Teknikstöd för lärande och utbildning

Vår forskning utvecklar pedagogiska miljöer för framtidens lärande i skola och högre utbildning i nära samarbete med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). Tjänster som tas fram studeras och utvärderas med, exempelvis artificiell intelligens. Insikterna används till att lösa faktiska behov och till att förbättra elevers och lärares villkor genom att identifiera och diskutera etiska och sociala implikationer av ny teknik.

Pedagogik och digitalisering av utbildningssektorn

För digital kompetensutveckling utvecklas metoder för samarbete och samordning. Syftet är att stötta lärare och elever att utveckla kreativitet, problemlösning och innovation samt att ge alla elever möjlighet att rustas för studier, arbetsmarknad och samhällsliv. Pedagogiskt material förstärks genom att virtuella och simulerade miljöer och digitala spel utvecklas, och studeras ur elev- och lärarperspektiv för att skapa förståelse.

Design för kollaborativt lärande

Design för samlärande och användarcentrering är prioriterat i forskningen. System och pedagogiska verktyg som utformas intresserar sig på användarens roll och betydelse, sociokulturella sammanhang är essentiellt. Alla förutsättningar som påverkar individers och gruppers inlärning studeras, sammanställs och värderas. Grunden är att analysera multimodalt lärande som skapar egna uttryck och mening genom bild, text och ljud.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Technology Enhanced Learning.

Länken leder till Centrum för universitetslärarutbildnings webbplats