FLS leds av en styr- och prioriteringsgrupp som består av Mats Danielson, ordförande; Uno Fors, DSV, projektledare; Susanne Kjällander, BUV; Max Scheja, IPD; Saara Fahmy, studentrepresentant.

En första utlysning öppnade i december 2014 med beslut i mars 2015 och en andra öppnade med deadline i juni 2015. En tredje och sista omgång öppnade i början av 2016 med sista ansökningsdag 31 mars 2016. Maximalt belopp att söka var för utbildningsansökningar 200 000 kr/projekt och högst en ansökan per institution kan beviljas i varje utlysning. Vidare sades det i utlysningstexten att medlen i huvudsak skall gå till löner, expertstöd, filmare, animatör och/eller till IKT-pedagogisk utveckling och att medlen ej får användas för inköp av datorer och programvaror eller till overheadkostnader. Maximalt belopp att söka var för forskningsansökningar 100 000 kr/projekt och högst en ansökan per institution kan beviljas i varje utlysning. Vidare sades det i utlysningstexten att medlen i huvudsak skall gå till löner för utveckling av en forskningsansökan avsedd att skickas in till forskningsråd eller motsvarande.

Se beslut om vilka projekt som har beviljats medel under rubriken "Beviljade ansökningar".

 

-------------------------------------------

Ansökan utlysning 3 2016

Samhällsvetenskapliga fakulteten satsar tre miljoner kronor på projekt inom Framtidens Lärande. Ansökningarna är öppna för samtliga tillsvidareanställa lärare vid fakulteten.
Det finns två separata utlysningar, en för undervisning och en för forskning.

Utlysningen för undervisning syftar till att öka och förbättra IKT-stödd undervisning inom SU och ger dig en unik chans att utveckla moderna IKT-pedagogiska lösningar för din undervisning. Under projektet får du specialiststöd från bland annat Institutionen för data- och systemvetenskap. Projekttid är max 1,5 år. Maximalt belopp att söka är 200 000 kr/projekt. Huvudsakligen ska medlen gå till löner (inkl. LKP), expertstöd, filmare, animatör och/eller till IKT-pedagogisk utveckling. Rådgör gärna med FLS projektledare angående expertstöd och andra projektbehov innan ansökan skickas in. Ansökan skall omfatta max 5 sidor, på svenska eller engelska. Deadline för ansökan är 31 mars 2016.

Utlysningen för forskning utgörs av planeringsbidrag för framtagandet av
medelsansökningar till forskningsråd eller motsvarande inom
framtidens lärande. Ansökan om planeringsbidrag ska omfatta 1-2
A4-sidor och skall avse medelsansökningar med deadline som inte ligger längre fram i tiden än 18 månader. Maximalt belopp att söka är 100 000 kr per projekt. Deadline för ansökan är 31 mars 2016.

Mer information om utlysningarna och anvisningar för ansökan finns på

www.dsv.su.se/fls/ansokan-forskning

www.dsv.su.se/fls/ansokan-utbildning