Sirkku Männikkön Barbutiu. Foto: Angela Vestin
Sirkku Männikkön Barbutiu
 

I boken, som vänder sig till universitetslärare i allmänhet och lärarutbildare i synnerhet, beskriver och analyserar hon det praktiska arbetet med integrationen av IT på lärarutbildningar inom ramen för ett sexårigt utvecklingsprojekt. Här finns också handfasta råd och stödverktyg.

Lärarutbildningarna har fått kritik för att inte förbereda studenterna för dagens och framtidens skola, där IT finns som ett framträdande verktyg.

– IT måste integreras i all utbildning där den uppfyller ett pedagogiskt syfte, säger Sirkku Männikkö Barbutiu.

Sirkku är egentligen antropolog i botten och kom till DSV 1995, eftersom hon är intresserad av vad som händer när datorerna i allt större grad blir en del av samhället och vår vardag. Vid DSV disputerade hon sedan i människa-maskin-interaktion år 2002.

– Jag har efter disputationen arbetat inom lärarutbildningen och har som forskare koncentrerat mig på hur tillägnandet, så kallad appropriering, av ny teknik går till och hur tekniken används i undervisningen och i lärandet, både i skolan och inom högre utbildning.

Synliggöra IT i utbildningen

Men för att återknyta till boken utgår den ifrån erfarenheterna och resultaten från, det så kallade, LIKA-projektet, vilket är ett sexårigt forsknings-och utvecklingsprojekt som finansierades av KK-stiftelsen och där de fyra lärosätena Stockholms universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Kungl. Musikhögskolan och Gymnastik- och idrottshögskolan ingått. Förkortningen LIKA står för processer inom digital kompetens som gäller Lärande, Information, Kommunikation och Administration.

– Inom ramen för projektet har vi till exempel tittat på vilket sätt IT finns med i lärarutbildningen och vad man skulle kunna utveckla ännu mer. Det vi bland annat sett är att IT visserligen används i utbildningen men att det inte alltid finns uttalat i kursplanernas lärandemål. Vi har försökt att synliggöra existerande IT-praktiker och utveckla dessa.

Sirkku Männikkö Barbutiu poängterar att man absolut inte velat slå någon på fingrarna över de brister som finns. Istället har målet varit att uppmuntra till förändringar och förbättringar.

Öppen inför ny teknik

– När man talar om digital kompetens handlar det egentligen om att vara medveten om den tekniska utvecklingen, liksom att vara flexibel och öppen inför att använda den nya tekniken i undervisningen och att se möjligheterna som tekniken för med sig. Det handlar alltså inte om att kunna använda vissa teknologier, snarare att veta vilka teknologier som kan används vid vilka sammanhang.
Olika dimensioner

I boken delas den digitala kompetensen in i olika dimensioner som didaktisk, teknisk och teoretisk kompetens.

Med digital didaktisk kompetens menas att kunna bedöma när, vad, varför och hur IT ska användas som pedagogiskt och metodiskt stöd för lärandet. Man ska kunna välja arbetsformer och digitala verktyg som passar innehållet, omgivningen och i vilket sammanhang den bäst ingår.

Digital teknisk kompetens innebär att kunna hantera IT och ha förtroende för att använda det i sin undervisning. Slutligen går den digitala teoretiska kompetensen ut på att känna till den forskning som knyter an till IT och lärande samt att förstå att olika teoretiska förhållningssätt styr hur tekniken används.

Expansivt lärande

Sirkku Männikkö Barbutiu använder i boken också begreppet ”expansivt lärande” i sin analys av utvecklingsarbetet. Mycket förenklat innebär expansivt lärande att man i en organisation, där det finns olika kompetenser, kan komplettera varandra och bidra till varandras och hela organisationens lärande. Därigenom kan ett nytt sätt att tänka och handla uppstå. I fokus har såväl de individuella som de kollektiva rollerna stått, när det gäller lärandeprocessen.

– I en organisation är det viktigt att alla omfattas av utvecklingsaktiviteterna. Det räcker inte bara med att några få personer bedriver egna begränsade projekt. Det måste också finnas en kontinuerlig utvecklingsprocess som en del av det vardagliga arbetet.

– Till syvende och sist är den nya tekniken ett verktyg för lärare att uppnå uppsatta mål i det pedagogiska arbetet. Teknik ska inte användas för teknikens egen skull utan vara ett verktyg för pedagogiken, avslutar Sirkku Männikkö Barbutiu.