Om du påbörjat programmet fram till och med HT17 hittar du ditt upplägg här

Mer detaljerad kursinformation, litteraturlista, schema och datum för kursstart hittar du i delkurser och scheman. Välj termin i drop-down menyn och sök på kursens/delkursens namn.

 

År 1

Termin 1 (Ht)

Kurs: Data- och systemvetenskap med inriktning mot digitala medier I 30 hp

Delkurser som ingår:

Introduktion till spelkonstruktion 7,5 hp
På delkursen diskuteras olika datorspelgenrer, och blandningar mellan dessa, avseende typiska belöningsmekanismer, spelhandlingskoncept och andra egenskaper. Delkursen går igenom datorspelens historia och olika hårdvaruplattformar för spel. Du skapar ett mindre spel med hjälp av ett professionellt spelutvecklingsverktyg.

Digital medieteknik 7,5 hp
Delkursen introducerar ett antal generella begrepp, metoder och verktyg för hantering av digitala medier inom bild, ljud och enklare animationer. Delkursen introducerar även olika teorier kring upplevelser av bild och ljud. Genom praktiskt arbete tränas dina färdigheter i att skapa och bearbeta digitala medieproduktioner.

Digitala mediaproduktion 7,5 hp
Delkursen introducerar ett antal grundläggande begrepp, metoder och verktyg för visuellt berättande som manus, dramaturgi, gestaltning, bildberättande, regi och klippning. Genom snabba iterationer och praktiskt arbete tränas dina färdigheter i att skapa och planera korta filmsekvenser med tydligt formulerade narrativa mål.

Programmering 1 7,5 hp

Delkursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering. Efter avklarad delkurs kan du självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java. Programmering är ett av data- och systemvetenskaps grundläggande ämnen och läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

 

Termin 2 (Vt)

Kurs: Data- och systemvetenskap med inriktning mot digitala medier II 30 hp

Delkurser som ingår:

Vetenskapligt skrivande 7,5 hp
På delkursen lär du dig att skriva en vetenskaplig uppsats, liknande ett examensarbete på kandidatnivå, utifrån en simulerad datainsamling med tillhörande beskrivning. På delkursen diskuteras akademiskt språkbruk, berättartekniskt upplägg och grundläggande vetenskapliga forskningsstrategier. I vetenskapligt skrivande används ett vedertaget vetenskapligt referenssystem till källor, vilket demonstreras i den här delkursen.

Människa-datorinteraktion 7,5 hp
Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion och användningsprocessens psykologi. Delkursen ger dig verktyg att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen människa och dator positivt eller negativt och visa designmetoder som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator.

Utveckling av dynamiska prototyper 7,5 hp
Under delkursen utvecklar du flera koncept, på både angivna och fria teman, som implementeras i prototyper. Du använder därför växelvis programmeringsövningar och systembeskrivningsmetoder i utvecklingsprocessen.
Inom kursen möter du programmeringstekniker som:

  • hantering och styrning av digital media där ljud, grafik, video används för att skapa visualiseringar och simuleringar,
  • hantering av sensordata till exempel från webbkamera till sensordata från mobiltelefoner,
  • nätverkskommunikation mellan uppkopplade enheter,
  • användning av objektorienterade programbibliotek.

Du kommer möta ett antal systembeskrivningsmetoder, och deras tillämpningsområden, som är relevanta för kursen och inom systemutveckling.

Mobil Applikationsutveckling 7,5 hp
Principer inom produktion av mobila applikationer varvas med områden som user experience, människa-datorinteraktion, grafiska gränssnitt och prototyputveckling för att gestalta interaktiv multimedia i mobilt format. I centrum står praktiska moment som rör produktion av (spel)applikationer till modern mobil utrustning och publicering och marknadsföring till sociala medier och online-butiker.

 

År 2

Termin 3 (Ht)

Kurs: Data- och systemvetenskap med inriktning mot digitala medier III 30 hp

Delkurser som ingår:

3d-rendering 7,5 hp
Denna delkurs introducerar studenten till de fundamentala principerna av 3D-rendering för spel. Studenter introduceras även till gränssnitt och filosofin bakom 3D-modellering, UV-layout och texturering. Denna delkurs inkluderar hur man praktiskt arbetar i nästa generations spelmotorer och användandet av ett modulärt arbetsflöde.

Webbutveckling I 7,5 hp
Delkursen lär studenten att skapa program för webbplatser. Delkursen går igenom client-sidan, hur webbsidorna ser ut, och server-sidan, vad som händer bakom webbsidan till exempel kopplingar till databas. På delkursen används fria öppna programvaror.

