Programöversikt

Termin 1: kurser på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)
Termin 2: kurser på Företagsekonomiska institutionen (SBS)
Termin 3: kurser på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)
Termin 4: kurser på Företagsekonomiska institutionen (SBS)
Termin 5: fördjupa dig inom data- och systemvetenskap eller företagsekonomi, läs ett annat ämne eller åk på utbytesstudier
Termin 6: kurser på DSV eller SBS inkl. examensarbete.

Mer detaljerad kursinformation, litteraturlista, schema och datum för kursstart hittar du på kursen i delkurser och scheman. Välj termin i drop-down menyn och sök på delkursens namn.

 

År 1

Termin 1 (Ht)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp

Introduktion till data- och systemvetenskap 7,5 hp

Kursen är en introduktion till ämnet data- och systemvetenskap. Under kursens gång får studenten lära sig grundläggande begrepp inom bland annat datorarkitektur, operativsystem, datornätverk, programvaruteknik och databaser. Kursen ger även en introduktion till programmering. Kursen ger en god grund för fortsatta studier i data- och systemvetenskap.

IT i organisationer 7,5 hp

Kurser ger grundläggande kunskaper och färdigheter om design och utveckling av informationssystem, inklusive teorier, metoder och tekniker för detta. Dessutom skapas förståelse för hur organisationer och deras mål, produkter och tjänster, verksamhetsprocesser och informationshantering kan förändras med hjälp av olika former av IT.

Objektorienterad analys och design 7,5 hp

Kursen behandlar objektorienterad analys och design, i synnerhet hur grafiska modeller kan användas för att analysera verksamheter (organisationer) och designa datoriserade informationssystem. En central del av kursen är praktisk tillämpning av grafiska modeller och praktisk utformning av en kravspecifikation för ett informationssystem.

Programmering 1 7,5 hp

Kursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering, och efter avklarad kurs kan studenten självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java. Programmering är ett av de grundläggande ämnena inom data- och systemvetenskap, och kursen läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

 
Termin 2 (Vt)

Hela terminen läses på Företagsekonomiska institutionen (SBS)
Obligatorisk kurs - Företagsekonomi I, 30 hp

 

År 2

Termin 3 (Ht)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp

Kravhantering av IT system 7,5 hp

Målet med kursen är att ta in de begrepp, metoder och tekniker som behövs i insamling, analysering, dokumentering, validering och hantering av krav för informationssystem. Ämnet förklarar hur kravhantering passar in i den bredare systemutvecklingsprocessen, och ger i praktiska termer en förståelse för de viktigaste utmaningarna i kravhantering nuförtiden.

Informationssäkerhet – modeller och synsätt 7,5 hp

Mål med denna kurs är att ge kunskaper om olika teoretiska synsätt och modeller vilka kan användas för att beskriva, analysera och styra informationssäkerheten. De synsätt och modeller som presenteras och tillämpas i kursen är Systemteori, Institutionell teori, Semiotik samt Sociotekniskt synsätt. Kursen har ett i huvudsak verksamhetsinriktat innehåll, där problemet med informationssäkerhet främst belyses ur en organisations synvinkel.

Databasmetodik 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i databasmetodik, inklusive kunskaper om begrepp, metoder och verktyg som används vid utformning och implementering av relationsdatabaser. Målet med kursen är att förmedla kunskaper om logisk och fysisk design av databaser för relationsmodellen. Baserat på användarkrav ska en normaliserad relationsdatabasmodell definieras och implementeras i ett relationsdatabashanteringssystem.

Affärssystem - användning och ledning 7,5 hp

Kursen behandlar affärssystem ur ett flertal perspektiv såsom tekniskt, organisatoriskt, yrkesmässigt och etiskt samt principer för affärssystems arkitektur, produktbaserade och tjänsteorienterade. Kursen bidrar också till att ge grundläggande färdigheter i kritisk diskussion och muntlig kommunikation samt praktiska kunskaper i affärssystem.

