Mer detaljerad information om kurserna och datum för kursstart finns på delkurser och scheman

Årskurs 1

Höstterminen år 1

IT för personligt arbete 7,5 hp

Kursen ITP är en introduktion till ämnet data- och systemvetenskap och ligger till grund för många av programmen på DSV. Under kursens gång får studenten bekanta sig med begrepp som: objekt orienterad programmering, nätverk, säkerhet samt vetenskapligt skrivande. Kursen är generell och introducerar på en hög nivå kunskaper som bidrar till en bred förståelse för universitetsstudier, samt att arbeta inom IT-sektorn.

IT i organisationer 7,5 hp

Kurser ger grundläggande kunskaper och färdigheter om design och utveckling av informationssystem, inklusive teorier, metoder och tekniker för detta. Dessutom skapas förståelse för hur organisationer – deras mål, produkter och tjänster, verksamhetsprocesser och informationshantering - kan förändras med hjälp av olika former av IT.

Objektorienterad analys och design 7,5 hp

Kursen behandlar objektorienterad analys och design, i synnerhet hur grafiska modeller kan användas för att analysera verksamheter (organisationer) och designa datoriserade informationssystem. En central del av kursen är praktisk tillämpning av grafiska modeller och praktisk utformning av en kravspecifikation för ett informationssystem.

Objektorienterad programmering 7,5 hp

Kursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering, och efter avklarad kurs kan studenten självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java. Programmering är ett av de grundläggande ämnena inom data- och systemvetenskap, och kursen läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

Vårterminen år 1

Människa-datorinteraktion 7,5 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion och användningsprocessens psykologi. Kursen ger studenten verktyg att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen människa och dator positivt och negativt samt ge designmetoder som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator.

Datorsystem 7,5 hp

Kursen ger en orientering i moderna datorsystem inom områdena hårdvaruarkitektur, operativsystem samt nätverk. Kursen ger grundläggande förståelse för datorsystemets komponenter och principer samt deras betydelse. På kursen får studenten även en grundläggande förståelse för operativsystem och kommunikationsnätverk och dess funktionalitet.

Logik 7,5 hp

Kursen förklarar de grundläggande begreppen inom satslogik och predikatlogik. Kursen går igenom begrepp såsom sanningsvärdestabeller, semantiska tablåer och användande av resolutionsmetoden. Studenten lär sig dessutom att använda Prolog för att modellera system, samt att analysera modeller.

Databasmetodik 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i databasmetodik, inklusive kunskaper om begrepp, metoder och verktyg som används vid utformning och implementering av relationsdatabaser. Målet med kursen är att förmedla kunskaper om logisk och fysisk design av databaser för relationsmodellen. Baserat på användarkrav ska en normaliserad relationsdatabasmodell definieras och implementeras i ett relationsdatabashanteringssystem.

Årskurs 2

Höstterminen år 2

Informationssäkerhet – modeller och synsätt 7,5 hp

Mål med denna kurs är att ge kunskaper om olika teoretiska synsätt och modeller vilka kan användas för att beskriva, analysera och styra informationssäkerheten. De synsätt och modeller som presenteras och tillämpas i kursen är Systemteori, Institutionell teori, Semiotik samt Sociotekniskt synsätt. Kursen har ett i huvudsak verksamhetsinriktat innehåll, där problemet med informationssäkerhet främst belyses ur en organisations synvinkel.

Globala informationssystem 7,5 hp

Kursen syftar till att förse studenterna med en holistisk och integrerad vy kring ämnena affärsmodellering, affärsprocesser, affärsarkitektur, moderna globala informationssystem, krav på organisation och möjliggörande IT-tjänster. En förståelse kring dessa områden är fundamentet för att skapa innovativa affärsmodeller

Valfria kurser 2 x 7,5 hp av nedanstående tre kurser:

Affärssystem och tjänsteorienterade arkitekturer 7,5 hp

Kursen behandlar affärssystem ur ett flertal perspektiv såsom tekniskt, organisatoriskt, yrkesmässigt och etiskt samt principer för affärssystems arkitektur, produktbaserade och tjänsteorienterade. Kursen bidrar också till att ge grundläggande färdigheter i kritisk diskussion och muntlig kommunikation samt praktiska kunskaper i affärssystem.

