Mer detaljerad kursinformation, litteraturlista, schema och datum för kursstart hittar du i delkurser och scheman. Välj termin i drop-down menyn och sök på kursens/delkursens namn.


Om du påbörjat programmet före 2014 så hittar du ditt kursupplägg om du klickar här.

År 1

Termin 1 (Ht)

Kurs: Data- och systemvetenskap I 30 hp

Delkurser som ingår:

Introduktion till data- och systemvetenskap 7,5 hp
Delkursen är en introduktion till ämnet data- och systemvetenskap. Under delkursens gång får du lära dig grundläggande begrepp inom bland annat datorarkitektur, operativsystem, datornätverk, programvaruteknik och databaser. Den innehåller även en introduktion till programmering. Delkursen ger en god grund för fortsatta studier i data- och systemvetenskap.

IT i organisationer 7,5 hp
Delkursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i design och utveckling av informationssystem inklusive teorier, metoder och tekniker för detta. Dessutom skapas förståelse för hur organisationer och deras mål, produkter och tjänster, verksamhetsprocesser och informationshantering kan förändras med hjälp av olika former av IT.

Objektorienterad analys och design 7,5 hp
Delkursen behandlar objektorienterad analys och design, i synnerhet hur grafiska modeller kan användas för att analysera verksamheter (organisationer) och designa datoriserade informationssystem. En central del är praktisk tillämpning av grafiska modeller och praktisk utformning av en kravspecifikation för ett informationssystem.

Programmering 1 7,5 hp
Delkursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering. Efter avklarad delkurs kan du självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java. Programmering är ett av data- och systemvetenskaps grundläggande ämnen och läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

 
Termin 2 (Vt)

Kurs: Data- och systemvetenskap II 30 hp

Delkurser som ingår:

Människa-datorinteraktion 7,5 hp
Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion och användningsprocessens psykologi. Delkursen ger dig verktyg att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen människa och dator positivt eller negativt och visa designmetoder som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator.

Databasmetodik 7,5 hp
Delkursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i databasmetodik, inklusive kunskaper om begrepp, metoder och verktyg som används vid utformning och implementering av relationsdatabaser. Målet med kursen är att förmedla kunskaper om logisk och fysisk design av databaser för relationsmodellen. Baserat på användarkrav definierar vi och implementerar en normaliserad relationsdatabasmodell i ett relationsdatabashanteringssystem.

Programmering 2 7,5 hp
Delkursen fördjupar dina kunskaper inom objektorienterad programmering genom att gå igenom arv, klasshierarkier och dynamisk polymorfism. Dessutom fördjupas dina allmänna programmeringskunskaper genom introduktion av händelsestyrd programmering och grafiska användargränssnitt och datastrukturer. Vi använder Java som programmeringsspråk. Kursen ger också erfarenhet av programmering med komponentbibliotek (API), i detta fall Javas standardbibliotek.

Datorsystem 7,5 hp
Delkursen ger en orientering i moderna datorsystem inom områdena hårdvaruarkitektur, operativsystem och nätverk. Kursen ger grundläggande förståelse för datorsystemets komponenter och principer och deras betydelse. På kursen får du en grundläggande förståelse för operativsystem och kommunikationsnätverk och dess funktionalitet.

 
År 2

Termin 3 (Ht)

Kurs: Data- och systemvetenskap III 30 hp

Delkurser som ingår:

Logik för datavetare 7,5 hp
Kursen förklarar de grundläggande begreppen inom satslogik och predikatlogik. Kursen går igenom begrepp som sanningsvärdestabeller, semantiska tablåer och användande av resolutionsmetoden. Du lär dig dessutom att använda Prolog för att modellera system och analysera modeller.

