Mer detaljerad information om kurserna och datum för kursstart finns på delkurser och scheman

År 1

Termin 1 (Ht)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp

Digital medieteknik 7,5 hp

Kursen introducerar ett antal generella begrepp, metoder och verktyg för hantering av digitala medier inom bild, ljud och enklare animationer. Kursen introducerar även olika teorier kring upplevelser av bild och ljud. Genom praktiskt arbete tränas dina färdigheter i att skapa och bearbeta digitala medieproduktioner.

Digitala mediaprodukton 7,5 hp

Kursen introducerar ett antal grundläggande begrepp, metoder och verktyg för visuellt berättande, så som manus, dramaturgi, gestaltning, bildberättande, regi och klippning. Genom snabba iterationer och praktiskt arbete tränas dina färdigheter i att skapa och planera korta filmsekvenser med tydligt formulerade narrativa mål.

Objektorienterad analys och design 7,5 hp

Kursen behandlar objektorienterad analys och design, i synnerhet hur grafiska modeller kan användas för att analysera verksamheter (organisationer) och designa datoriserade informationssystem. En central del av kursen är praktisk tillämpning av grafiska modeller och praktisk utformning av en kravspecifikation för ett informationssystem.

Objektorienterad programmering 7,5 hp

Kursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering, och efter avklarad kurs kan studenten självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java. Programmering är ett av de grundläggande ämnena inom data- och systemvetenskap, och kursen läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

 
Termin 2 (Vt)

Obligatoriska kurser 7,5 hp

Människa-datorinteraktion 7,5 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion och användningsprocessens psykologi. Kursen ger studenten verktyg att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen människa och dator positivt och negativt samt ge designmetoder som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator.

Digitala visualiseringsmetoder 7,5 hp

Grundläggande principer inom fältet blandas med praktiska moment så som skapande av en kort filmsekvens i en 3D-miljö. Efter kursen kan studenten grundläggande praktiska kunskaper inom digital visualisering och ljud och känner till grundläggande teoretiska begrepp. Projektet utförs i grupp med en individuell rapport som redogör för de egna bidragen i projektet samt dess relevans utifrån kurslitteraturen.

Processing 7,5 hp

Kursens lägger genom praktiskt arbete en grund till förtrogenhet för digitala mediers möjligheter för gestaltning, representation och uttryck. Centralt är hantering av interaktiv multimedia genom programmering, med komponenter som ljud, bild, text och sensorer av olika slag. Kursen omfattar också projekthantering och planering. Studenten får grundläggande kunskaper i multimedial programmering samt förmågan att analysera och reflektera över gestaltningar i digital media.

Utvärderingsmetoder 7,5 hp

Kursen ger praktiska och teoretiska kunskaper om utvärdering av användbarhet med förankring i etablerad praxis. Kursen behandlar anpassade tillvägagångssätt avseende effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredsställelse beroende på typ av digital produkt, användarkategori och användningssituation. Generaliserbarhet och begränsningar hos utvärderingsmetoder artikuleras.

 
År 2

Termin 3 (Ht)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp vid Institutionen för mediestudier, JMK
Inom medie- och kommunikationsvetenskap studeras mediernas roll i samhälle och kultur, deras produktionsvillkor, innehåll och användning i ett historiskt och samtida perspektiv. Såväl traditionella massmedier, som press, radio och TV, som digitala medier och nya medieformer studeras. Metoder för att kritiskt analysera medieinnehåll och användning ges stort utrymme.

Medier i tid och rum 7,5 hp

Delkursen behandlar olika mediers och kommunikationsformers framväxt och aktuella utveckling, främst i Sverige, samt de rättsliga ramar och ekonomiska förhållanden som kännetecknar dagens mediesystem. Såväl ett historiskt som ett samtida perspektiv inbegrips.

Medier, kultur, samhälle I, 7,5 hp

Delkursen syftar till att ge en förståelse för mediernas och kommunikationens roll i samhället, och kunskap om hur synsätten på medier förändrats över tiden. En överblick ges över hur medieforskningen har växt fram inom två skilda teoritraditioner, dels den s k huvudfåran, med betoning på effektforskning, dels den kritiska traditionen.

Medier, kultur, samhälle II, 7,5 hp

Delkursen syftar till att ge en förståelse för mediernas och kommunikationens roll i samhället och hur medier kan belysas från olika perspektiv. Delkursen fokuserar på några centrala teman i dagens medieforskning, som genus, klass, etnicitet, synen på informationssamhället, och Internets sociala betydelse.

