Ett grönt fält med solpaneler under en blå himmel
Solel ingår i den nya energimixen, men tillgången varierar. Foto: Zbynek Burival/Unsplash.


Hej Afzal, berätta om din forskning!
– Jag använder spelteoretiska modeller för att förklara hur energipolitiken påverkar elmarknaden. Det finns en utmaning i att olika aktörer har olika målsättningar. Från samhällets sida vill man maximera välfärden och minska koldioxidutsläppen, medan elbolag gärna vill maximera sin egen vinst. Via exempelvis koldioxidskatter kan policymakare påverka hur elektricitet lagras och prissätts i perioder med olika stor efterfrågan.

Porträttbild på professor Afzal Siddiqui, Institutionen för data- och systemvetenskap
Afzal Siddiqui. Foto: HEC Montréal.

Hur bidrog du till rapporten och seminariet?
– Min expertis ligger i skärningspunkten mellan nationalekonomi och ingenjörskonst, och jag intresserar mig för policyfrågor kopplade till hållbar energi. Som jag ser det finns ett behov av mer policyorienterad forskning inom energiområdet. I dag fokuserar forskningen till stor del på teknikutveckling, och det är förstås viktigt. Men eftersom elbolagens intressen till viss del skiljer sig från samhällets intressen, behöver vi också ha kunskap om de mekanismer som påverkar deras beslut.

I rapporten beskrivs en elmarknad i förändring. Vad är på gång?
– Dagens klimat- och energipolitik handlar om elektrifiering och minskade koldioxidutsläpp. Fossila bränslen fasas ut inom sektorer som värme och transport. Det här är en global trend, nyligen har både USA och EU lagt fram nya klimatpaket. Parallellt med skiftet mot förnybar energi ser vi att allt fler blir så kallade prosumenter, det vill säga både producenter och konsumenter av el. Vi monterar till exempel solpaneler på våra tak. Mixen av resurser och aktörer gör att vi behöver utveckla mer kunskap om beslutsfattande och policyer kopplat till energisektorn.

Hur är det med samverkan mellan akademin och privata respektive offentliga aktörer?
– Från mitt perspektiv som akademiker, finns goda möjligheter att samverka med praktiker. Elbolag och andra aktörer har egna forskningsenheter som ofta medverkar på akademiska konferenser. Det finns gott om data som kan användas i forskningen, och det arrangeras workshops där kunskap kan delas. Jag har själv deltagit i ett EU-finansierat projekt som syftade till att skapa samarbeten med industrin.

Vad forskar du om just nu?
– Jag koordinerar ett projekt som finansieras av Energimyndigheten, projekttiteln är ”Lagring, överföring och förnybara interaktioner i det nordiska nätet”. Det handlar om hur vi i Norden kan hantera olika energislag, som vattenkraft, vindkraft och solenergi. Vattenkraften är flexibel och kan användas för att jämna ut obalanser mellan utbud och efterfrågan, men den kontrolleras till stor del av elbolagen. Med mer ambitiösa klimatmål ökar deras incitament att dra strategiska fördelar av vattenkraften. I projektet studerar vi hur regleringar kan påverka hur elbolagen agerar.

Kontakta asiddiq@dsv.su.se

Läs mer om Afzal Siddiquis forskning

Ladda ner rapporten ”Elmarknadsforskning i Sverige idag – en syntesrapport om forskningsläget och framtida forskningsbehov”

En längre version av denna artikel finns tillgänglig på engelska