Prioriterat inom området är att ta fram modeller och metoder som möjliggör analys och design av informationssystem. Fokus är bland annat kravhantering, där metoder utvecklas som länkar samman strategi, värde, förmågor och intressenters produktmål till systemkrav. I forskning om förmågeanalys kartläggs organisatoriska förmågor för att utforma affärstjänster som kan modifieras utifrån respektive tillämpningsområde.

Två exempel på modeller som studeras är processmodeller och värdemodeller. Processmodeller ger en visuell representation över hur affärsprocessens olika aspekter hanteras, som data, aktiviteter och beslut, i till exempel ett ärendehanteringssystem. Värdemodeller används till att beskriva och analysera hur organisationer skapar nytta baserat på kundsegment, de produkter som levereras via olika kanaler och hur intäkter och kostnadsströmmar ser ut. Insikterna från de två modellerna används till att designa nya affärsmodeller och tjänster.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Business Process Management and Enterprise Modeling.