Mer detaljerad kursinformation, litteraturlista, schema och datum för kursstart hittar du på kursen i delkurser och scheman. Välj termin i drop-down menyn och sök på delkursens namn.


Om du påbörjat programmet före 2014 så hittar du ditt kursupplägg om du klickar här.

År 1

Termin 1 (Ht)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp

Introduktion till data- och systemvetenskap 7,5 hp

Kursen är en introduktion till ämnet data- och systemvetenskap. Under kursens gång får studenten lära sig grundläggande begrepp inom bland annat datorarkitektur, operativsystem, datornätverk, programvaruteknik och databaser. Kursen ger även en introduktion till programmering. Kursen ger en god grund för fortsatta studier i data- och systemvetenskap.

IT i organisationer 7,5 hp

Kurser ger grundläggande kunskaper och färdigheter om design och utveckling av informationssystem, inklusive teorier, metoder och tekniker för detta. Dessutom skapas förståelse för hur organisationer och deras mål, produkter och tjänster, verksamhetsprocesser och informationshantering kan förändras med hjälp av olika former av IT.

Objektorienterad analys och design 7,5 hp

Kursen behandlar objektorienterad analys och design, i synnerhet hur grafiska modeller kan användas för att analysera verksamheter (organisationer) och designa datoriserade informationssystem. En central del av kursen är praktisk tillämpning av grafiska modeller och praktisk utformning av en kravspecifikation för ett informationssystem.

Programmering 1 7,5 hp

Kursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering, och efter avklarad kurs kan studenten självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java. Programmering är ett av de grundläggande ämnena inom data- och systemvetenskap, och kursen läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

 
Termin 2 (Vt)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp

Människa-datorinteraktion 7,5 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion och användningsprocessens psykologi. Kursen ger studenten verktyg att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen människa och dator positivt och negativt samt ge designmetoder som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator.

Databasmetodik 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i databasmetodik, inklusive kunskaper om begrepp, metoder och verktyg som används vid utformning och implementering av relationsdatabaser. Målet med kursen är att förmedla kunskaper om logisk och fysisk design av databaser för relationsmodellen. Baserat på användarkrav ska en normaliserad relationsdatabasmodell definieras och implementeras i ett relationsdatabashanteringssystem.

Programmering 2 7,5 hp

Kursen fördjupar kunskaper inom objektorienterad programmering genom att introducera arv, klasshierarkier och dynamisk polymorfism. Dessutom fördjupas allmänna programmeringskunskaper genom introduktion av händelsestyrd programmering och grafiska användargränssnitt samt datastrukturer. Java används som programmeringsspråk. Kursen ger också erfarenhet av programmering med komponentbibliotek (API), i detta fall Javas standardbibliotek.

Datorsystem 7,5 hp

Kursen ger en orientering i moderna datorsystem inom områdena hårdvaruarkitektur, operativsystem samt nätverk. Kursen ger grundläggande förståelse för datorsystemets komponenter och principer samt deras betydelse. På kursen får studenten även en grundläggande förståelse för operativsystem och kommunikationsnätverk och dess funktionalitet.

 
År 2

Termin 3 (Ht)

Obligatoriska kurser 2 x 7,5 hp + valbara kurser 2 x 7,5 hp

Informationssäkerhet – modeller och synsätt 7,5 hp

Mål med denna kurs är att ge kunskaper om olika teoretiska synsätt och modeller vilka kan användas för att beskriva, analysera och styra informationssäkerheten. De synsätt och modeller som presenteras och tillämpas i kursen är Systemteori, Institutionell teori, Semiotik samt Sociotekniskt synsätt. Kursen har ett i huvudsak verksamhetsinriktat innehåll, där problemet med informationssäkerhet främst belyses ur en organisations synvinkel.

Logik 7,5 hp

Kursen förklarar de grundläggande begreppen inom satslogik och predikatlogik. Kursen går igenom begrepp såsom sanningsvärdestabeller, semantiska tablåer och användande av resolutionsmetoden. Studenten lär sig dessutom att använda Prolog för att modellera system, samt att analysera modeller.

Valbara kurser

2 x 7,5 hp av nedanstående fem kurser:

Affärssystem - användning och ledning 7,5 hp

Kursen behandlar affärssystem ur ett flertal perspektiv såsom tekniskt, organisatoriskt, yrkesmässigt och etiskt samt principer för affärssystems arkitektur, produktbaserade och tjänsteorienterade. Kursen bidrar också till att ge grundläggande färdigheter i kritisk diskussion och muntlig kommunikation samt praktiska kunskaper i affärssystem.

Teknik för internetsökning och omvärldsbevakning, 7,5 hp

Kursen vänder sig till intresserade av informationssökning och analys på Internet. Vi studerar grunderna i dokumentåtkomst, principer och algoritmer för sökmotorer inklusive webbplatsoptimering för sökmotorer. Vidare studeras webmining inklusive analys av beteendemönster och recensioner av online-användare samt verktyg för online nyhetsbevakning. Frivilliga föreläsningar finns, men kan läsas helt på distans.

Globala informationssystem 7,5 hp

Kursen syftar till att förse studenterna med en holistisk och integrerad vy kring ämnena affärsmodellering, affärsprocesser, affärsarkitektur, moderna globala informationssystem, krav på organisation och möjliggörande IT-tjänster. En förståelse kring dessa områden är fundamentet för att skapa innovativa affärsmodeller.

