Programöversikt

Termin 1: kurser på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)
Termin 2: kurser på Företagsekonomiska institutionen (SBS)
Termin 3: kurser på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)
Termin 4: kurser på Företagsekonomiska institutionen (SBS)
Termin 5: fördjupa dig inom data- och systemvetenskap eller företagsekonomi, läs ett annat ämne eller åk på utbytesstudier
Termin 6: kurser på DSV eller SBS inkl. examensarbete.

Mer detaljerad kursinformation, litteraturlista, schema och datum för kursstart hittar du i delkurser och scheman. Välj termin i drop-down menyn och sök på kursens/delkursens namn.

 

År 1

Termin 1 (Ht)

Hela terminen läses på DSV.

Kurs: Data- och systemvetenskap I 30 hp

Delkurser som ingår:

Introduktion till data- och systemvetenskap 7,5 hp
Delkursen är en introduktion till ämnet data- och systemvetenskap. Under delkursens gång får studenten lära sig grundläggande begrepp inom bland annat datorarkitektur, operativsystem, datornätverk, programvaruteknik och databaser. Den innehåller även en introduktion till programmering. Delkursen ger en god grund för fortsatta studier i data- och systemvetenskap.

IT i organisationer 7,5 hp
Delkursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i design och utveckling av informationssystem inklusive teorier, metoder och tekniker för detta. Dessutom skapas förståelse för hur organisationer och deras mål, produkter och tjänster, verksamhetsprocesser och informationshantering kan förändras med hjälp av olika former av IT.

Objektorienterad analys och design 7,5 hp
Delkursen behandlar objektorienterad analys och design, i synnerhet hur grafiska modeller kan användas för att analysera verksamheter (organisationer) och designa datoriserade informationssystem. En central del är praktisk tillämpning av grafiska modeller och praktisk utformning av en kravspecifikation för ett informationssystem.

Programmering 1 7,5 hp
Delkursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering. Efter avklarad delkurs kan studenten självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java. Programmering är ett av data- och systemvetenskaps grundläggande ämnen och läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

 
Termin 2 (Vt)

Hela terminen läses på Företagsekonomiska institutionen (SBS)

Kurs: Företagsekonomi I, 30 hp

 

År 2

Termin 3 (Ht)

Hela terminen läses på DSV

Kurs: Data- och systemvetenskap II 30 hp

Delkurser som ingår:

Kravhantering av IT system 7,5 hp
Målet med delkursen är att ta in de begrepp, metoder och tekniker som behövs i insamling, analysering, dokumentering, validering och hantering av krav för informationssystem. Ämnet förklarar hur kravhantering passar in i den bredare systemutvecklingsprocessen och ger i praktiska termer en förståelse för de viktigaste utmaningarna i kravhantering nuförtiden.

Informationssäkerhet – modeller och synsätt 7,5 hp
Målet med denna delkurs är att ge kunskaper om olika teoretiska synsätt och modeller vilka kan användas för att beskriva, analysera och styra informationssäkerheten. De synsätt och modeller som presenteras och tillämpas är systemteori, institutionell teori, semiotik och sociotekniskt synsätt. Delkursen har ett i huvudsak verksamhetsinriktat innehåll där problemet med informationssäkerhet främst belyses ur en organisations synvinkel.

Databasmetodik 7,5 hp
Delkursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i databasmetodik inklusive kunskaper om begrepp, metoder och verktyg som används vid utformning och implementering av relationsdatabaser. Målet är att förmedla kunskaper om logisk och fysisk design av databaser för relationsmodellen. Baserat på användarkrav ska en normaliserad relationsdatabasmodell definieras och implementeras i ett relationsdatabashanteringssystem.

Affärssystem - användning och ledning 7,5 hp
Delkursen behandlar affärssystem ur ett flertal perspektiv som tekniskt, organisatoriskt, yrkesmässigt och etiskt samt principer för affärssystems arkitektur, produktbaserade och tjänsteorienterade. Delkursen bidrar också till att ge grundläggande färdigheter i kritisk diskussion, muntlig kommunikation och praktiska kunskaper i affärssystem.

