Mer detaljerad kursinformation, litteraturlista, schema och datum för kursstart hittar du i delkurser och scheman. Välj termin i drop-down menyn och sök på kursens/delkursens namn.


Om du påbörjat programmet före 2016 hittar du ditt upplägg här

År 1

Termin 1 (Ht)

Kurs: Datorspelsutveckling I 30 hp

Delkurser som ingår:

Introduktion till spelkonstruktion 7,5 hp
På delkursen diskuteras olika datorspelgenrer, och blandningar mellan dessa, avseende typiska belöningsmekanismer, spelhandlingskoncept och andra egenskaper. Delkursen går igenom datorspelens historia och olika hårdvaruplattformar för spel. Du skapar ett mindre spel med hjälp av ett professionellt spelutvecklingsverktyg.

Digital medieteknik 7,5 hp
Delkursen introducerar ett antal generella begrepp, metoder och verktyg för hantering av digitala medier inom bild, ljud och enklare animationer. Delkursen introducerar även olika teorier kring upplevelser av bild och ljud. Genom praktiskt arbete tränas dina färdigheter i att skapa och bearbeta digitala medieproduktioner.

Objektorienterad analys och design 7,5 hp
Delkursen behandlar objektorienterad analys och design, i synnerhet hur grafiska modeller kan användas för att analysera verksamheter (organisationer) och designa datoriserade informationssystem. En central del är praktisk tillämpning av grafiska modeller och praktisk utformning av en kravspecifikation för ett informationssystem.

Programmering 1 7,5 hp
Delkursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering. Efter avklarad delkurs kan du självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java. Programmering är ett av data- och systemvetenskaps grundläggande ämnen och läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

 

Termin 2 (Vt)

Kurs: Datorspelsutveckling II 30 hp

Delkurser som ingår:

Vetenskapligt skrivande 7,5 hp
På delkursen lär du dig att skriva en vetenskaplig uppsats, liknande ett examensarbete på kandidatnivå, utifrån en simulerad datainsamling med tillhörande beskrivning. På delkursen diskuteras akademiskt språkbruk, berättartekniskt upplägg och grundläggande vetenskapliga forskningsstrategier. I vetenskapligt skrivande används ett vedertaget vetenskapligt referenssystem till källor, vilket demonstreras i den här delkursen.

Speldesign 7,5 hp*
På delkursen får du generera spelidéer i ett projektteam. Delkursen går igenom att iterativt granska och utveckla formaliserade spelkoncept genom att dokumentera och presentera spelkoncepten under projektets olika faser, till exempel "two-pager" (game-chart), "ten-pager" och "Game Design Document (GDD)".

Programmering 2 7,5 hp
Delkursen fördjupar dina kunskaper inom objektorienterad programmering genom att gå igenom arv, klasshierarkier och dynamisk polymorfism. Dessutom fördjupas dina allmänna programmeringskunskaper genom introduktion av händelsestyrd programmering och grafiska användargränssnitt och datastrukturer. Vi använder Java som programmeringsspråk. Kursen ger också erfarenhet av programmering med komponentbibliotek (API), i detta fall Javas standardbibliotek.

Mobil applikationsutveckling 7,5 hp
Principer inom produktion av mobila applikationer varvas med områden som user experience, människa-datorinteraktion, grafiska gränssnitt och prototyputveckling för att gestalta interaktiv multimedia i mobilt format. I centrum står praktiska moment som rör produktion av (spel)applikationer till modern mobil utrustning och publicering och marknadsföring till sociala medier och online-butiker.

 

År 2

Termin 3 (Ht)

Kurs: Datorspelsutveckling III 30 hp

Delkurser som ingår:

3d-rendering 7,5 hp
Denna delkurs introducerar studenten till de fundamentala principerna av 3D-rendering för spel. Studenter introduceras även till gränssnitt och filosofin bakom 3D-modellering, UV-layout och texturering. Denna delkurs inkluderar hur man praktiskt arbetar i nästa generations spelmotorer och användandet av ett modulärt arbetsflöde.

Människa-datorinteraktion 7,5 hp
Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion och användningsprocessens psykologi. Delkursen ger studenten verktyg att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen människa och dator positivt och negativt samt ge designmetoder som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator.

Databasmetodik 7,5 hp
Delkursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i databasmetodik inklusive kunskaper om begrepp, metoder och verktyg som används vid utformning och implementering av relationsdatabaser. Målet är att förmedla kunskaper om logisk och fysisk design av databaser för relationsmodellen. Baserat på användarkrav ska en normaliserad relationsdatabasmodell definieras och implementeras i ett relationsdatabashanteringssystem.

