Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är den största och äldsta datavetenskapliga institutionen i landet samt en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med placering vid campus Kista, Stockholm. Ämnet data- och systemvetenskap rör sig mellan teknik och humaniora, samhällsvetenskap samt beteendevetenskap. Användningen och utformningen av IT kontextualiseras i förhållande till människor, organisationer och samhälle. DSV erbjuder en stimulerande forskningsgemenskap i en internationell miljö.

Projektbeskrivning
Denna doktorandanställning rör Digital forensik som är användandet av metoder från datavetenskap/datorteknik för att svara på frågor som är relevanta för utredning av brott och rättsskipning. Doktorandprojektet kommer att drivas i samarbete med svensk polis, främst genom det nationella forensiska centret. Många samarbetsområden är möjliga. Baserat på sökandes intresse och kvalifikationer så är andra forskningsområden inom det större digitalforensiska området möjliga.

Den initiala idén är att studera hur IoT/Cloud/Edge computing i en nära framtid påverkar möjligheten att genomföra polisutredningar. Idag så utgår metoder (och lagstiftningen) från att bevis står att finna i en specifik enhet med inbyggd lagring. Idag så lagras och behandlas dock mycket data i olika molntjänster. I och med införandet av IoT enheter, e.g. internet-anslutna enheter så som säkerhetskameror, sensorer etc. så har den här omställningen accelererat. Dessa små enheter lagrar eller behandlar sällan data lokalt. Istället så lagras och behandlas data i molnet, eller fortfarande i nätverket, men närmare användaren (så kallad edge computing). Nuvarande forensiska verktyg och procedurer är illa skickade att möta dessa utmaningar.

Vi söker en doktorand som helst ska ha erfarenhet från t.ex. detta: lågnivåprogrammering, hårdvara, operativsystem, nätverksteknik, reverse engineering, etc., och som har en stark motivation och dokumenterad förmåga att lära sig nya saker. Eftersom forskningen skulle kunna kräva säkerhetsklassning så är svenskt medborgarskap önskvärt. Att kunna tala och läsa svenska är ett starkt önskemål då mycket av informationen enbart finns på svenska. Publicering/skrivande kommer främst att ske på engelska.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom Data- och systemvetenskap krävs att med godkänt resultat genomgått kurser på avancerad nivå om minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet Data- och systemvetenskap eller motsvarande inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

För särskild behörighet krävs därutöver att den sökande har kunskaper i engelska motsvarande Common European Framework of Reference for Languages Level B2.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:

 • Självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten.
 • Förmåga till problemformulering och stringens i tidigare arbeten och i forskningsplan.
 • Tidigare visad förmåga att hålla angivna tidsramar.
 • Metodmässig och vetenskaplig mognad.
 • Kommunikations- och samarbetsförmåga.
 • För utbildningen relevanta ämnesspecifika kunskaper.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av professor Stefan Axelsson, stefan.axelsson@dsv.su.se, eller studierektor för utbildning på forskarnivå Sirkku Männikkö Barbutiu, sirkku@dsv.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.seseko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).
 • Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

  Välkommen med din ansökan!

  Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.