Mer detaljerad kursinformation, litteraturlista, schema och datum för kursstart hittar du på kursen i delkurser och scheman. Välj termin i drop-down menyn och sök på delkursens namn.

År 1

Termin 1 (Ht)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp

Introduktion till data- och systemvetenskap 7,5 hp

Kursen är en introduktion till ämnet data- och systemvetenskap. Under kursens gång får studenten lära sig grundläggande begrepp inom bland annat datorarkitektur, operativsystem, datornätverk, programvaruteknik och databaser. Kursen ger även en introduktion till programmering. Kursen ger en god grund för fortsatta studier i data- och systemvetenskap.

Människa-datorinteraktion 7,5 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion och användningsprocessens psykologi. Kursen ger studenten verktyg att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen människa och dator positivt och negativt samt ge designmetoder som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator.

Objektorienterad analys och design 7,5 hp

Kursen behandlar objektorienterad analys och design, i synnerhet hur grafiska modeller kan användas för att analysera verksamheter (organisationer) och designa datoriserade informationssystem. En central del av kursen är praktisk tillämpning av grafiska modeller och praktisk utformning av en kravspecifikation för ett informationssystem.

Programmering 1 7,5 hp

Kursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering, och efter avklarad kurs kan studenten självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java. Programmering är ett av de grundläggande ämnena inom data- och systemvetenskap, och kursen läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

 
Termin 2 (Vt)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp

Abstrakta maskiner och formella språk 7,5 hp

Kursen går igenom grundläggande begrepp och metoder rörande automatteori, rekursionsteori och matematisk lingvistik. Inom kursen studeras egenskaper och beräkningsförmåga för olika modeller. Föreläsningarna behandlar bland annat olika typer av ändliga automater och formella grammatiker samt egenskaper hos formella språk.

Databasmetodik 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i databasmetodik, inklusive kunskaper om begrepp, metoder och verktyg som används vid utformning och implementering av relationsdatabaser. Målet med kursen är att förmedla kunskaper om logisk och fysisk design av databaser för relationsmodellen. Baserat på användarkrav ska en normaliserad relationsdatabasmodell definieras och implementeras i ett relationsdatabashanteringssystem.

Programmering 2 7,5 hp

Kursen fördjupar kunskaper inom objektorienterad programmering genom att introducera arv, klasshierarkier och dynamisk polymorfism. Dessutom fördjupas allmänna programmeringskunskaper genom introduktion av händelsestyrd programmering och grafiska användargränssnitt samt datastrukturer. Java används som programmeringsspråk. Kursen ger också erfarenhet av programmering med komponentbibliotek (API), i detta fall Javas standardbibliotek.

Datorsystem 7,5 hp

Kursen ger en orientering i moderna datorsystem inom områdena hårdvaruarkitektur, operativsystem samt nätverk. Kursen ger grundläggande förståelse för datorsystemets komponenter och principer samt deras betydelse. På kursen får studenten även en grundläggande förståelse för operativsystem och kommunikationsnätverk och dess funktionalitet.

 
År2

Termin 3 (Ht)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp

Introduktion till testning av IT-system 7,5 hp

Kursen diskuterar hela testcykeln, från enhetstest till systemtest, men fokus ligger på verktyg och testdesigntekniker för programmerare. Det finns därför ett stort praktiskt inslag i kursen där man ska implementera och på ett strukturerat sätt testa kod.

Logik för datavetare 7,5 hp

Kursen tar upp grundläggande satslogik och predikatlogik men även modal- och temporallogik. Kursen ger förståelse för vad semantik betyder i logik, hur formler i sats- och predikatlogik kan härledas från givna premisser och hur konceptuella modeller kan skapas från systembeskrivningar.

Programmering i C och C++ 7,5 hp

Kursen lär ut en användbar delmängd av programmeringsspråket C/C++. Kursen ger studenten kunskap att läsa och förstå C/C++-kod, uttrycka lösningar på programmeringsproblem i C/ C++ samt att kunna sätta sig in i och använda komponentbibliotek för C/C++.

