv.su.se) innan insändning.

Bedömningsmall återfinns i fakultetsnämndens dokument

FLS undervisning inkl bedömningsmall (119 Kb)