Jens Ohlsson, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.
Jens Ohlsson, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

För fem år sedan startade Jens tillsammans med ett antal CIO:er tankesmedjan Duqtor. Syftet är att ta fram metoder för att demokratisera processer och inkludera medarbetare i beslutsfattandet. Metoderna ska bland annat underlätta prioritering och kategorisering av olika förmågor i en verksamhet. De kan också bidra till att skapa nya produkter, tjänster och affärsmodeller, sådant som är kopplat till, bland annat IoT.

– Enligt de systemteorier vi använder inom forskningen är demokratiska och inkluderande processer det som fungerar för att öka effektiviteten och affärsinnovationen i samband med digitaliseringen av företag. Därför såg vi ett behov att ta fram modeller som kan hjälpa organisationer med detta, säger Jens.

Projektet har hittills bedrivits som forskning och Jens har haft stor hjälp av de CIO:er, som bidragit med erfarenhet och kunskap. En del av fallstudierna som gjorts handlar om att främja digitalisering och innovation på styrelsenivå.

– Forskningen kan skapa förståelse för hur man kan koppla ihop kritiska processer och aktiviteter i verksamheten med förmågor inom it samt hur man får gehör längre ner i organisationen när man ska genomföra förändringar, säger Jens.

Överlag krävs det mer tvärvetenskapliga förhållningssätt för att möta den ökade komplexiteten i samhälle och arbetsliv, menar Jens, men tyvärr möter vi ofta komplexiteten med ökad specialisering istället för mer holistiskt systemtänk, som koordinerar ny teknik med nya processer, affärsmodeller och strategier.

CIO:ns modeller och verktyg för styrning – PCM, DPM och 3T

Metoden för befintliga processer ”PCM” syftar till att öka effektiviteten. ”DPM” är för framtida processer ska öka innovationen. Båda metoderna bygger på tre principer, som Jens kallar för ”3T” – Team, Theme och Tools. ”Team" står för att snabbt identifiera och för samman relevanta individer, formella och informella beslutsfattare. ”Theme” står för att dessa tillsammans identifierar det som på forskningsspråk kallas analysenhet, ”unit of analysis”. ”Tools” är de verktyg/modeller som används för att underlätta dialogen kring teamets tema.

Klicka på länken för att läsa hela artikeln på CIO Swedens webbplats