Mer detaljerad kursinformation, litteraturlista, schema och datum för kursstart hittar du i delkurser och scheman. Välj termin i drop-down menyn och sök på kursen/delkursens namn.

 

År 1

Termin 1 (Ht)

Kurs: Data- och systemvetenskap I 30 hp

Delkurser som ingår:

Introduktion till data- och systemvetenskap 7,5 hp
Delkursen är en introduktion till ämnet data- och systemvetenskap. Under delkursens gång får du lära dig grundläggande begrepp inom bland annat datorarkitektur, operativsystem, datornätverk, programvaruteknik och databaser. Den innehåller även en introduktion till programmering. Delkursen ger en god grund för fortsatta studier i data- och systemvetenskap.

Introduktion till tjänstebaserade affärssystem 7,5 hp
Delkursens syfte är att ge kunskap om informationssystem och särskilt affärssystem ur flera perspektiv: tekniskt, organisatoriskt, yrkesmässigt och historiskt. Delkursen bidrar också till grundläggande färdigheter i verksamhetsanalys, projektarbete samt skriftlig och muntlig kommunikation.

Objektorienterad analys och design 7,5 hp
Delkursen behandlar objektorienterad analys och design, i synnerhet hur grafiska modeller kan användas för att analysera verksamheter (organisationer) och designa datoriserade informationssystem. En central del är praktisk tillämpning av grafiska modeller och praktisk utformning av en kravspecifikation för ett informationssystem.

Programmering 1 7,5 hp
Delkursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering. Efter avklarad delkurs kan du självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java. Programmering är ett av data- och systemvetenskaps grundläggande ämnen och läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

 

Termin 2 (Vt)

Kurs: Data- och systemvetenskap med affärssystem 22,5 hp

Delkurser som ingår:

Människa-datorinteraktion 7,5 hp
Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion och användningsprocessens psykologi. Delkursen ger dig verktyg att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen människa och dator positivt eller negativt och visa designmetoder som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator.

Databasmetodik 7,5 hp
Delkursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i databasmetodik, inklusive kunskaper om begrepp, metoder och verktyg som används vid utformning och implementering av relationsdatabaser. Målet med kursen är att förmedla kunskaper om logisk och fysisk design av databaser för relationsmodellen. Baserat på användarkrav definierar vi och implementerar en normaliserad relationsdatabasmodell i ett relationsdatabashanteringssystem.

Programmering 2 7,5 hp
Delkursen fördjupar dina kunskaper inom objektorienterad programmering genom att gå igenom arv, klasshierarkier och dynamisk polymorfism. Dessutom fördjupas dina allmänna programmeringskunskaper genom introduktion av händelsestyrd programmering och grafiska användargränssnitt och datastrukturer. Vi använder Java som programmeringsspråk. Kursen ger också erfarenhet av programmering med komponentbibliotek (API), i detta fall Javas standardbibliotek.

Kurs: Företagsekonomi I, Ledning och marknad 7,5 hp

Läses på Företagsekonomiska institutionen, SBS. Kursen ges på distans.
Kursbeskrivning – Företagsekonomi l, Ledning och marknad (608 Kb)

 

År 2

Termin 3 (Ht)

Kurs: Data- och systemvetenskap med affärssystem och tjänstedesign III 22,5 hp

Delkurser som ingår:

Informationssäkerhet – modeller och synsätt 7,5 hp
Målet med denna delkurs är att ge kunskaper om olika teoretiska synsätt och modeller vilka kan användas för att beskriva, analysera och styra informationssäkerheten. De synsätt och modeller som presenteras och tillämpas är systemteori, institutionell teori, semiotik och sociotekniskt synsätt. Delkursen har ett i huvudsak verksamhetsinriktat innehåll där problemet med informationssäkerhet främst belyses ur en organisations synvinkel.

Kravhantering av IT system 7,5 hp
Målet med delkursen är att ta in de begrepp, metoder och tekniker som behövs i insamling, analysering, dokumentering, validering och hantering av krav för informationssystem. Ämnet förklarar hur kravhantering passar in i den bredare systemutvecklingsprocessen och ger i praktiska termer en förståelse för de viktigaste utmaningarna i kravhantering nuförtiden.

Affärssystem - användning och ledning 7,5 hp
Delkursen behandlar affärssystem ur ett flertal perspektiv som tekniskt, organisatoriskt, yrkesmässigt och etiskt samt principer för affärssystems arkitektur, produktbaserade och tjänsteorienterade. Delkursen bidrar också till att ge grundläggande färdigheter i kritisk diskussion, muntlig kommunikation och praktiska kunskaper i affärssystem.

