Johan Malmhake och Andreas Smidelöv.
Johan Malmhake och Andreas Smidelöv.

I en utomhusmiljö är GPS den väletablerade standarden för lokalisering med en precision på 7,8 meter eller bättre. Lokalisering inomhus däremot saknar i dagsläget en väletablerad standard, men mycket forskning pågår inom området. Till exempel har tekniken med Wireless Sensor Networks (WSN) visat en förbättrad precision när fler sändare läggs till. Om det här kan appliceras på Bluetooth är ännu okänt.

Ny artefakt utvecklades för mätningen

Studenterna Andreas Smidelöv och Johan Malmhake harunder handledning av professor Theo Kanter, utvecklat en artefakt enligt Design Science-principer (Johanesson och Perjons, 2012) för att utföra mätningar. Signalstyrkan mättes från olika antal Bluetooth-sändare som lagts ut på tre meters avstånd från enheten som skulle lokaliseras i testmiljön. För att uppnå stabila värden utfördes 100 mätningar vid varje tillfälle och ett lämpligt medelvärde genererades för efterkommande formler. Medelvärdet användes sedan i en matematisk formel för att ta fram hur mycket energi som gick förlorad på tre meters avstånd mellan sändare och mottagare. Efter att ha beräknat energiförlusten, kunde formeln användas för att ta fram en avståndsestimering med hjälp av signalstyrkan. Avståndsestimeringar utfördes för samtliga sändare involverade i testet, och dessa användes sedan i en trilatereringsalgoritm för att skapa en punkt i ett koordinatsystem. Punkten kunde därmed jämföras mot punkten för den enhet som skulle lokaliseras och en felmarginal kunde räknas fram. Felmarginalen står till grund för besvarandet av forskningsfrågan.

Andreas och Johans studie visar att precisionen i ett Bluetooth-lokaliseringsnätverk påverkas negativt när flera sändare läggs till.  Examensarbetet diskuterar också olika potentiella orsaker så som störningar från både miljön och de extra sändarna. 
För mer information om examensarbetet, kontakta professor Theo Kanter: kanter@dsv.su.se