Programspråk och programmeringsparadigmer 7,5 hp

Att lära sig nya programmeringsspråk handlar mer om att lära sig nya tankesätt och problemlösningsstrategier än att lära sig en ny syntax. Åtminstone om det språk man vill lära sig skiljer sig mycket från de språk man redan känner till. Kursens mål är att ge studenterna en förståelse för hur programmeringsspråk kan konstrueras och implementeras samt erfarenhet av att använda olika språk, framförallt från andra grupper än den objektorienterade och imperativa.

 
Termin 4 (Vt)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp

Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp

Algoritmer och datastrukturer utgör grunden för alla program, och det är därför viktigt att man som programmerare kan använda dem och kan göra korrekt val. Kursen går igenom de vanligaste algoritmerna och datastrukturerna och diskuterar deras respektive för och nackdelar. Kursen ger också en introduktion till algoritmanalys och till ordo-begreppet.

Diskret matematik 7,5 hp

Kursen ger nödvändiga baskunskaper och förståelse av matematiska begrepp som kan tillämpas inom IT-området. Diskret matematik innefattar mycket av den typ av matematik som datavetenskap bygger på. Kursen innehåller särskilt användbara ämnesområden som kombinatorik, mängder, relationer, rekursion, induktion, grafer, träd, boolesk algebra och kodning.

Projektarbete med programvaruteknik 7,5 hp

Kursen är en projektkurs där studenterna förväntas i grupp producera ett arbete från ax till limpa. Studentgruppen skall ta en idé och utveckla den till en färdig produkt, eller en prototyp av den färdiga produkten med all efterfrågad funktionalitet. Utifrån detta grundmål finns det ett antal delmål som studenten förväntas uppnå.

Vetenskapligt skrivande 7,5 hp

På kursen lär sig studenten att skriva en vetenskaplig uppsats av en omfattning nära en kandidatuppsats, utifrån en tillhandahållen simulerad datainsamling med tillhörande beskrivning. På kursen diskuteras akademiskt språkbruk och berättartekniskt upplägg, samt grundläggande vetenskapliga forskningsstrategier. I uppsatsen tillämpar du ett vedertaget vetenskapligt referenssystem till källor, vilket demonstreras på kursen.

 
År 3

Termin 5 (Ht)

Obligatorisk kurs 1 x 7,5 hp + Valbara kurser ur kurspoolen 3 x 7,5 hp. Terminen kan bytas ut mot valfritt biämne eller utbytesstudier (information om utbytesstudier)

Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp

Kursen behandlar vetenskaplig metodik samt kommunikation av vetenskapliga resultat inom data- och systemvetenskap, med särskilt fokus på planering, utförande och analys av en vetenskaplig undersökning.

Valbara kurser ur kurspoolen 3 x 7,5 hp

 

Termin 6 (Vt)

Valbara kurser ur kurspoolen 2 x 7,5 hp eller Praktik 15 hp (mer information om praktik) + Examensarbete 15 hp

Starkt rekommenderade kurser att välja:

Parallell och distribuerad programmering 7,5 hp

Kursen presenterar programspråkkonstruktioner för skapande av parallella resp. distribuerade program. Studenten lär sig konstruera parallella och distribuerade program i ett eller flera lämpliga språk samt redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom parallell resp. distribuerad programmering.

Artificiell Intelligens 7,5 hp

Kursen är en översiktlig introduktion där vi tillsammans undersöker området artificiell intelligens ur ett tillämpat perspektiv, varvid en hel del programmering kan förväntas av kursdeltagarna. Exempel på nyckelord från kursen är: söktekniker, maskininlärning, intelligenta agenter, tekniker för AI i spel, beslutsalgoritmer och behandling av naturligt språk.

Examensarbete 15 hp

Mer information om examensarbete