Professor Lazar Rusu, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet
Professor Lazar Rusu, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet

I det planerade forskningsprojektet kommer relationen mellan informell organisationsstruktur och business-IT alignment utforskas. Det huvudsakliga målet är att undersöka denna relation och förstå hur en informell organisationstruktur kan stödja organisationer att uppnå business-IT alignment. Värdet som IT kan bidrar med till verksamheten beror på graden av business-IT alignment, vilket fortfarande är svårt för organisationer att uppnå. Att studera relationen mellan informell organisationsstruktur och business-IT alignment är viktigt, eftersom identifiering av informella organisatoriska faktorer kan underlätta uppnåendet av business-IT alignment och därmed öka affärsnyttan för organisationer. Resultaten av denna forskning inom business-IT alignment kommer att bidra med ny kunskap till både forskning och praktik inom ämnesområdet. För mer information se länkarna nedan:

IT Management Group
Lazar Rusu's Blog