Tjänster för en uppkopplad värld 7,5 hp

Kursens mål är att ge insikter i Internet of Things arkitekturer, protokoll och tjänster. Kunskaperna används sedan för att ge detaljerade insikter hur detta kan användas för att skapa kontext- baserade tjänster i scenarion med fast och mobil kommunikation. Insikterna fördjupas med kunskaper om hur applikationer och komponenter skall samarbeta med andra infrastrukturer (Web).

Prototyper inom interaktionsdesign 7,5 hp

På kursen lär du dig att utveckla prototyper med hjälp av digitala verktyg. Du kommer också att lära dig hur prototyper används inom interaktionsdesignprocessen. Genom att skapa prototyper kan idéer testas och kommuniceras till andra parter, såsom teknikutvecklare, beställare och, framförallt, framtida användare. En prototyp kan se olika ut t.ex. grova skisser på papper, mer förfinade datorframtagna skisser eller interaktiva datorprogram som visar hur en framtida applikation är tänkt att se ut och fungera. Kursen redogör också för rådande teorier och designbegrepp inom prototypområdet.

 
Termin 4 (Vt)

Obligatoriska kurser 1 x 7,5 hp och 1 x 15 hp + Valbar kurs 1 x 7,5 hp

Vetenskapligt skrivande 7,5 hp

På kursen lär sig studenten att skriva en vetenskaplig uppsats av en omfattning nära en kandidatuppsats, utifrån en tillhandahållen simulerad datainsamling med tillhörande beskrivning. På kursen diskuteras akademiskt språkbruk och berättartekniskt upplägg, samt grundläggande vetenskapliga forskningsstrategier. I uppsatsen tillämpar du ett vedertaget vetenskapligt referenssystem till källor, vilket demonstreras på kursen.

Projektarbete med programvaruteknik 15 hp

Kursen är en projektkurs där studenterna förväntas i grupp producera ett arbete från ax till limpa. Studentgruppen skall ta en idé och utveckla den till en färdig produkt, eller en prototyp av den färdiga produkten med all efterfrågad funktionalitet. Utifrån detta grundmål finns det ett antal delmål som studenten förväntas uppnå.

Valbar kurs 1 x 7,5 hp av nedanstående fyra kurser:

Information och datasäkerhet 7,5 hp

Studenten lär sig reflektera över sin egen personliga säkerhetsmiljö rörande t.ex. antivirus, brandväggar, kryptografi och nätsäkerhet. Vidare studeras säkerhet i ett samhällsperspektiv och vi tittar på bland annat övervakning, personlig integritet samt kostnads- och nyttoanalys. Kursen tar också upp säkerhet relaterat till tidigare delar av kandidatprogrammet t.ex. programmering och mdi.

IT-baserade affärssystem, konfigurering och anpassning 7,5 hp

Kursen behandlar hur standardiserade affärssystem kan konfigureras och anpassas för att passa en verksamhet. Konfigurering och anpassning kräver kännedom om hur affärssystem påverkar organisationer, de olika möjligheter till systemanpassning som finns, samt kunskap om affärssystems tekniska arkitektur. Som en del i kursen genomförs en projektuppgift där affärssystemet Microsoft AX konfigureras.

Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp

Algoritmer och datastrukturer utgör grunden för alla program, och det är därför viktigt att man som programmerare kan använda dem och kan göra korrekt val. Kursen går igenom de vanligaste algoritmerna och datastrukturerna och diskuterar deras respektive för och nackdelar. Kursen ger också en introduktion till algoritmanalys och till ordo-begreppet.

Beslutsstöd med affärssystem 7,5 hp

Beslut påverkar oss och omvärlden. Har vi rätt information för bra beslut? Business Intelligence (BI) är processer, metoder och system för informationshantering. BI är viktig för beslutsfattande då verksamheter får allt mer data från allt fler källor. Kursen ger överblick och förståelse för BI och dess möjligheter.

År 3

Det finns tre olika varianter att välja bland beroende på intresse.

Variant 1

Termin 5 (Ht)

Obligatorisk kurs 1 x 7,5 hp + Valbara kurser ur kurspoolen 3 x 7,5 hp eller utbytesstudier (information om utbytesstudier)

Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp

Kursen behandlar vetenskaplig metodik samt kommunikation av vetenskapliga resultat inom data- och systemvetenskap, med särskilt fokus på planering, utförande och analys av en vetenskaplig undersökning.

Valbara kurser ur kurspoolen 3 x 7,5 hp 

Termin 6 (Vt)

Valbar kurs ur kurspoolen 2 x 7,5 hp eller Praktik 15 hp (mer information om Praktik)

Examensarbete 15 hp

Mer information om examensarbete

 
Variant 2

Termin 5 (Ht)

Biämne på annan institution, sök via studera.nu senast 15 april
Biämnet kan denna termin även läsas utomlands, se mer på utlandsstudier.

Termin 6 (Vt)

Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp

Se beskrivning ovan.

Valbar kurs ur kurspoolen 1 x 7,5 hp

Examensarbete 15 hp

Mer information om examensarbete

 
Variant 3

Du som redan har minst 30 hp (avslutade kurser) från tidigare studier kan inkludera dem som biämne. Då kan du ta ut en kandidatexamen redan efter höstterminen år 3.

Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp

Se beskrivning ovan.

Valbar kurs ur kurspoolen 1 x 7,5 hp

Examensarbete 15 hp

Mer information om examensarbete