Sumithra
 

Vid granskningen av de sju avhandlingar som lades fram vid Institutionen data- och systemvetenskap, Stockholms universitet 2012 kunde bedömargruppen konstatera att årets bästa avhandling är "Shades of Certainty: Annotation and Classification of Swedish Medical Records” av Sumithra Velupillai. Avhandlingen har nominerats till Högskoleföreningens pris för bästa vetenskapliga prestation inom samhällsvetenskaplig fakultet.

Avhandlingen resulterar i två annoteringsmodeller, en för osäkerhet i diagnosuttryck och en för identifiering av personlig information, applicerat på svensk klinisk text. En av osäkerhetsmodellerna används framgångsrikt för att bygga automatiska klassificerare. Dessutom uppnås en djupare kunskap om språket som används för att förmedla osäkerhet i svensk klinisk text. Tre annoterade textresurser som kan användas vidare för forskning skapas, och implikationer för utvecklandet av automatiska system presenteras.

Bedömargruppens motivering:

Avhandlingen tar sig an ett komplext område, automatiserad informationsåtkomst i patientjournaler, och redovisar såväl originella som signifikanta bidrag. Avhandlingens studier av automatisk bearbetning, klassificering och tolkning av kliniska texter i journalsystemens stora datamängder är väl förankrade inom data- och systemvetenskap. Samtidigt finns det ett brett samhälleligt intresse för, och tydlig nytta med, forskningsresultaten. Forskningen ligger i framkant inom området och publikationerna som avhandlingen bygger på har redan erhållit internationell uppmärksamhet, vilket bland annat visas av ett flertal citeringar.

Avhandlingen visar på god självständighet och mognad hos doktoranden. Sumithra Velupillai är första författare till fem av artiklarna, varav två som ensamförfattare. Sumithra Velupillai uppvisar också god förmåga att artikulera artiklarna i kappan samt att strukturera och konceptualisera sin forskning i avhandlingen/kappan. Vidare är forskningsprocessen tydligt presenterad, liksom de tillämpade metoderna. Språkbehandlingen är god och avhandlingen ger överlag ett genomarbetat och gott intryck på läsaren. Avhandlingen ligger dessutom till grund för en internationell postdok finansierad av Vetenskapsrådet.