Informationssäkerhet – modeller och synsätt 7,5 hp
Målet med denna delkurs är att ge kunskaper om olika teoretiska synsätt och modeller som kan användas för att beskriva, analysera och styra informationssäkerheten. De synsätt och modeller som presenteras och tillämpas är systemteori, institutionell teori, semiotik och sociotekniskt synsätt. Innehållet i delkursen är i huvudsak verksamhetsinriktat och belyser problemet med informationssäkerhet främst ur en organisations synvinkel.

Två av nedanstående fem valbara delkurser (2 x 7,5 hp):

Affärssystem - användning och ledning 7,5 hp
Delkursen behandlar affärssystem ur ett flertal perspektiv som tekniskt, organisatoriskt, yrkesmässigt och etiskt samt principer för affärssystems arkitektur, produktbaserade och tjänsteorienterade. Delkursen bidrar också till att ge grundläggande färdigheter i kritisk diskussion, muntlig kommunikation och praktiska kunskaper i affärssystem.

Teknik för internetsökning och omvärldsbevakning, 7,5 hp
Delkursen vänder sig till intresserade av informationssökning och analys på Internet. Vi studerar grunderna i dokumentåtkomst, principer och algoritmer för sökmotorer inklusive webbplatsoptimering för sökmotorer. Vidare studeras webmining inklusive analys av beteendemönster och recensioner av online-användare samt verktyg för online nyhetsbevakning. Frivilliga föreläsningar finns men delkursen kan läsas helt på distans.

Globala informationssystem 7,5 hp
Delkursen syftar till att förse studenterna med en holistisk och integrerad vy kring ämnena affärsmodellering, affärsprocesser, affärsarkitektur, moderna globala informationssystem, krav på organisation och möjliggörande IT-tjänster. En förståelse kring dessa områden är fundamentet för att skapa innovativa affärsmodeller.

Tjänster för en uppkopplad värld 7,5 hp
Den tekniska utvecklingen går snabbt och gör att vi kan skapa tjänster som förändrar och förbättrar. Snart lever vi i ett helt annat uppkoppla samhälle. Sakernas internet (Internet of Things (IoT)) är ett växande område inom IT. Begreppet omfattar system där interaktion med den fysiska verkligheten utgör en central del. Sensorer, både inbyggda i enheter såväl som helt fristående, ger aktuell information om vad som händer. Information som sedan kan sammanställas, bearbetas och presenteras i realtid som underlag för beslut och handling. IoT genererar löpande stora mängder heterogena data. Dessa bör utnyttjas effektivt för att stödja tjänster inom olika områden. Delkursen ger dig en genomgång av IoT-plattformens arkitektur och dess olika komponenter.

Prototyper inom interaktionsdesign 7,5 hp
På delkursen lär du dig att utveckla prototyper med hjälp av digitala verktyg. Du kommer också att lära dig hur prototyper används inom interaktionsdesignprocessen. Genom att skapa prototyper kan idéer testas och kommuniceras till andra parter som teknikutvecklare, beställare och framförallt framtida användare. En prototyp kan se olika ut, till exempel, grova skisser på papper, mer förfinade datorframtagna skisser eller interaktiva datorprogram som visar hur en framtida applikation är tänkt att se ut och fungera. Delkursen redogör också för rådande teorier och designbegrepp inom prototypområdet.

 
Termin 4 (Vt)

Kurs: Data- och systemvetenskap IV 30 hp

Delkurser som ingår:

Vetenskapligt skrivande 7,5 hp
På delkursen lär du dig att skriva en vetenskaplig uppsats, liknande ett examensarbete på kandidatnivå, utifrån en simulerad datainsamling med tillhörande beskrivning. På delkursen diskuteras akademiskt språkbruk, berättartekniskt upplägg och grundläggande vetenskapliga forskningsstrategier. I vetenskapligt skrivande används ett vedertaget vetenskapligt referenssystem till källor, vilket demonstreras i den här delkursen.

Projektarbete med programvaruteknik 15 hp
Delkursen är en projektkurs där studenterna förväntas att i grupp producera ett arbete från ax till limpa. Studentgruppen skall ta en idé och utveckla den till en färdig produkt eller en prototyp av den färdiga produkten med all efterfrågad funktionalitet. Utifrån detta grundmål finns det ett antal delmål som studenten förväntas uppnå.

