Samverkan är en grundbult i Stockholms universitets historia. Institutionen för data- och systemvetenskap gör kunskap tillgänglig för alla genom dialog och aktiv medverkan i debatt och samhällsutveckling. Våra forskare medverkar bland annat i statliga utredningar och media, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i kommittéer och internationella expertorgan. 

Nationella och internationella samarbeten och nätverk gagnar både vår forskning och utbildning och vi inbjuder till samarbeten som är givande för alla parter på både kort och lång sikt.