Docent Lars Asker vid Institutionen för data- och systemvetenskap, leder forskningsprojektet,
Docent Lars Asker, Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet, leder forskningsprojektet,

Projektet genomförs i samarbete med forskare vid Danderyds sjukhus, Karolinska institutet och Stockholms läns landstings hälso- och sjukvårdsförvaltning. Finansiering sker inom ramen för det samarbetsavtal rörande forskning, utveckling, innovation och utbildning, som nyligen upprättats mellan Stockholms läns landsting och Stockholms universitet.

Hjärtsvikt är ett allvarligt medicinskt tillstånd, som ofta medför försämrad livskvalitet och för tidig död. Hjärtsvikt förekommer hos cirka två procent av befolkningen och är vanligare ju äldre man är. Av de individer som är åttio år eller äldre har fler än en av tio hjärtsvikt. Med korrekt medicinering förbättras såväl livskvalitet som överlevnad för dessa avsevärt.

Socialstyrelsen har med bakgrund mot detta utfärdat nationella riktlinjer för behandling av hjärtsviktspatienter. Nyligen utvärderades följsamheten till riktlinjerna och man fann betydande avvikelser. Bland annat visar utvärderingen att endast tre av landets landsting lyckas uppnå målnivåerna för några av de indikatorer som Socialstyrelsen utfärdat.

Det här projektet innebär att försöka förstå avvikelsernas bakomliggande orsaker. Det kommer att göras genom att analysera registerdata från Stockholms läns landstings vårddatabas VAL. Målet är att finna skillnader i behandling och andra faktorer som karakteriserar olika grupper av hjärtsviktspatienter med hjälp av avancerade metoder för maskininlärning, prediktiv modellering, mönsterigenkänning och tidsserieanalys.