Mer detaljerad kursinformation, litteraturlista, schema och datum för kursstart hittar du på kursen i delkurser och scheman. Välj termin i drop-down menyn och sök på delkursens namn.

 

År 1

Termin 1 (Ht)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp

Introduktion till data- och systemvetenskap 7,5 hp

Kursen är en introduktion till ämnet data- och systemvetenskap. Under kursens gång får studenten lära sig grundläggande begrepp inom bland annat datorarkitektur, operativsystem, datornätverk, programvaruteknik och databaser. Kursen ger även en introduktion till programmering. Kursen ger en god grund för fortsatta studier i data- och systemvetenskap.

Människa-datorinteraktion 7,5 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion och användningsprocessens psykologi. Kursen ger studenten verktyg att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen människa och dator positivt och negativt samt ge designmetoder som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator.

Prototyper inom interaktionsdesign 7,5 hp

På kursen lär du dig att utveckla prototyper med hjälp av digitala verktyg. Du kommer också att lära dig hur prototyper används inom interaktionsdesignprocessen. Genom att skapa prototyper kan idéer testas och kommuniceras till andra parter, såsom teknikutvecklare, beställare och, framförallt, framtida användare. En prototyp kan se olika ut t.ex. grova skisser på papper, mer förfinade datorframtagna skisser eller interaktiva datorprogram som visar hur en framtida applikation är tänkt att se ut och fungera. Kursen redogör också för rådande teorier och designbegrepp inom prototypområdet.

Programmering 1 7,5 hp

Kursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering, och efter avklarad kurs kan studenten självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java. Programmering är ett av de grundläggande ämnena inom data- och systemvetenskap, och kursen läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

 
Termin 2 (Vt)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp

Beteende- och socialvetenskap 7,5 hp

Människa-datorinteraktion (MDI) är ett tvärvetenskapligt fält där olika discipliner har bidragit till utformningen av nya teknologier samt studier av teknikanvändning. Kursen ger en historisk introduktion till de olika perspektiv som präglat de senaste 30 åren av MDI-forskning. Varje föreläsning introducerar en särskild strategi och ge exempel på hur den tillämpats för att kritiskt reflektera över problem som uppstår vid användning eller utformning av tekniska artefakter.

Praktisk projektledning 7,5 hp

Kursen lär dig att förstå och använda grundläggande metoder och verktyg för att leda projekt. Kursen skapar förståelse för och ger guidning i projektarbetets olika moment från förstudie och kravspecifikation till uppföljning.

Programmering fortsättningskurs 7,5 hp

Kursen tar upp objektorienterade tekniker i programspråket Python. Viktiga begrepp här är klasser, objekt, attribut, metoder, inkapsling och klassarv. Vidare ges en introduktion till webbprogrammering med HTML5, CSS3 och JavaScript med möjligheter till fördjupning i jQuery och spelkonstruktion. Kursen har en praktisk karaktär både när det gäller aktiviteter och examination.

Utvärderingsmetoder 7,5 hp

Kursen ger praktiska och teoretiska kunskaper om utvärdering av användbarhet med förankring i etablerad praxis. Kursen behandlar anpassade tillvägagångssätt avseende effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredsställelse beroende på typ av digital produkt, användarkategori och användningssituation. Generaliserbarhet och begränsningar hos utvärderingsmetoder artikuleras.

 
År 2

Termin 3 (Ht)

Obligatoriska kurser 2 x 7,5 hp och 1 x 15 hp

Kognitionspsykologi inom människa-datorinteraktion 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till kognitionspsykologi med betoning på aspekter som är av relevans för ämnesområdet människa-datorinteraktion, interaktionsdesign och därmed relaterade delområden såsom design för lärande och samarbete. Kursen ger också en introduktion till beteendevetenskaplig metodik.

Kravhantering av IT system 7,5 hp

Målet med kursen är att ta in de begrepp, metoder och tekniker som behövs i insamling, analysering, dokumentering, validering och hantering av krav för informationssystem. Ämnet förklarar hur kravhantering passar in i den bredare systemutvecklingsprocessen, och ger i praktiska termer en förståelse för de viktigaste utmaningarna i kravhantering nuförtiden.

