Prioriterat inom forskning är att ta fram modeller och metoder som möjliggör analys och design av informationssystem. Fokus är bland annat kravhantering, där metoder utvecklas som länkar samman strategi, värde, förmågor och intressenters produktmål till systemkrav. I forskning om förmågeanalys kartläggs organisatoriska förmågor för att utforma affärstjänster som kan modifieras utifrån respektive tillämpningsområde. Analysen kan utgöra underlag för att skapa och förstå komplex samverkan mellan organisationer i affärsekosystem.

Exempel på modeller som studeras för att designa nya affärsmodeller och tjänster är processmodeller och värdemodeller. Processmodeller ger en visuell representation över hur data, aktiviteter och beslut hanteras i verksamheter. Den visuella representationen tillämpas sedan till att konstruera exempelvis affärssystem och ärendehanteringssystem. Värdemodeller används till att beskriva och analysera hur organisationer skapar nytta baserat på kundsegment, de produkter som levereras via olika kanaler och hur intäkter och kostnadsströmmar ser ut.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Business Process Management and Enterprise Modeling.