En av nedanstående fyra valbara delkurser (1 x 7,5 hp):

Informations- och datasäkerhet 7,5 hp
Du lär sig reflektera över din egen personliga säkerhetsmiljö, till exempel antivirus, brandväggar, kryptografi och nätsäkerhet. Vidare tittar vi på säkerhet i ett samhällsperspektiv, bland annat övervakning, personlig integritet och kostnads- och nyttoanalys. Delkursen tar också upp säkerhet relaterat till tidigare delar av kandidatprogrammet till exempel programmering och mdi.

Affärssystem - design och arkitektur 7,5 hp
Affärssystem är i grunden standardsystem som behöver designas så att de kan anpassas till företagens behov. Anpassning sker genom att konfigurera affärssystemets befintliga standardfunktionalitet, samt vid behov lägga till ny funktionalitet genom anpassningar av användargränssnitt, integration med andra IT system med mera. Konfigurering och anpassning kräver kännedom om affärssystems möjligheter att förbättra verksamheter, hur affärssystem påverkar andra IT system och kunskap om affärssystems tekniska arkitektur.

Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp
Algoritmer och datastrukturer utgör grunden för alla program. Därför är det viktigt att programmerare kan använda dem och göra korrekta val. Delkursen går igenom de algoritmer och datastrukturer som är vanligast och diskuterar deras för- och nackdelar. Delkursen ger också en introduktion till algoritmanalys och till ordo-begreppet.

Beslutsstöd med affärssystem 7,5 hp
Beslut påverkar oss och omvärlden. Har vi rätt information för att ta bra beslut? Business Intelligence (BI) är processer, metoder och system för informationshantering. BI är viktig för beslutsfattande för att verksamheter får allt mer data från allt fler källor. Delkursen ger överblick och förståelse för BI och dess möjligheter.

 

År 3

Det finns tre olika varianter att välja bland beroende på intresse.

Variant 1

Termin 5 (Ht)

Terminen kan bytas ut mot utbytesstudier (information om utbytesstudier)

Kurser:

Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp

Kursen behandlar vetenskaplig metodik och kommunikation av vetenskapliga resultat inom data- och systemvetenskap med särskilt fokus på planering, utförande och analys av en vetenskaplig undersökning.

Valbara kurser ur kurspoolen 22,5 hp

Kurspoolen

Termin 6 (Vt)

Kurser:

Valbara kurser ur kurspoolen 15 hp (eller praktik 15 hp)

Kurspoolen

Praktik 15 hp (eller valbara kurser ur kurspolen 15 hp)

Kursen syftar till att ge kunskaper om hur olika data- och systemvetenskapliga teorier och metoder används praktiskt inom näringslivet, offentlig förvaltning eller andra organisationer. Praktiken ger också intryck och kontakter som är till hjälp i ditt framtida yrkesval.
Mer information om praktik 15 hp

Examensarbete 15 hp

Mer information om examensarbete

 
Variant 2

Termin 5 (Ht)

Breddningsstudier om 30 hp på annan institution, sök via antagning.se
Breddningsstudier utomlands. Information om utbytesstudier

Termin 6 (Vt)

Kurser:

Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp

Se kursbeskrivning ovan.

Valbar kurs ur kurspoolen 7,5 hp

Kurspoolen

Examensarbete 15 hp

Mer information om examensarbete

 
Variant 3

Termin 5 (Ht)

Du som redan har minst 30 hp (avslutade kurser) från tidigare studier kan inkludera dem som breddningsstudier. Då kan du ta ut en kandidatexamen redan efter höstterminen år 3.

Kurser:

Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp

Se beskrivning ovan.

Valbar kurs ur kurspoolen 7,5 hp

Kurspoolen

Examensarbete 15 hp

Mer information om examensarbete