En av nedanstående två valbara delkurser (1 x 7,5 hp):

3d-modellering 7,5 hp
Delkursen ger en fördjupande praktisk och teoretisk kunskap om 3d-modellering med fokus på polygonmodellering. Delkursen går igenom begrepp som edge-loop, extrudering, texturering och skulptering samt olika tillvägagångsätt för att skapa och optimera modeller för användande i realtid. Efter delkursen kan studenten modellera och texturera hög- och lågpolygonkaraktärer samt miljöer till spel och film.

Programmering i C och C++ 7,5 hp
Delkursen lär ut en användbar delmängd av programmeringsspråket C/C++. Delkursen ger studenten kunskap att läsa och förstå C/C++-kod, uttrycka lösningar på programmeringsproblem i C/ C++ samt att kunna sätta sig in i och använda komponentbibliotek för C/C++.

 

Termin 4 (Vt)

Kurs: Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp

Kursen behandlar vetenskaplig metodik samt kommunikation av vetenskapliga resultat inom data- och systemvetenskap med särskilt fokus på planering, utförande och analys av en vetenskaplig undersökning.

Kurs: Datorspelsutveckling IV 22,5 hp 

Delkurser som ingår:

En av två valbara delkurser (1 x 7,5 hp):         

Spelanalys 7,5 hp*
Delkursen introducerar olika perspektiv av spel och spelande samt hur vi kan analysera spel utifrån dessa perspektiv. Delkursen har en djup koppling till konceptet ”Meaningful play” och examineras genom en mindre essä författad i grupp samt genom att skapa spelregler för ett spel.

Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp
Algoritmer och datastrukturer utgör grunden för alla program. Därför är det viktigt att programmerare kan använda dem och göra korrekta val. Delkursen går igenom de algoritmer och datastrukturer som är vanligast och diskuterar deras för- respektive nackdelar. Delkursen ger också en introduktion till algoritmanalys och till ordo-begreppet.

Obligatorisk delkurs:

Spelmekanik 15 hp
På delkursen får studenten generera spelidéer i ett projektteam. Delkursen går igenom att iterativt granska och utveckla formaliserade logiska prototyper som är vanligt förekommande inom datorspel. Designanalys och fallstudier blandas med praktiska kreativa designmoment samt prototypning i en spelmotor. Efter delkursen kan studenten implementera vanligt förekommande spelmekaniker och vet skillnader mellan till exempel rigidbody-drivna och karaktärsdrivna kontrollers.

 

År 3

Termin 5 (Ht)

Terminen kan bytas ut mot valfria breddningsstudier eller utbytesstudier (information om utbytesstudier)

Kurser:

Spelbaserat lärande 7,5 hp

Kursen skapar en helhetsbild av spelbaserat lärande genom att ingående praktiskt och teoretiskt följa principer för prototyputveckling för datorspel.

Prototyputveckling för spel 7,5 hp

Kursen ger en ingående praktisk och teoretisk kunskap om prototyputveckling för datorspel. Efter kursen kan studenten utvärdera design av datorspel genom prototyputveckling. Vidare kan studenten kommunicera och visualisera koncept utifrån färdiga spelidéer i form av en interaktiv och audiovisuell prototyp. Prototypen utvecklas i grupp, med fasta tidsramar och med design science som vetenskapligt ramverk i syfte att iterativt föreslå förbättringar av prototypen.

Projektarbete i spelkonstruktion 15 hp

Kursen syftar till att studenten ska få kunskap om och förståelse för helheten i utvecklingsprocessen av datorspel samtidigt som utrymme ska ges för specialisering inom valfritt spelutvecklingsrelaterat delområde. Deltagarna utvecklar sina färdigheter att i projektgrupp planera och producera en fungerande demo av ett datorspel från en egenskapad spelspecifikation.

 

Termin 6 (Vt)

Kurser:

Valbara kurser 15 hp ur kurspoolen (eller praktik 15 hp)

Kurspoolen

Kursen Parallell och distribuerad programmering 7,5 hp rekommenderas

Parallell och distribuerad programmering 7,5 hp

Kursen presenterar programspråkkonstruktioner för skapande av parallella respektive distribuerade program. Studenten lär sig konstruera parallella och distribuerade program i ett eller flera lämpliga språk samt redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom parallell respektive distribuerad programmering.

Praktik 15 hp (eller valbara kurser ur kurspoolen 15 hp)

Information om praktik

Examensarbete 15 hp

Information om examensarbete

 

*Studenter som började läsa HT2016 läser Speldesign 7,5 hp termin 2 och väljer mellan Spelkonstruktion 7,5 hp eller Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp termin 4.