Kurs: Företagsekonomi II, Styrning och strategi 7,5 hp

Läses på Företagsekonomiska institutionen, SBS. Kursen ges på distans.
Kursbeskrivning - Företagsekonomi II, Styrning och strategi (531 Kb)

 

Termin 4 (Vt)

Kurs: Data- och systemvetenskap med affärssystem och tjänstedesign IV 30 hp

Delkurser som ingår:

Affärssystem - design och arkitektur 7,5 hp
Affärssystem är i grunden standardsystem som behöver designas så att de kan anpassas till företagens behov. Anpassning sker genom att konfigurera affärssystemets befintliga standardfunktionalitet, samt vid behov lägga till ny funktionalitet genom anpassningar av användargränssnitt, integration med andra IT system mm. Konfigurering och anpassning kräver kännedom om affärssystems möjligheter att förbättra verksamheter, hur affärssystem påverkar andra IT system samt kunskap om affärssystems tekniska arkitektur.

Systemintegration av IT-baserade affärssystem 7,5 hp
Målet med denna delkurs är att ge grundläggande samt avancerad kunskap om de begrepp, metoder och tekniker som behövs för att lösa systemintegrationsproblem. Dessutom ges en förståelse för de viktigaste utmaningar idag inom systemintegration genom att ge studenten erfarenhet om integration av flera system mot affärssystem, tjänster, sociala nätverk och i molnet.

Processmodellering och design inom IT-området 7,5 hp
Denna delkurs tar upp hur en särskild sorts informationssystem, så kallade Business Process Management Systems (BPMS), kan användas för att stödja affärsprocesser i organisationer. Affärsprocesser i en verksamhet kan beskrivas som flöden av arbetsuppgifter, fördelningen av dessa arbetsuppgifter till olika aktörer och andra resurser samt beskriva nödvändig information för utförandet av enskilda uppgifter. Karakteristika för BPMS är att de är baserade på processmodeller (som vanligtvis är uppritade grafiskt) i arbetsflöden. Delkursen behandlar modellering, analys med redesign och implementering.

Vetenskapligt skrivande 7,5 hp
På delkursen lär sig studenten att skriva en vetenskaplig uppsats i omfattning nära ett examensarbete på kandidatnivå utifrån en tillhandahållen simulerad datainsamling med tillhörande beskrivning. På delkursen diskuteras akademiskt språkbruk, berättartekniskt upplägg och grundläggande vetenskapliga forskningsstrategier. I examensarbetet tillämpas ett vedertaget vetenskapligt referenssystem till källor, vilket demonstreras i den här delkursen.

 

År 3

Termin 5 (Ht)

Terminen kan bytas ut mot valfria breddningsstudier eller utbytesstudier (information om utbytesstudier)

Kurser:

Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp

Kursen behandlar vetenskaplig metodik samt kommunikation av vetenskapliga resultat inom data- och systemvetenskap med särskilt fokus på planering, utförande och analys av en vetenskaplig undersökning.

Verksamhetssystem och modellering 7,5 hp

Kursen behandlar hur verksamhetsmodellering kan stödja framtagandet av krav för informationssystem för en organisation. Verksamhetsmodeller som mål-, process- och begreppsmodeller tillämpas och deras teoretiska grund i form av ekonomiska ontologier och lingvistiska begrepp diskuteras. Även olika informationssystemarkitekturer presenteras och en viktig distinktion görs mellan ERP-system och EAI-lösningar.

Projektarbete inom affärssystem 7,5 hp

Syftet med kursen är att studenten skall få erfarenhet av att arbeta i ett affärssystemsprojekt och att etablera och vidmakthålla en effektiv kundrelation. Affärssystem avser en standardiserad mjukvara som täcker stora delar av en organisations verksamhet. Projekten kan vara av olika typer till exempel val, utveckling, implementation eller utvärdering av affärssystem.

Globala informationssystem 7,5 hp (eller Big Data med NoSQL 7,5 hp)

Kursen syftar till att förse studenterna med en holistisk och integrerad vy kring ämnena affärsmodellering, affärsprocesser, affärsarkitektur, moderna globala informationssystem, krav på organisation och möjliggörande IT-tjänster. En förståelse kring dessa områden är fundamentet för att skapa innovativa affärsmodeller.

Big Data med NoSQL 7,5 hp (eller Globala informationssystem 7,5 hp)

Kursen går igenom de teknologier, till exempel Hadoop, som utvecklats för att hantera enorma mängder data. Dessa kan vanligtvis inte hanteras av traditionella databashanteringssystem på grund av datans volym, variation och hastighet. Alternativa datarepresentationer har därför utvecklats inom ramverket NoSQL. Kursen behandlar även prediktiv modellering med Big Data och typiska tillämpningar.

Termin 6 (Vt)

Kurser:

Valbara kurser ur kurspoolen 15 hp (eller praktik 15 hp)

Kurspoolen

Praktik 15 hp (eller valbara kurser ur kurspolen 15 hp)

Kursen syftar till att ge kunskaper om hur olika data- och systemvetenskapliga teorier och metoder praktiskt används inom näringsliv, offentlig förvaltning eller annan organisation samt till att ge intryck och kontakter som hjälp i det framtida yrkesvalet.
Mer information om praktik 15 hp

Examensarbete 15 hp

Mer information om examensarbete 15 hp