Organiseringen av #metoo har förändrat inte bara politiken, de utbyten och konfrontationer som uppstått mellan människor har även inneburit djupt omvälvande personliga erfarenheter för de involverade. Storleken på de slutna grupperna online minskar också skillnaden mellan privata och publika rum, ibland med rättsliga följder, vilket vi sett exempel på i form av stämningsansökningar. För att kunna vidareutveckla robusta demokratiska institutioner, är det därför viktigt att förstå hur denna typ av rörelse organiserats i praktiken, hur den fått genomslag och bemötts.

Syftet med datainsamling är därför att genom en tvärvetenskaplig approach belysa hur #metoorörelsen organiserat sig i samspelet mellan kultur, sociala- och traditionella medier och utifrån enskilda aktörers initiativ. Forskningsgruppen kommer samla detta högst aktuella, unika men flyktiga datamaterial innan det försvinner, intervjua initiativtagare och deltagare medan de fortfarande har händelserna i färskt minne, samt att föra samman befintlig dokumentation och forskning på en gemensam plattform. Det insamlade materialet ska sedan användas som bas för ett vidare forskningsprojekt om #metoo-rörelsen.

För mer information, kontakta projektledare Karin Hansson khansson@dsv.su.se, eller besök vår forskningsblogg.