 
Termin 4 (Vt)

Hela terminen läses på Företagsekonomiska institutionen (SBS)

Kurs: Företagsekonomi II, 30 hp

 

År 3 - Kandidatexamen i fyra varianter

Variant 1 - Kandidatexamen i data- och systemvetenskap. Läser hela året på DSV.
Variant 2 - Kandidatexamen i företagsekonomi. Läser hela året på Företagsekonomiska institutionen.
Variant 3 - Kandidatexamen i data- och systemvetenskap eller i företagsekonomi, eller båda. Läs uppdelat: en termin på DSV och en termin på SBS.
Variant 4 - Byt ut termin 5.

Se information för variant 1 och 2 nedan. Var vänlig kontakta Studievägledningen, svl@dsv.su.se, för information om variant 3 och 4.

Variant 1

Kandidatexamen i data- och systemvetenskap

Hela året läses på DSV

Termin 5 (Ht)

Terminen kan bytas ut mot valfria breddningsstudier eller utbytesstudier (information om utbytesstudier)

Kurser:

Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp

Kursen behandlar vetenskaplig metodik samt kommunikation av vetenskapliga resultat inom data- och systemvetenskap med särskilt fokus på planering, utförande och analys av en vetenskaplig undersökning.

Valbara kurser 22,5 hp ur kurspoolen

Kurspoolen

Rekommenderade kurser ur kurspoolen:

Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning 7,5 hp

Kursen vänder sig till intresserade av informationssökning och analys på Internet. Vi studerar grunderna i dokumentåtkomst, principer och algoritmer för sökmotorer inklusive webbplatsoptimering för sökmotorer. Vidare studeras webmining inklusive analys av beteendemönster och recensioner av online-användare samt verktyg för online nyhetsbevakning.

Data warehousing, 7,5 hp

Denna kurs tar upp hur en särskild sorts informationssystem, så kallade datalager (eng. Data Warehouses), kan användas inom affärsanalys och beslutsstöd (eng. Business Intelligence) i organisationer. Kursen går igenom arkitektur och underliggande tekniker för datalager, som modellering av datastrukturer för analys av data, data integration och hur datalager kan användas för implementering av dataanalys.

Management av globala IT-resurser 7,5 hp

Globaliseringstrenden tvingar multinationella företag att uppmärksamma betydelsen av informationsteknik till stöd för sin globala verksamhet. I detta perspektiv tar kursen itu med viktiga frågor och utmaningar för hur multinationella företag hanterar sina IT-resurser.

 

Termin 6 (Vt)

Kurser:

Valbara kurser 15  hp ur kurspoolen (eller praktik 15 hp)

Kurspoolen

Rekommenderade kurser ur kurspoolen:

IT-baserade affärssystem, konfigurering och anpassning 7,5 hp

Kursen behandlar hur standardiserade affärssystem kan konfigureras och anpassas för att passa en verksamhet. Konfigurering och anpassning kräver kännedom om hur affärssystem påverkar organisationer, de olika möjligheter till systemanpassning som finns och kunskap om affärssystems tekniska arkitektur. En projektuppgift genomförs där affärssystemet Microsoft AX konfigureras.

Strategisk IT-management 7,5 hp

Idag är affärsmiljön mycket konkurrenskraftig och kräver att företagen omprövar den roll IT spelar i organisationen. Företagen måste ha kunskap om strategisk planering av IT-resurser för att uppnå organisationens mål, veta hur affärsvärde genereras från IT-investeringar och användningen av IT för att skapa konkurrensfördelar.

Praktik 15 hp (eller valbara kurser ur kurspoolen 15 hp)

Information om praktik

Examensarbete 15 hp

Mer information om examensarbete

 

Variant 2

Kandidatexamen i företagsekonomi

Hela året läses på Företagsekonomiska institutionen (SBS)

Termin 5 (Ht)

Kurser:

Valbara kurser inom företagsekonomi 30 hp

 

Termin 6 (Vt)

Kurs: Företagsekonomi III 30 hp

Kursen inkluderar examensarbete i företagsekonomi 15 hp. Det finns 5 olika inriktningar. Mer information på Företagsekonomiska institutionens hemsida.