Stockholms universitet står inför vägval när det gäller utvecklingen av lärandemiljöerna. Utmaningen är att skapa framtidens lärandemiljöer där IKT-teknik och IKT-pedagogiken ingår som självklara delar. Dagens lokaler är planerade främst utifrån behovet av formellt lärande såsom hörsalar, undervisningssalar, seminariesalar där merparten av den lärarledda undervisningen sker. Idag finns ökat intresse för det informella lärandets betydelse.

- De flesta lokaler är inte byggda för att stödja det informella lärandet, förklarar Uno Fors som är ordförande i arbetsgruppen. Vi tar inte tillvara kunskaper om vad som främjar studenters lärande eller skapar möjligheter för mer flexibla undervisningsformer.

Gruppen ska lämna förslag vad det gäller både förändringar i befintliga lokaler och utformning av tillkommande lokaler t ex på Albano. Utformningen och utrustning av lokalerna ska stödja såväl formellt som informellt lärande.

Redan idag kan vi se en blandning av fysiskt och virtuellt lärande – något som i framtiden kommer att bli ännu vanligare. Teknikstött lärande kommer i grunden att förändra grunderna för undervisningen.

- Det här handlar inte bara om lärande på distans eller webben, understryker Uno Fors. Teknikstött lärande handlar lika mycket om att förbättra och utveckla den campusförlagda undervisningen såväl pedagogiskt som t.ex. förbättra teknikstödet i undervisningslokalerna.

Det behövs ett pedagogiskt nytänkande när det gäller de nya möjligheterna som den digitala tekniken ger i form av nya flexibla, effektiva och stimulerande undervisningslösningar. Det behövs också en kompetensutveckling för lärarna.

Tidplan m m

Våren 2014 Förslag till pilotmiljö för hur befintliga lokaler kan byggas om
Senast i december 2014  Arbetsgruppen första förslag
Senast i mars 2015 Arbetsgruppens slutrapport

Ytterligare upplysningar

Uno Fors, 08-6747479

mail: uno@dsv.su.se

Bakgrund

Uppdraget i korthet

Dnr SU FV-1.1.2-0706-14
Utgångspunkter
• Utformning befintliga och planerade fysiska lokaler för att underlätta lärandet.
• Behovet att utrusta lokalerna med lämplig teknik för att underlätta studenters lärande, såväl på campus, som i blandform eller på distans.
• Behovet av pedagogisk kompetensutveckling av lärare för att möjliggöra en satsning på flexibelt och andra former av teknikburet lärande.

Mål

Förslaget ska gå att omsätta i mål för den totala lokalplaneringen framöver, dvs den som inkluderar arbetsplatser, mötesplatser och undervisningslokaler, och i mål för den pedagogiska kompetensutvecklingen av lärare. Förslaget ska även kunna användas som ett underlag för en långsiktig lokalförsörjningsstrategi och för att utforma riktlinjer för pedagogiskt IT-stöd och inköp av teknisk utrustning.

Arbetsgrupp

Professor Uno Fors (ordförande), Institutionen för data- och systemvetenskap
Universitetslektor Lisa Deutsch, Stockholms Resilienscentrum
Professor Joakim Edsjö, Fysikum
Studierektor Johan Kejerfors, Institutionen för socialt arbete
Professor Christina Ramberg, Juridiska institutionen
T f sektionschef Kersti Hedqvist, Sektionen för byggnadsplanering
Utbildningsledare Tove Holmqvist (sammankallande), Planeringsavdelningen