Deltagande design 15 hp

Deltagande design är ett demokratiskt förhållningssätt till design där vi arbetar med olika metoder för att engagera olika typer av deltagare i hela designprocessen. Som student på kursen kommer du att lära dig att använda olika metoder från området, och att koppla samman dessa med en konkret iterativ designprocess. Parallellt får du en teoretisk och kritisk förståelse för deltagande design.

 
Termin 4 (Vt)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp

Bild, historia, tolkning 7,5 hp

Kursen ges av Institutionen för kultur och estetik.
I ett globalt bild- och mediesamhälle ställs krav på analys och kritisk granskning av bilder och förståelse för hur bilder produceras, cirkulerar och bevaras. Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förståelse av bilder och visuell kommunikation. Kursen ger redskap och metoder för att tolka och förstå hur bilder har använts och kan användas för att förmedla budskap och tala till olika publiker. Teorier, begrepp och mekanismer kopplade till visuella uttryck exemplifieras med material från olika produktionsfält, som konst, kunskaps- och nyhetsförmedling, underhållning och reklam. Kursen lägger stor tonvikt vid fotografiska bilder som spelat en central roll i den visuella kulturen sedan 1800-talets mitt. Dessutom betonas samtidens digitala gränssnitt och skärmbildskultur.

Semiotik i MDI 7,5 hp

Semiotik är läran om mänskliga tecken – hur betydelser uppfattas och mening skapas i alla former av mänsklig kommunikation. Synen på kommunikation är bred, från det talade och skrivna språket till betydelse och mening i konst och design. Även teknik och gränssnitt innefattas – tekniska artefakter är betydelsebärande, och designen av dem är därför en kommunikativ handling. I kursen kommer vi arbeta med grundläggande semiotiska och kommunikationsvetenskapliga begrepp och övningar, applicerat på interaktionsdesign och hur design kan uppfattas.

Analytiska perspektiv inom MDI 7,5 hp

Målet med denna kurs är att studenten ska kunna anta och använda analytiskt orienterade perspektiv på mänskligt agerande och metoder som har relevans för design och utvärdering av interaktiva produkter. Genom att introducera olika perspektiv på mänskligt agerande lär sig studenten förstå olika nivåer för analys (grupp, individ) som krävs för förståelse av design och utvärdering av interaktiva produkter.

Vetenskapligt skrivande 7,5 hp

På kursen lär sig studenten att skriva en vetenskaplig uppsats av en omfattning nära en kandidatuppsats, utifrån en tillhandahållen simulerad datainsamling med tillhörande beskrivning. På kursen diskuteras akademiskt språkbruk och berättartekniskt upplägg, samt grundläggande vetenskapliga forskningsstrategier. I uppsatsen tillämpar du ett vedertaget vetenskapligt referenssystem till källor, vilket demonstreras på kursen.

 

År 3

Termin 5 (Ht)

Obligatoriska kurser 2 x 7,5 hp och 1 x 15 hp. Terminen kan bytas ut mot valfritt biämne eller utlandsstudier (Information om utlandsstudier)

Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp

Kursen behandlar vetenskaplig metodik samt kommunikation av vetenskapliga resultat inom data- och systemvetenskap, med särskilt fokus på planering, utförande och analys av en vetenskaplig undersökning.

Individuell kurs inom människa-dator interaktion 7,5 hp

Denna kurs handlar om aktuella teoretiska och kritiska perspektiv på människa-datorinteraktion. Syftet är att studenten ska kunna identifiera, tillämpa och diskutera olika sätt att se på användare, verktyg och design.

Projektarbete inom interaktionsdesign 15 hp

Kursen bedrivs i projektform, där studenter designar en interaktiv prototyp utifrån etablerade metoder i interaktionsdesign. Kursens fokus ligger på val och utförande av designmetoder i en iterativ process där produktens användare involveras.

 
Termin 6 (Vt)

Valfria kurser ur kurspoolen 2 x 7,5 hp eller Praktik 15 hp (mer information om praktik) + Examensarbete 15 hp

Examensarbete 15 hp

Mer information om examensarbete