Ett fundament för fri åsiktsbildning och demokrati är att människor privat och utan repressalier från den rådande makten kan kommunicera med varandra, byta tankar, erfarenheter och åsikter. Rätten till förtrolig kommunikation räknas därför till grundläggande mänskliga fri- och rättigheter och finns fastslagen i grundlagar, lagar och internationella deklarationer.

Edward Snowdens läckande av dokument har visat att den generella övervakning som utförs av bl.a. amerikanska NSA är mer långtgående än vad få kunnat föreställa sig. Snowden har sammanfattat det som att: "...they are intent on making every conversation and every form of behavior in the world known to them. "

Vi kan här påminna oss om ett citat som brukar tillskrivas Kardinal Richelieu, den enväldiga monarkins förkämpe i 1600-talets Frankrike: "Qu’on me donne six lignes de la main du plus honnête homme, j’y trouverai de quoi le faire pendre" ("Ge mig sex rader skrivna av den hederligaste man som finns och jag ska hitta en förevändning i dem att hänga honom").

Dokumenten har visat att olika länders otyglade underrättelseorganisationer byter information på sätt som riskerar göra alla medborgare fredlösa. Edward Snowden: "I believe that at this point in history, the greatest danger to our freedom and way of life comes from the reasonable fear of omniscient State powers kept in check by nothing more than policy documents."

Det kan knappast vara sådant samarbete mellan statsmakter som Alfred Nobel menade när han med Fredspriset ville belöna de som "hafva gjort menskligheten den största nytta" och "den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande". Snowdens avslöjanden ger emellertid oss alla nu en möjlighet att bygga sådant broderskap underifrån - medborgare till medborgare av olika nationaliteter.

Fullt medveten om att han skulle bli en jagad man i resten av sitt liv, lämnade Edward Snowden ett välavlönat jobb och lysande karriär, ett hus på Hawaii, flickvän och familj, för att göra det han ansåg vara rätt och som nu gagnar oss alla. Han har därigenom visat ett oerhört stort personligt mod.

Nobelkommittén kan nu därför göra en stor insats genom att belöna Snowden med Nobels Fredspris. Det kan ge andra mod att träda fram och bli visselblåsare när de ser maktmissbruk som är okänt för allmänheten och som undergräver demokratiska fundament och mänskliga rättigheter.

"Everyone everywhere now understands how bad things have gotten — and they’re talking about it. They have the power to decide for themselves whether they are willing to sacrifice their privacy to the surveillance state." (Edward Joseph Snowden)

Love Ekenberg, professor, prefekt vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.