Om du påbörjat programmet fram till och med HT17 hittar du ditt upplägg här

Mer detaljerad kursinformation, litteraturlista, schema och datum för kursstart hittar du på kursen i delkurser och scheman. Välj termin i drop-down menyn och sök på delkursens namn.

 

År 1

Termin 1 (Ht)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp

Introduktion till data- och systemvetenskap 7,5 hp

Kursen är en introduktion till ämnet data- och systemvetenskap. Under kursens gång får studenten lära sig grundläggande begrepp inom bland annat datorarkitektur, operativsystem, datornätverk, programvaruteknik och databaser. Kursen ger även en introduktion till programmering. Kursen ger en god grund för fortsatta studier i data- och systemvetenskap.

Digital medieteknik 7,5 hp

Kursen introducerar ett antal generella begrepp, metoder och verktyg för hantering av digitala medier inom bild, ljud och enklare animationer. Kursen introducerar även olika teorier kring upplevelser av bild och ljud. Genom praktiskt arbete tränas dina färdigheter i att skapa och bearbeta digitala medieproduktioner.

Digitala mediaproduktion 7,5 hp

Kursen introducerar ett antal grundläggande begrepp, metoder och verktyg för visuellt berättande, så som manus, dramaturgi, gestaltning, bildberättande, regi och klippning. Genom snabba iterationer och praktiskt arbete tränas dina färdigheter i att skapa och planera korta filmsekvenser med tydligt formulerade narrativa mål.

Programmering 1 7,5 hp

Kursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering, och efter avklarad kurs kan studenten självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java. Programmering är ett av de grundläggande ämnena inom data- och systemvetenskap, och kursen läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

Termin 2 (Vt)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp

Vetenskapligt skrivande 7,5 hp

På kursen lär sig studenten att skriva en vetenskaplig uppsats av en omfattning nära en kandidatuppsats, utifrån en tillhandahållen simulerad datainsamling med tillhörande beskrivning. På kursen diskuteras akademiskt språkbruk och berättartekniskt upplägg, samt grundläggande vetenskapliga forskningsstrategier. I uppsatsen tillämpar du ett vedertaget vetenskapligt referenssystem till källor, vilket demonstreras på kursen.

Människa-datorinteraktion 7,5 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion och användningsprocessens psykologi. Kursen ger studenten verktyg att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen människa och dator positivt och negativt samt ge designmetoder som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator.

Processing 7,5 hp

Kursens lägger genom praktiskt arbete en grund till förtrogenhet för digitala mediers möjligheter för gestaltning, representation och uttryck. Centralt är hantering av interaktiv multimedia genom programmering, med komponenter som ljud, bild, text och sensorer av olika slag. Kursen omfattar också projekthantering och planering. Studenten får grundläggande kunskaper i multimedial programmering samt förmågan att analysera och reflektera över gestaltningar i digital media.

Mobil Applikationsutveckling 7,5 hp

Principer inom produktion av mobila applikationer varvas med områden såsom user experience (UX), människa-datorinteraktion, grafiska gränssnitt och prototyputveckling för att gestalta interaktiv multimedia i mobilt format. I centrum står praktiska moment rörande produktion av mobila applikationer till modern mobil utrustning samt publicering och marknadsföring till sociala medier och online-butiker.

År 2

Termin 3 (Ht)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp

3d-rendering 7,5 hp

Denna kurs introducerar studenten till de fundamentala principerna av 3D-rendering för spel. Studenter introduceras även till gränssnitt och filosofin bakom 3D-modellering, UV-layout och texturering. Denna kurs inkluderar hur man praktiskt jobbar i nästa generations spelmotorer och användandet av ett modulärt arbetsflöde.

Webbprogrammering 7,5 hp

Kursen lär dig att skapa program för webbplatser. Både client-sidan, hur webbsidorna ser ut, och server-sidan, vad som händer bakom webbsidan t.ex. kopplingar till databas. På kursen använder du fria öppna programvaror.

