Mer detaljerad kursinformation, litteraturlista, schema och datum för kursstart hittar du på kursen i delkurser och scheman. Välj termin i drop-down menyn och sök på delkursens namn.

 

År 1

Termin 1 (Ht)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp

Introduktion till data- och systemvetenskap 7,5 hp

Kursen är en introduktion till ämnet data- och systemvetenskap. Under kursens gång får studenten lära sig grundläggande begrepp inom bland annat datorarkitektur, operativsystem, datornätverk, programvaruteknik och databaser. Kursen ger även en introduktion till programmering. Kursen ger en god grund för fortsatta studier i data- och systemvetenskap.

Introduktion till tjänstebaserade affärssystem 7,5 hp

Kursens syfte är att bidra till studentens kunskap om informationssystem och särskilt affärssystem ur flera perspektiv: tekniskt, organisatoriskt, yrkesmässigt och historiskt. Kursen skall också bidra till grundläggande färdigheter i verksamhetsanalys, projektarbete samt skriftlig och muntlig kommunikation.

Objektorienterad analys och design 7,5 hp

Kursen behandlar objektorienterad analys och design, i synnerhet hur grafiska modeller kan användas för att analysera verksamheter (organisationer) och designa datoriserade informationssystem. En central del av kursen är praktisk tillämpning av grafiska modeller och praktisk utformning av en kravspecifikation för ett informationssystem.

Programmering 1 7,5 hp

Kursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering, och efter avklarad kurs kan studenten självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java. Programmering är ett av de grundläggande ämnena inom data- och systemvetenskap, och kursen läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

Termin 2 (Vt)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp

Människa-datorinteraktion 7,5 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion och användningsprocessens psykologi. Kursen ger studenten verktyg att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen människa och dator positivt och negativt samt ge designmetoder som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator.

Databasmetodik 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i databasmetodik, inklusive kunskaper om begrepp, metoder och verktyg som används vid utformning och implementering av relationsdatabaser. Målet med kursen är att förmedla kunskaper om logisk och fysisk design av databaser för relationsmodellen. Baserat på användarkrav ska en normaliserad relationsdatabasmodell definieras och implementeras i ett relationsdatabashanteringssystem.

Programmering 2 7,5 hp

Kursen fördjupar kunskaper inom objektorienterad programmering genom att introducera arv, klashierarkier och dynamisk polymorfism. Dessutom fördjupas allmänna programmeringskunskaper genom introduktion av händelsestyrd programmering och grafiska användargränssnitt samt datastrukturer. Java används som programmeringsspråk. Kursen ger också erfarenhet av programmering med komponentbibliotek (API), i detta fall Javas standardbibliotek.

Företagsekonomi I, Ledning och marknad 7,5 hp

Kursen läses på Företagsekonomiska institutionen, SBS

Kursbeskrivning – Företagsekonomi l, Ledning och marknad (608 Kb)

År 2

Termin 3 (Ht)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp

Informationssäkerhet – modeller och synsätt 7,5 hp

Målet med denna kurs är att ge kunskaper om olika teoretiska synsätt och modeller vilka kan användas för att beskriva, analysera och styra informationssäkerheten. De synsätt och modeller som presenteras och tillämpas i kursen är Systemteori, Institutionell teori, Semiotik samt Sociotekniskt synsätt. Kursen har ett i huvudsak verksamhetsinriktat innehåll, där problemet med informationssäkerhet främst belyses ur en organisations synvinkel.

Kravhantering av IT system 7,5 hp

Målet med kursen är att ta in de begrepp, metoder och tekniker som behövs i insamling, analysering, dokumentering, validering och hantering av krav för informationssystem. Ämnet förklarar hur kravhantering passar in i den bredare systemutvecklingsprocessen, och ger i praktiska termer en förståelse för de viktigaste utmaningarna i kravhantering nuförtiden

Affärssystem - användning och ledning 7,5 hp

Kursen behandlar affärssystem ur ett flertal perspektiv såsom tekniskt, organisatoriskt, yrkesmässigt och etiskt samt principer för affärssystems arkitektur, produktbaserade och tjänsteorienterade. Kursen bidrar också till att ge grundläggande färdigheter i kritisk diskussion och muntlig kommunikation samt praktiska kunskaper i affärssystem.

