”e-förvaltning” är ett vitt begrepp som omfattar det mesta som bidrar till att skapa en enkel, öppen och effektiv statsförvaltning. Det kan handla om allt från stödsystemen i verksamheten till smarta e-tjänster för medborgarna. Sverige befinner sig ofta i topp när det gäller ta till sig den nya tekniken, men på det offentliga området går utvecklingen långsammare.

Gustaf Juell-Skielse finns vid centret eGovlab och är forskningskoordinator för området inom DSV. Han har sysslat med e-förvaltning ”sedan innan det blev kult”, som han säger. Han kan se tre olika skäl till att utvecklingen i Sverige går relativt långsamt på det offentliga området.

- Mycket har faktiskt gjorts inom IT-delegationens och e-delegationens ram, betonar Gustaf. Men ett av problemen är att uppdraget att jobba med digitaliseringen inte explicit finns i myndigheternas regleringsbrev. Det är ju mot de målen myndighetens arbete bedöms.

Ett annat skäl är att man underskattar den tid som krävs för att genomföra stora IT-projekt. För det tredje finns det en rad lagar, förordningar och regler som gör det svårare inom offentlig verksamhet.

- Därför finns också lite andra regler när det gäller upphandling av innovationer, berättar Gustaf. Det innebär att man ska kunna utforska och tänka nytt. Tyvärr är det inte så många som utnyttjar den här möjligheten.

Den svenska offentlighetsprincipen lägger ibland hinder i vägen för lösningar och gör att vi halkar efter. Lexbase-fallet är en god illustration till detta.

Den Nationella Testbädden för e-förvaltning
Fyra statliga myndigheter har till uppdrag att bedriva utveckling inom området e-förvaltning: Skatteverket, Lantmäteriverket, Bolagsverket och Transportstyrelsen. De två sistnämnda medverkar i den VINNOVA-finansierade testbädden - Nationell demonstrations- och testmiljö för e-förvaltning (NDT). Med den nya testmiljön är förhoppningen att Sverige ska bli bäst i världen på e-förvaltning.

Gustaf Juell-Skielse är projektledare för testbädden som nu byggs upp. Den ska fungera som en neutral arena där intressenter kan träffas. Här kan flera myndigheter samverka kring gemensamma större processer, men här kan även små myndigheter och organisationer som inte har råd att sätta upp egna testmiljöer få hjälp.

- I testbädden kommer framtidens elektroniska lösningar för medborgarservice födas, utvecklas och testas. Vi kommer också att ha en spännande publik utställningsdel där besökare kan få se och pröva på nya lösningar. Här kommer vi också att hålla seminarier och ordna tema och nätverksträffar, berättar han.

Användarfokus
En viktig uppgift är att hitta nya sätt för medborgare, myndigheter och företag att samverka understryker Gustaf. Gränsen mellan privat och offentlig sfär suddas ut allt mer, och fokus i utvecklingsarbetet förskjuts alltmer mot användarna.

- Utgångspunkten i det vi gör är invånarna och deras olika ”livshändelser”. Vi jobbar med fokusgrupper, och vi försöker skapa olika berättelser, förklarar Gustaf. Via testmiljön kan vi sedan ta fram prototyper som vi kan demonstrera i utställningsdelen.

EU har en vision att medborgarna själva ska delta i skapandet av nya tjänster. De ska kunna bidra med idéer eller designa egna tjänster. Här ligger dock utvecklingen i sin linda, och Gustaf – liksom många andra - är tveksam till om visionen är genomförbar.

Forskningskoordinator
Gustaf Juell-Skielse är även koordinator för forskning inom e-förvaltning vid DSV. e-förvaltning är i sig ett komplext begrepp som omfattar olika discipliner såsom datavetenskap, informationssystem, offentlig förvaltning, statsvetenskap, sociologi. e-förvaltning har utvecklats till en självständig forskningsdisciplin med metoder för lärande och undervisning. Vid DSV finns totalt ett 40-tal forskare inom området.

- Jag ska bidra till samordning av forskningen inom e-förvaltning på DSV. Jag hoppas kunna vara ett kitt mellan forskare som tidigare jobbat självständigt. Vi har ett embryo till forskningsplan som vi jobbar vidare med, avslutar Gustaf Juell Skielse.

 

Länkar
eGovlab

e-governmentområdet

Nationella Testbädden, NDT

Nyhetsartikel om Nationella Testbädden