SWERMA (Swedish Risk Management Association) bjuder in DSV:s studenter till uppsatstävling med tema riskhantering, ett område som blir allt viktigare i både samhälle och näringsliv och som erbjuder många intressanta arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter.

Författare till vinnande uppsatser erhåller pris från SWERMA, total prissumma är 30 000 kr som fördelas mellan första, andra och tredjepristagarna. Författarna kommer även att omnämnas i SWERMAS utskick och får gratis deltagande med kost och logi vid nästa FERMA Risk Forum. Alla godkända uppsatsdeltagare ges även möjlighet till kontakter med näringsliv och organisationer, gratis medlemskap i SWERMA och tillgång till SWERMA:s nätverksaktiviteter under ett år.

Uppsatserna ska behandla riskhantering

Möjligheten till variation på uppsatsernas tema är stor, men de ska behandla riskhantering i näringsliv och samhälle med fokus på vinstdrivande eller ideella företag och organisationer samt deras intressenter. Samhällsansvar (CSR), uppförande och förtroende ingår i den samlade riskbilden när det gäller förutsättningarna för en uthållig och framgångsrik verksamhet.

Uppsatserna ska behandla frågor avseende ledning, beslutsfattande, styrning och kontroll, riskbedömning, riskperception, avvägning och gränssättning samt attityd, struktur och kultur och kommunikation.

Den ämnesmässiga inriktningen ska vara något av följande områden:
• enterprise risk management (ERM)
• försäkring och captive
• kontinuitets-, leverans- och avbrottshantering (BCM, SCRM, interdependencies)
• riskkapacitet, riskbalans och riskaptit
• krishantering, riskperception och riskkommunikation
• informationssäkerhet
• fysisk säkerhet

Antagning till tävlingen

Berättigade att antas till tävlingen är uppsatser på kvalificerad nivå, som har skrivits eller kommer att skrivas och lämnas in till SWERMA inom föreskriven tid. Uppsatsen ska vara godkänd av lärosätet vid inlämning. SWERMA besvarar frågor och ger vägledning och stöd på distans för deltagande i uppsatstävlingen. Uppsatserna ska vara inlämnade till SWERMA senast den 15 augusti 2013.

www.swerma.se kan du läsa mer om tävlingen, hur du går tillväga för att anmäla dig och hur uppsatserna bedöms och juryn utses.