Digitalisering i utvecklingsländer

För att utforska länders förutsättning för digitalisering analyseras gällande nationella policyer och organisationers beslutsstruktur studeras samt hur dessa stöds av befintliga system. Hur människor använder mobiltelefoner i vardagslivet studeras, liksom hur tillgång till informations- och kommunikationsteknologi ser ut. Vissa forskningsprojekt finansieras av Sveriges biståndsmyndighet, Sida.

Förbättrade livsvillkor och hållbar utveckling

För att bidra till bättre försörjning och sjukvård utvecklar, testar och utvärderar forskningen digitala tjänster, teknik och modeller. Annan forskning syftar till att öka tillgång till utbildning eller till att stärka demokrati och bekämpa korruption. Hänsyn tas exempelvis till inkomst- och utbildningsnivåer, samhällsstatus, hälsa, funktionsvariationer, kultur och genus.

Samverkan med lokala forskare och studenter

Inom tillämpningsforskning testas nya tekniska lösningar eller förändrande förutsättningar så att befintliga lösningar kan användas av fler personer. Dessa studier görs ofta på plats i samarbete med lokala forskare och studenter vid universitet, i bland annat Rwanda, Uganda, Tanzania och Kambodja.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om ICT for Development.