3d-modellering 7,5 hp
Delkursen ger en fördjupande praktisk och teoretisk kunskap om 3d-modellering med fokus på polygonmodellering. Delkursen går igenom begrepp som edge-loop, extrudering, texturering och skulptering samt olika tillvägagångsätt för att skapa och optimera modeller för användande i realtid. Efter delkursen kan studenten modellera och texturera hög- och lågpolygonkaraktärer samt miljöer till spel och film.

Digitala visualiseringsmetoder 7,5 hp
Grundläggande principer inom fältet blandas med praktiska moment så som skapande av en kort filmsekvens i en 3D-miljö. Efter delkursen kan studenten grundläggande praktiska kunskaper inom digital visualisering och ljud och känner till grundläggande teoretiska begrepp. Projektet utförs i grupp med en individuell rapport som redogör för de egna bidragen i projektet samt dess relevans utifrån kurslitteraturen.

 

Termin 4 (Vt)

Kurs: Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp

Kursen behandlar vetenskaplig metodik samt kommunikation av vetenskapliga resultat inom data- och systemvetenskap med särskilt fokus på planering, utförande och analys av en vetenskaplig undersökning.

Kurs: Data- och systemvetenskap med inriktning mot digitala medier IV 22,5 hp

Delkurser som ingår:

Virtuella miljöer 7,5 hp
Delkursen belyser några av de kommunikationsmodeller som faller inom ramen för samlingsbegreppet Extended Reality (XR) som Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) och Mixed Reality (MR). Delkursen kombinerar historik, teori och praktiska moment med ett undersökande av aktuella tekniker i ett mindre projekt.

Programmering 2 7,5 hp
Delkursen fördjupar kunskaper inom objektorienterad programmering genom att introducera arv, klashierarkier och dynamisk polymorfism. Dessutom fördjupas allmänna programmeringskunskaper genom introduktion av händelsestyrd programmering och grafiska användargränssnitt samt datastrukturer. Java används som programmeringsspråk. Delkursen ger också erfarenhet av programmering med komponentbibliotek (API), i detta fall Javas standardbibliotek.

Transmedia 7,5 hp
Denna delkurs kombinerar teori och praktik kring begreppet transmedia, dvs. hur kommunikation av ett innehåll påverkas av exponering i olika mediala fönster samt hur dessa olika plattformar kan fungera tillsammans. Delkursen sammanför och utvecklar erfarenheter från tidigare kurser på programmet i medieproduktion och programmering för web och mobila enheter.

 

År 3

Termin 5 (Ht)

Terminen kan bytas ut mot utbytesstudier (information om utbytesstudier)

Kurser:

Spelbaserat lärande 7,5 hp

Kursen skapar en helhetsbild av spelbaserat lärande genom att ingående praktiskt och teoretiskt följa principer för prototyputveckling för datorspel.

Tjänster för en uppkopplad värld - Internet of Things (IoT) 7,5 hp

Den tekniska utvecklingen går snabbt och gör att vi kan skapa tjänster som förändrar och förbättrar. Snart lever vi i ett helt annat uppkoppla samhälle. Sakernas internet (Internet of Things (IoT)) är ett växande område inom IT. Begreppet omfattar system där interaktion med den fysiska verkligheten utgör en central del. Sensorer, både inbyggda i enheter såväl som helt fristående, ger aktuell information om vad som händer. Information som sedan kan sammanställas, bearbetas och presenteras i realtid som underlag för beslut och handling. IoT genererar löpande stora mängder heterogena data. Dessa bör utnyttjas effektivt för att stödja tjänster inom olika områden. Kursen ger dig en genomgång av IoT-plattformens arkitektur och dess olika komponenter.

Projektarbete i digitala medier 15 hp

Studenterna arbetar i grupp och utvecklar en idé och ett koncept inom digitala medier. Gruppen gör en analys och argumenterar för sin idé. Efter att ha definierat alla arbetsuppgifter konstruerar och testar gruppen en prototyp. Kursen avslutas med en rapport och prototypen visas upp publikt.

 

Termin 6 (Vt)

Kurser:
Valbara kurser ur kurspoolen 15 hp (eller praktik 15 hp)

Kurspoolen

Praktik 15 hp (eller valbara kurser ur kurspolen 15 hp)

Kursen syftar till att ge kunskaper om hur olika data- och systemvetenskapliga teorier och metoder praktiskt används inom näringsliv, offentlig förvaltning eller annan organisation samt till att ge intryck och kontakter som hjälp i det framtida yrkesvalet.
Mer information om praktik 15 hp

Examensarbete 15 hp

Mer information om examensarbete 15 hp