 
Termin 4 (Vt)

Hela terminen läses på Företagsekonomiska institutionen (SBS)
Obligatorisk kurs - Företagsekonomi II, 30 hp

 

År 3 - Kandidatexamen i fyra varianter

Variant 1 - Kandidatexamen i data- och systemvetenskap. Läser hela året på DSV.
Variant 2 - Kandidatexamen i företagsekonomi. Läser hela året på Företagsekonomiska institutionen.
Variant 3 - Kandidatexamen i data- och systemvetenskap eller i företagsekonomi, eller båda. Läs uppdelat: en termin på DSV och en termin på SBS.
Variant 4 - Byt ut termin 5.

 

Variant 1 - Kandidatexamen i data- och systemvetenskap
Läser hela året på DSV

Termin 5 (Ht)

Rekommenderade kurser ur kurspoolen:

Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning 7,5 hp

Kursen vänder sig till intresserade av informationssökning och analys på
Internet. Studenten studerar: grunderna i dokumentåtkomst; principer och algoritmer för sökmotorer, inklusive webbplatsoptimering för sökmotorer; webmining inklusive analys av beteendemönster och recensioner av online-användare, verktyg för online nyhetsbevakning. Föreläsningarna åtföljs av ett antal praktiska övningar.

Data warehousing, 7,5 hp

Denna kurs tar upp hur en särskild sorts informationssystem, så kallade datalager (eng. Data Warehouses) kan användas inom affärsanalys och beslutsstöd (eng. Business Intelligence) i organisationer. Kursen går igenom arkitektur och underliggande tekniker för datalager, så som modellering av datastrukturer för analys av data, data integration och hur datalager kan användas för implementering av dataanalys.

Management av globala IT-resurser 7,5 hp

Globaliseringstrenden tvingar multinationella företag att uppmärksamma betydelsen av informationsteknik till stöd för sin globala verksamhet. I detta perspektiv tar kursen itu med viktiga frågor och utmaningar för hur multinationella företag hanterar sina IT-resurser.

 

Termin 6 (Vt)

Rekommenderade kurser ur kurspoolen:

IT-baserade affärssystem, konfigurering och anpassning 7,5 hp

Kursen behandlar hur standardiserade affärssystem kan konfigureras och anpassas för att passa en verksamhet. Konfigurering och anpassning kräver kännedom om hur affärssystem påverkar organisationer, de olika möjligheter till systemanpassning som finns, samt kunskap om affärssystems tekniska arkitektur. Som en del i kursen genomförs en projektuppgift där affärssystemet Microsoft AX konfigureras.

Strategisk IT-management 7,5 hp

Idag är affärsmiljön mycket konkurrenskraftig och kräver att företagen omprövar den roll IT spelar i organisationen. Företagen måste ha kunskap om strategisk planering av IT-resurser för att uppnå organisationens mål, även veta hur affärsvärde genereras från IT-investeringar och användningen av IT för att skapa konkurrensfördelar.

 

Variant 2 - Kandidatexamen i företagsekonomi
Läser hela året på Företagsekonomiska institutionen

Termin 5 (Ht)

  • 30 hp Valbara kurser inom företagsekonomi

Termin 6 (Vt)

 

Variant 3 – Kandidatexamen i data- och systemvetenskap eller i företagsekonomi (eller båda). Läs uppdelat: en termin på DSV och en termin på SBS

Termin 5 (Ht)

  • 30 hp Valbara kurser ur DSV:s kurspool eller 30 hp kurser inom företagsekonomi.

Termin 6 (Vt)

  • 30 hp Valbara kurser ur DSV:s kurspool eller 30 hp kurser inom företagsekonomi inkl. examensarbete.

 

Variant 4 – Byt ut termin 5

Termin 5

Istället för att läsa valbara kurser på DSV eller SBS under termin 5 kan du göra något av följande:

  • Läs ett biämne 30 hp. Sök via antagning.se i mars terminen innan.
  • Studera utomlands 30 hp (information om utbytesstudier).
  • Har du tidigare läst ett biämne om 30 hp (avslutade kurser) kan du börja direkt på termin 6 och bli klar en termin i förväg.