Mer detaljerad kursinformation, litteraturlista, schema och datum för kursstart hittar du på kursen i delkurser och scheman. Välj termin i drop-down menyn och sök på delkursens namn.


Om du påbörjat programmet före 2016 hittar du ditt upplägg här

År 1

Termin 1 (Ht)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp

Introduktion till spelkonstruktion 7,5 hp

På kursen diskuteras olika datorspelgenrer och blandningar mellan dessa, avseende typiska belöningsmekanismer, spelhandlingskoncept och andra egenskaper, liksom datorspelens historia och olika hårdvaruplattformar för spel. Du skapar även under kursen ett mindre spel med hjälp av ett professionellt spelutvecklingsverktyg.

Digital medieteknik 7,5 hp

Kursen introducerar ett antal generella begrepp, metoder och verktyg för hantering av digitala medier inom bild, ljud och enklare animationer. Kursen introducerar även olika teorier kring upplevelser av bild och ljud. Genom praktiskt arbete tränas dina färdigheter i att skapa och bearbeta digitala medieproduktioner.

Objektorienterad analys och design 7,5 hp

Kursen behandlar objektorienterad analys och design, i synnerhet hur grafiska modeller kan användas för att analysera verksamheter (organisationer) och designa datoriserade informationssystem. En central del av kursen är praktisk tillämpning av grafiska modeller och praktisk utformning av en kravspecifikation för ett informationssystem.

Programmering 1 7,5 hp

Kursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering, och efter avklarad kurs kan studenten självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java. Programmering är ett av de grundläggande ämnena inom data- och systemvetenskap, och kursen läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

Termin 2 (Vt)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp

Vetenskapligt skrivande 7,5 hp

På kursen lär sig studenten att skriva en vetenskaplig uppsats av en omfattning nära en kandidatuppsats, utifrån en tillhandahållen simulerad datainsamling med tillhörande beskrivning. På kursen diskuteras akademiskt språkbruk och berättartekniskt upplägg, samt grundläggande vetenskapliga forskningsstrategier. I uppsatsen tillämpar du ett vedertaget vetenskapligt referenssystem till källor, vilket demonstreras på kursen.

Speldesign 7,5 hp*

På kursen får du generera spelidéer i ett projektteam, samt iterativt granska och utveckla formaliserade spelkoncept genom att dokumentera och presentera spelkoncepten under projektets olika faser, t.ex. "two-pager" (game-chart), "ten-pager" och "Game Design Document (GDD)".

Programmering 2 7,5 hp

Kursen fördjupar kunskaper inom objektorienterad programmering genom att introducera arv, klashierarkier och dynamisk polymorfism. Dessutom fördjupas allmänna programmeringskunskaper genom introduktion av händelsestyrd programmering och grafiska användargränssnitt samt datastrukturer. Java används som programmeringsspråk. Kursen ger också erfarenhet av programmering med komponentbibliotek (API), i detta fall Javas standardbibliotek.

Mobil Applikationsutveckling 7,5 hp

Principer inom produktion av mobila applikationer varvas med områden såsom user experience, människa-datorinteraktion, grafiska gränssnitt och prototyputveckling för att gestalta interaktiv multimedia i mobilt format. I centrum står praktiska moment rörande produktion av (spel)applikationer till modern mobil utrustning samt publicering och marknadsföring till sociala medier och online-butiker.

År 2

Termin 3 (Ht)

Obligatoriska kurser 3 x 7,5 hp + Valbar kurs 7,5 hp

3d-rendering 7,5 hp (obligatorisk)

Denna kurs introducerar studenten till de fundamentala principerna av 3D-rendering för spel. Studenter introduceras även till gränssnitt och filosofin bakom 3D-modellering, UV-layout och texturering. Denna kurs inkluderar hur man praktiskt jobbar i nästa generations spelmotorer och användandet av ett modulärt arbetsflöde.

Människa-datorinteraktion 7,5 hp (obligatorisk)

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion och användningsprocessens psykologi. Kursen ger studenten verktyg att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen människa och dator positivt och negativt samt ge designmetoder som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator.

3d-modellering 7,5 hp (eller Programmering i C och C++ 7,5 hp)

Kursen ger en fördjupande praktisk och teoretisk kunskap om 3d modellering, med fokus på polygonmodellering. Kursen går igenom begrepp som edge-loop, extrudering, texturering och skulptering samt olika tillvägagångsätt för att skapa och optimera modeller för användande i realtid. Efter kursen kan studenten modellera och texturera hög- och lågpolygonkaraktärer samt miljöer till spel och film.