3d-modellering 7,5 hp

Kursen ger en fördjupande praktisk och teoretisk kunskap om 3d modellering, med fokus på polygonmodellering. Kursen går igenom begrepp som edge-loop, extrudering, texturering och skulptering samt olika tillvägagångsätt för att skapa och optimera modeller för användande i realtid. Efter kursen kan studenten modellera och texturera hög- och lågpolygonkaraktärer samt miljöer till spel och film.

Digitala visualiseringsmetoder 7,5 hp

Grundläggande principer inom fältet blandas med praktiska moment så som skapande av en kort filmsekvens i en 3D-miljö. Efter kursen kan studenten grundläggande praktiska kunskaper inom digital visualisering och ljud och känner till grundläggande teoretiska begrepp. Projektet utförs i grupp med en individuell rapport som redogör för de egna bidragen i projektet samt dess relevans utifrån kurslitteraturen.

Termin 4 (Vt)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp

Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp

Kursen behandlar vetenskaplig metodik samt kommunikation av vetenskapliga resultat inom data- och systemvetenskap, med särskilt fokus på planering, utförande och analys av en vetenskaplig undersökning.

Virtuella miljöer 7,5 hp

Kursen belyser några av de kommunikationsmodeller som faller inom ramen för samlingsbegreppet Extended Reality (XR) som Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) och Mixed Reality (MR). Kursen kombinerar historik, teori och praktiska moment med ett undersökande av aktuella tekniker i ett mindre projekt.

Programmering 2 7,5 hp

Kursen fördjupar kunskaper inom objektorienterad programmering genom att introducera arv, klasshierarkier och dynamisk polymorfism. Dessutom fördjupas allmänna programmeringskunskaper genom introduktion av händelsestyrd programmering och grafiska användargränssnitt samt datastrukturer. Java används som programmeringsspråk. Kursen ger också erfarenhet av programmering med komponentbibliotek (API), i detta fall Javas standardbibliotek.

Transmedia 7,5 hp

Denna kurs kombinerar teori och praktik kring begreppet transmedia, dvs. hur kommunikation av ett innehåll påverkas av exponering i olika mediala fönster, samt hur dessa olika plattformar kan fungera tillsammans. Kursen sammanför och utvecklar erfarenhet från tidigare kurser på programmet, så som medieproduktion och programmering av för web och mobila enheter.

År 3

Termin 5 (Ht)

Obligatoriska kurser 2 x 7,5 hp och Projektarbete i digitala medier 15 hp eller utbytesstudier (information om utbytesstudier)

Spelbaserat lärande 7,5 hp

Kursen skapar en helhetsbild av spelbaserat lärande genom att ingående praktiskt och teoretiskt följa principer för prototyputveckling för datorspel.

Tjänster för en uppkopplad värld - Internet of Things (IoT) 7,5 hp

Den tekniska utvecklingen går snabbt och gör att vi kan skapa tjänster som förändrar och förbättrar. Snart lever vi i ett helt annat, uppkoppla samhälle. Sakernas internet (Internet of Things (IoT)) är ett växande område inom IT. Begreppet omfattar system där interaktion med den fysiska verkligheten utgör en central del. Sensorer, både inbyggda i enheter såväl som helt fristående, ger aktuell information om vad som händer. Information som sedan kan sammanställas, bearbetas och presenteras i realtid som underlag för beslut och handling. IoT genererar löpande stora mängder heterogena data. Dessa bör utnyttjas effektivt för att stödja tjänster inom olika områden.  Kursen ger dig en genomgång av IoT-plattformens arkitektur och dess olika komponenter.

Projektarbete i digitala medier 15 hp

Studenterna arbetar i grupp och utvecklar en idé och ett koncept inom digitala medier. Gruppen gör en analys och argumenterar för sin idé. Efter att ha definierat alla arbetsuppgifter konstruerar och testar gruppen en prototyp. Kursen avslutas med en rapport och prototypen visas upp publikt.

Termin 6 (Vt)

Valbara kurser från kurspoolen 2 x 7,5 hp eller praktik 15 hp samt examensarbete 15 hp

Valbara kurser 2 x 7,5 hp

Kurspoolen

Praktik 15 hp

Information om praktik

Examensarbete 15 hp

Information om examensarbete