Företagsekonomi II, Styrning och strategi 7,5 hp

Kursen läses på Företagsekonomiska institutionen, SBS

Kursbeskrivning - Företagsekonomi II, Styrning och strategi (531 Kb)

Termin 4 (Vt)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp

IT-baserade affärssystem, konfigurering och anpassning 7,5 hp

Kursen behandlar hur standardiserade affärssystem kan konfigureras och anpassas för att passa en verksamhet. Konfigurering och anpassning kräver kännedom om hur affärssystem påverkar organisationer, de olika möjligheter till systemanpassning som finns, samt kunskap om affärssystems tekniska arkitektur. Som en del i kursen genomförs en projektuppgift där affärssystemet Microsoft AX konfigureras.

Systemintegration av IT-baserade affärssystem 7,5 hp

Målet med denna kurs är att ge grundläggande samt avancerade kunskap om de begrepp, metoder och tekniker som behövs för att lösa systemintegrationsproblem. Dessutom ger kursen en förståelse av de viktigaste utmaningar idag inom systemintegration genom att ge studenten erfarenhet om integration av flera system mot affärssystem, tjänster, sociala nätverk, och i molnet.

Processmodellering och design inom IT-området 7,5 hp

Denna kurs tar upp hur en särskild sorts informationssystem, så kallade Business Process Management Systems (BPMS), kan användas för att stödja affärsprocesser i organisationer. Affärsprocesser i en verksamhet kan beskrivas som flöden av arbetsuppgifter, fördelningen av dessa arbetsuppgifter till olika aktörer och andra resurser, samt beskriva nödvändig information för utförandet av enskilda uppgifter. Karakteristika för BPMS är att de är baserade på processmodeller (som vanligtvis är uppritade grafiskt) i arbetsflöden.  Kursen behandlar modellering, analys med redesign, och implementering.

Vetenskapligt skrivande 7,5 hp

På kursen lär sig studenten att skriva en vetenskaplig uppsats av en omfattning nära en kandidatuppsats, utifrån en tillhandahållen simulerad datainsamling med tillhörande beskrivning. På kursen diskuteras akademiskt språkbruk och berättartekniskt upplägg, samt grundläggande vetenskapliga forskningsstrategier. I uppsatsen tillämpar du ett vedertaget vetenskapligt referenssystem till källor, vilket demonstreras på kursen.

År 3

Termin 5 (Ht)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp. Terminen kan bytas ut mot valfritt biämne eller utbytesstudier (information om utbytesstudier)

Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp

Kursen behandlar vetenskaplig metodik samt kommunikation av vetenskapliga resultat inom data- och systemvetenskap, med särskilt fokus på planering, utförande och analys av en vetenskaplig undersökning.

Verksamhetssystem och modellering 7,5 hp

Kursen behandlar hur verksamhetsmodellering kan stödja framtagandet av krav för informationssystem för en organisation. Verksamhetsmodeller som mål-, process- och begreppsmodeller tillämpas och deras teoretiska grund i form av ekonomiska ontologier och lingvistiska begrepp diskuteras. Även olika informationssystemarkitekturer presenteras och en viktig distinktion görs mellan ERP-system och EAI-lösningar.

Globala informationssystem 7,5 hp

Kursen syftar till att förse studenterna med en holistisk och integrerad vy kring ämnena affärsmodellering, affärsprocesser, affärsarkitektur, moderna globala informationssystem, krav på organisation och möjliggörande IT-tjänster. En förståelse kring dessa områden är fundamentet för att skapa innovativa affärsmodeller.

Projektarbete inom affärssystem 7,5 hp

Syftet med kursen är att studenten skall få erfarenhet av att arbeta i ett affärssystemsprojekt och att etablera och vidmakthålla en effektiv kundrelation. Affärssystem avser en standardiserad mjukvara som täcker stora delar av en organisations verksamhet. Projekten kan vara av olika typer t.ex. val, utveckling, implementation eller utvärdering av affärssystem.

Termin 6 (Vt)

Valbara kurser ur kurspoolen  2 x 7,5 hp eller praktik 15 hp + Examensarbete 15 hp

Praktik 15 hp

Kursen syftar till att bibringa kunskaper om hur olika data- och systemvetenskapliga teorier och metoder praktiskt används inom näringsliv, offentlig förvaltning eller annan organisation, samt till att ge intryck och kontakter som hjälp i det framtida yrkesvalet.
Mer information om praktik 15 hp

Examensarbete 15 hp

Mer information om examensarbete 15 hp