Sammanfattning

Gideon Mekonnen Jonathan
Gideon Mekonnen Jonathan

Tidigare informationsteknologi (IT)-alignment-studier fokus legat på den konceptuella debatten och inte på studier som undersöker praktiska frågor. En sådan praktisk fråga är vilken påverkan som organisationens struktur har på IT-alignment. Forskningsfokus för IT-alignment-studier legat på privata och kommersiella organisationer och inte offentliga organisationer. För att ta itu med dessa luckor i forskningslitteraturen syftar denna studie till att undersöka formella och informella organisationsstrukturers inflytande på IT-alignment i offentliga organisationer.

Avhandlingen är en sammanställning av tre studier -en systematisk litteraturöversikt och två fallstudier. Litteraturöversikten visar på bristen på IT-alignment-studier i offentliga organisationer med fokus på organisationsstruktur. Resultaten från de två fallstudierna i en svensk kommun, tyder på att det samtidigt både finns formella och informella organisationsstrukturer som påverkar IT-alignment. Resultatet av den första (kvalitativa) fallstudien visade centraliserad formella organisationsstrukturen samt tre former av informella organisationsstrukturer, nämligen interpersonella relationer, tvärsavdelningsrelationer och professionella nätverk, vilka alla påverkade IT-alignment. Den andra (kvantitativa) fallstudien syftade till att fastställa styrkan de olika organisationsstrukturformernas påverkan på IT-alignment.

Bland de identifierade organisationsstrukturformerna hade den informella organisationsstrukturen tvärsavdelningsrelationer det mest betydande inflytandet på IT-alignment, mer precis kommunikation, partnerskap och den dynamiska IT-räckvidden. Även interpersonella relationer hade inflytande på kommunikation, IT-styrning och kompetensutveckling. Den centraliserade organisationsstrukturens inflytande på IT-styrning bekräftades också, däremot gick det inte att fastställa inflytandet av professionella nätverk.

Denna studie ger flera bidrag till forskning och praktik. Även om tidigare studier har undersökt olika organisationsstrukturers inflytande på IT-alignment, så är - så vitt vi vet - detta den första studie som undersökt inverkan från både formella och informella organisationsstrukturer på IT-alignment. Studien ger också empiriskt stöd för den rollen organisationsstruktur spelar för IT-alignment i offentliga organisationer. Ledare inom den offentliga sektorn kan använda sig av resultaten för att identifiera olika organisationsstrukturformer och göra nödvändiga justeringar för att förbättra IT-alignment.

Läs hela avhandlingen