Information, propaganda, reklam och PR, 7,5 hp

Delkursen syftar till att ge en förståelse för mediernas och kommunikationens roll i samhället och hur medier kan belysas från olika perspektiv. Delkursen fokuserar på några centrala teman i dagens medieforskning, som genus, klass, etnicitet, synen på informationssamhället, och Internets sociala betydelse.

 
Termin 4 (Vt)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp eller utbytesstudier (information om utbytesstudier)

Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp

Kursen behandlar vetenskaplig metodik samt kommunikation av vetenskapliga resultat inom data- och systemvetenskap, med särskilt fokus på planering, utförande och analys av en vetenskaplig undersökning.

Praktisk projektledning 7,5 hp

Kursen lär dig att förstå och använda grundläggande metoder och verktyg för att leda projekt. Kursen skapar förståelse för och ger guidning i projektarbetets olika moment – från förstudie och kravspecifikation till uppföljning.

Virtuella Interaktiva Medier 7,5 hp
(Mobil Applikationsutveckling 7,5 hp)

Principer inom produktion av mobila applikationer varvas med områden såsom user experience, människa-datorinteraktion, grafiska gränssnitt och prototyputveckling för att gestalta interaktiv multimedia i mobilt format. I centrum står praktiska moment rörande produktion av mobila applikationer till modern mobil utrustning samt publicering och marknadsföring till sociala medier och online-butiker.

Projektkurs Transmedia, 7,5 hp

Denna kurs kombinerar teori och praktik kring begreppet transmedia, dvs. hur kommunikation av ett innehåll påverkas av exponering i olika mediala fönster, samt hur dessa olika plattformar kan fungera tillsammans. Kursen sammanför och utvecklar erfarenhet från tidigare kurser på programmet, så som medieproduktion och programmering av för web och mobila enheter.

 

År 3

Termin 5 (Ht)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Under denna termin kommer du att utforska och analysera digitala medier med fokus på lärande, socialisation, förändring och kommunikation. Du kommer att få lära dig teorier om hur människor lär och utvecklas, kommunicerar och samspelar med varandra samt socialiseras och formar identiteter i dessa miljöer. Du kommer också att få lära dig metoder för hur digitala medier kan utforskas och analyseras. Med utgångspunkt i mänskliga behov diskuteras även koncept och idéer för hur digitala praktiker kan utvecklas.

Block 1 - Lärande och digitala miljöer

Studier av lärande, 7,5 hp

I denna kurs studeras och analyseras digitala miljöer utifrån ett lärandeperspektiv. Kursen inleds med en genomgång av begreppet lärande, sett ur olika teoretiska perspektiv, med särskilt fokus på sociokulturella perspektiv. Kursen diskuterar relationen mellan lärande och digitala medier, exempelvis frågor om hur kunskap från en situation kan föras över till en annan situation och hur lärande kan förstås i termer av deltagande i aktiviteter och praktiker.

Studier av läraktiviteter, 7,5 hp

Kursen syftar till att nå en fördjupad förståelse för vad som karaktäriserar lärande i formella och informella sammanhang. I kursen bearbetas frågor om lärande, kunskap, deltagande, utveckling och förändring i relation till arbetsliv, skola och fritid. Med utgångspunkt i sociokulturella perspektiv diskuteras möjligheter och problem vad gäller lärande i relation till digitala miljöer, exempelvis lärplattformar, simuleringar och spel, situerade i olika institutionaliserade eller kommersialiserade sammanhang. Ett huvudmål i kursen är att i grupp problematisera spelbaserat lärande med fokus på lärande, kunskaps- och kompetensutveckling.

Block 2 - Digitala medier som social och kulturell praktik

Det globala samhället och digitala medier, 7,5 hp

Kursens syfte är att med hjälp av samhällsvetenskapliga teorier studera och analysera det globala samhällets utveckling med fokus på lärande, socialisation och identitetsskapande. I kursen problematiseras människans deltagande i sociala medier såväl som människans samspel med dagens teknikutveckling. I denna analys blir frågor om hållbar utveckling, livslångt lärande och samhällelig reproduktion aktuella.

Förändring och designutforskning av digitala praktiker, 7,5 hp

Kursen behandlar lärande och förändring i dagens framväxande samhälle. I kursen analyseras förändring avseende digitalt-medierade praktiker och designförslag utvecklas. I kursen ingår att i projekt genomföra utvecklingsarbete. För att synliggöra möjligheter och problem med existerande praktiker är ett centralt innehåll i kursen en fördjupad analys av insamlat empiriskt material. Pilotstudierna ligger sedan till grund för designutforskningsövningar. Projektredovisning sker i form av tekniska skisser och andra former av visualiseringar.

 
Termin 6 (Vt)

Projektarbete inom digitala medier 15 hp eller Praktik 15 hp (mer information om praktik)

Examensarbete 15 hp

Mer information om examensarbete