Programmering i C och C++ 7,5 hp (eller 3D-modellering 7,5 hp)

Kursen lär ut en användbar delmängd av programmeringsspråket C/C++. Kursen ger studenten kunskap att läsa och förstå C/C++-kod, uttrycka lösningar på programmeringsproblem i C/ C++ samt att kunna sätta sig in i och använda komponentbibliotek för C/C++.

Databasmetodik 7,5 hp (obligatorisk)

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i databasmetodik, inklusive kunskaper om begrepp, metoder och verktyg som används vid utformning och implementering av relationsdatabaser. Målet med kursen är att förmedla kunskaper om logisk och fysisk design av databaser för relationsmodellen. Baserat på användarkrav ska en normaliserad relationsdatabasmodell definieras och implementeras i ett relationsdatabashanteringssystem.

Termin 4 (Vt)

Obligatorisk kurs 1 x 7,5 hp + valbar kurs 1 x 7,5 hp + obligatorisk kurs 1 x 15 hp

Vetenskaplig metodik och kommunikation inom data- och systemvetenskap 7,5 hp (obligatorisk)

Kursen behandlar vetenskaplig metodik samt kommunikation av vetenskapliga resultat inom data- och systemvetenskap, med särskilt fokus på planering, utförande och analys av en vetenskaplig undersökning.

Spelanalys 7,5 hp* (eller Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp)

Kursen introducerar olika perspektiv av spel och spelande, samt hur vi kan analysera spel utifrån dessa perspektiv. Kursen har en djup koppling till konceptet ”Meaningful play” och examineras genom en mindre essä författad i grupp samt genom att skapa spelregler för ett spel.

Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp (eller Spelanalys 7,5 hp)

Algoritmer och datastrukturer utgör grunden för alla program, och det är därför viktigt att man som programmerare kan använda dem och kan göra korrekt val. Kursen går igenom de vanligaste algoritmerna och datastrukturerna och diskuterar deras respektive för och nackdelar. Kursen ger också en introduktion till algoritmanalys och till ordo-begreppet.

Spelmekanik 15 hp (obligatorisk)

På kursen får du generera spelidéer i ett projektteam, samt iterativt granska och utveckla formaliserade logiska prototyper som vanligt förekommer inom datorspel. Designanalys och fallstudier blandas med praktiska kreativa designmoment, samt prototypning i en spelmotor. Efter kursen kan studenten implementera vanligt förekommande spelmekaniker och veta skillnader mellan t.ex. rigidbody drivna- och karaktärsdrivna kontrollers.

År 3

Termin 5 (Ht)

Obligatoriska kurser 2 x 7,5 hp + obligatorisk kurs 1 x 15 hp. Terminen kan bytas ut mot valfritt biämne eller utbytesstudier (information om utbytesstudier)

Spelbaserat lärande 7,5 hp

Kursen skapar en helhetsbild av spelbaserat lärande genom att ingående praktiskt och teoretiskt följa principer för prototyputveckling för datorspel.

Prototyputveckling för spel 7,5 hp

Kursen ger en ingående praktisk och teoretisk kunskap om prototyputveckling för datorspel. Efter kursen kan studenten utvärdera design av datorspel genom prototyputveckling. Vidare kan studenten kommunicera och visualisera koncept utifrån färdiga spelidéer, i form av en interaktiv, audiovisuell prototyp. Prototypen utvecklas i grupp med fasta tidsramar, med design science som vetenskapligt ramverk, i syfte att iterativt föreslå förbättringar av prototypen.

Projektarbete i spelkonstruktion 15 hp

Kursen syftar till att kursdeltagare ska få kunskap om och förståelse för helheten i utvecklingsprocessen av datorspel, samtidigt som utrymme ska ges för specialisering inom valfritt spelutvecklingsrelaterat delområde. Deltagarna utvecklar sina färdigheter att i projektgrupp planera och producera en fungerande demo av ett datorspel från en egenskapad spelspecifikation.

Termin 6 (Vt)

Valbara kurser från kurspoolen 2 x 7,5 hp eller praktik 15 hp samt examensarbete 15 hp

Valbara kurser 2 x 7,5 hp

Kurspoolen (kursen Parallell och distribuerad programmering 7,5 hp rekommenderas)

Praktik 15 hp

Information om praktik

Examensarbete 15 hp

Information om examensarbete

 

*Studenter som började läsa HT2016 läser Speldesign 7,5 hp termin 2 och väljer mellan Spelkonstruktion 7,5 hp eller Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp termin 4.