Business intelligence inom data- och systemvetenskap 7,5 hp

Kursen behandlar teoretiska och praktiska aspekter av business intelligence och beslutsstödsystem. Kursen innehåller den grundläggande teoretiska bakgrunden och ett flertal intressanta realistiska tillämpningar av data mining och beslutstödsverktyg som kan användas i affärsverksamheter.

Programmering 2 7,5 hp

Kursen fördjupar kunskaper inom objektorienterad programmering genom att introducera arv, klashierarkier och dynamisk polymorfism. Dessutom fördjupas allmänna programmeringskunskaper genom introduktion av händelsestyrd programmering och grafiska användargränssnitt samt datastrukturer. Java används som programmeringsspråk. Kursen ger också erfarenhet av programmering med komponentbibliotek (API), i detta fall Javas standardbibliotek.

Vårterminen år 2

Vetenskapligt skrivande 7,5 hp

På kursen lär sig studenten att skriva en vetenskaplig uppsats av en omfattning nära en kandidatuppsats, utifrån en tillhandahållen simulerad datainsamling med tillhörande beskrivning. På kursen diskuteras akademiskt språkbruk och berättartekniskt upplägg, samt grundläggande vetenskapliga forskningsstrategier. I uppsatsen tillämpar du ett vedertaget vetenskapligt referenssystem till källor, vilket demonstreras på kursen

Projektarbete med programvaruteknik 15 hp

Kursen är en projektkurs där studenterna förväntas i grupp producera ett arbete från ax till limpa. Studentgruppen skall ta en idé och utveckla den till en färdig produkt, eller en prototyp av den färdiga produkten med all efterfrågad funktionalitet. Utifrån detta grundmål finns det ett antal delmål som studenten förväntas uppnå.

Valfri kurs 1 x 7,5 hp av nedanstående fyra kurser:

Information och datasäkerhet 7,5 hp

Studenten lär sig reflektera över sin egen personliga säkerhetsmiljö rörande t.ex. antivirus, brandväggar, kryptografi och nätsäkerhet. Vidare studeras säkerhet i ett samhällsperspektiv och vi tittar på bland annat övervakning, personlig integritet samt kostnads- och nyttoanalys. Kursen tar också upp säkerhet relaterat till tidigare delar av kandidatprogrammet t.ex. programmering och mdi.

IT-baserade affärssystem, konfigurering och anpassning 7,5 hp

Kursen behandlar hur standardiserade affärssystem kan konfigureras och anpassas för att passa en verksamhet. Konfigurering och anpassning kräver kännedom om hur affärssystem påverkar organisationer, de olika möjligheter till systemanpassning som finns, samt kunskap om affärssystems tekniska arkitektur. Som en del i kursen genomförs en projektuppgift där affärssystemet Microsoft AX konfigureras.

Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp

Algoritmer och datastrukturer utgör grunden för alla program, och det är därför viktigt att man som programmerare kan använda dem och kan göra korrekt val. Kursen går igenom de vanligaste algoritmerna och datastrukturerna och diskuterar deras respektive för och nackdelar. Kursen ger också en introduktion till algoritmanalys och till ordo-begreppet.

Beslutstödsmetoder 7,5 hp

Kursens syfte är att ge orienterande kunskaper i beslutstödsmetoder och beslutsanalys, förmåga att självständigt strukturera och utvärdera beslutsproblem samt att kunna analysera och bedöma olika lösningar.

Årskurs 3

Det finns tre olika varianter att välja bland beroende på intresse.

Variant 1

Höstterminen år 3

Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp

Kursen behandlar vetenskaplig metodik samt kommunikation av vetenskapliga resultat inom data- och systemvetenskap, med särskilt fokus på planering, utförande och analys av en vetenskaplig undersökning.

Valfria kurser ur kurspoolen 3 x 7,5 hp

Vårterminen år 3

Valfri kurs ur kurspoolen 2 x 7,5 hp

Examensarbete 15 hp

 

Variant 2

Höstterminen år 3

Biämne på annan institution, sök via studera.nu senast 15 april
Biämnet kan denna termin även läsas utomlands, se mer på utlandsstudier.

Vårterminen år 3

Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp

Se beskrivning ovan.

Valfri kurs ur kurspoolen 1 x 7,5 hp

Examensarbete 15 hp

 

Variant 3

Du som redan har minst 30 hp från tidigare studier kan tillgodoräkna dem som biämne. Då kan du ta ut en kandidatexamen redan efter höstterminen år 3.

Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp

Se beskrivning ovan.

Valfri kurs ur kurspoolen 1 x 7,5 hp

Examensarbete 15 hp