Programöversikt

Termin 1: kurser på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)
Termin 2: kurser på Företagsekonomiska institutionen (SBS)
Termin 3: kurser på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)
Termin 4: kurser på Företagsekonomiska institutionen (SBS)
Termin 5: halva terminen kurser på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) och halva terminen kurser på Företagsekonomiska institutionen (SBS) eller utbytesstudier
Termin 6: kurser och examensarbete antingen på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) eller Företagsekonomiska institutionen (SBS)

Om du påbörjat programmet fram till och med 2015 hittar du ditt upplägg här

Mer detaljerad kursinformation, litteraturlista, schema och datum för kursstart hittar du i delkurser och scheman. Välj termin i drop-down menyn och sök på kursens/delkursens namn.

 

År 1

Termin 1 (Ht)

Hela terminen läses på DSV

Kurs: IT och kommunikationsvetenskap I 30 hp

Delkurser som ingår:

Introduktion till data- och systemvetenskap 7,5 hp
Delkursen är en introduktion till ämnet data- och systemvetenskap. Under delkursens gång får du lära dig grundläggande begrepp inom bland annat datorarkitektur, operativsystem, datornätverk, programvaruteknik och databaser. Den innehåller även en introduktion till programmering. Delkursen ger en god grund för fortsatta studier i data- och systemvetenskap.

IT i organisationer 7,5 hp
Delkursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i design och utveckling av informationssystem inklusive teorier, metoder och tekniker för detta. Dessutom skapas förståelse för hur organisationer och deras mål, produkter och tjänster, verksamhetsprocesser och informationshantering kan förändras med hjälp av olika former av IT.

Objektorienterad analys och design 7,5 hp
Delkursen behandlar objektorienterad analys och design, i synnerhet hur grafiska modeller kan användas för att analysera verksamheter (organisationer) och designa datoriserade informationssystem. En central del är praktisk tillämpning av grafiska modeller och praktisk utformning av en kravspecifikation för ett informationssystem.

Programmering 1 7,5 hp
Delkursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering. Efter avklarad delkurs kan du självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java. Programmering är ett av data- och systemvetenskaps grundläggande ämnen och läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

 

Termin 2 (Vt)

Hela terminen läses på Företagsekonomiska institutionen, SBS

Kurser: Reklam och PR I 4 x 7,5 hp

Reklam och PR: grundläggande management 7,5hp

Reklam och PR: grundläggande redovisning 7,5hp

Reklam och PR: grundläggande marknadsföring 7,5hp

Kreativa processer inom marknadskommunikation 7,5 hp

 

År 2

Termin 3 (Ht)

Hela terminen läses på DSV

Kurs: Marknadskommunikation och IT II 30 hp

Delkurser som ingår:

Kravhantering av IT system 7,5 hp
Målet med delkursen är att ta in de begrepp, metoder och tekniker som behövs i insamling, analysering, dokumentering, validering och hantering av krav för informationssystem. Ämnet förklarar hur kravhantering passar in i den bredare systemutvecklingsprocessen och ger i praktiska termer en förståelse för de viktigaste utmaningarna i kravhantering nuförtiden.

Informationssäkerhet – modeller och synsätt 7,5 hp
Målet med denna delkurs är att ge kunskaper om olika teoretiska synsätt och modeller vilka kan användas för att beskriva, analysera och styra informationssäkerheten. De synsätt och modeller som presenteras och tillämpas är systemteori, institutionell teori, semiotik och sociotekniskt synsätt. Delkursen har ett i huvudsak verksamhetsinriktat innehåll där problemet med informationssäkerhet främst belyses ur en organisations synvinkel.

Databasmetodik 7,5 hp
Delkursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i databasmetodik inklusive kunskaper om begrepp, metoder och verktyg som används vid utformning och implementering av relationsdatabaser. Målet är att förmedla kunskaper om logisk och fysisk design av databaser för relationsmodellen. Baserat på användarkrav ska en normaliserad relationsdatabasmodell definieras och implementeras i ett relationsdatabashanteringssystem.

Globala informationssystem 7,5 hp
Delkursen syftar till att förse studenterna med en holistisk och integrerad vy kring ämnena affärsmodellering, affärsprocesser, affärsarkitektur, moderna globala informationssystem, krav på organisation och möjliggörande IT-tjänster. En förståelse kring dessa områden är fundamentet för att skapa innovativa affärsmodeller.

 

Termin 4 (Vt)

Hela terminen läses på Företagsekonomiska institutionen, SBS

Kurser: Reklam och PR II 4 x 7,5 hp

Reklamstrategi 7,5

Reklam och PR II: fortsättningskurs i marknadsföring 7,5

Konsumtion, kultur och kommers 7,5 hp

Marknadsjuridiska perspektiv 7,5 hp

 

År 3

Termin 5 (Ht)

Terminen kan bytas ut mot utbytesstudier (information om utbytesstudier)

För kandidatexamen med data- och systemvetenskap som huvudämne

Kurser på DSV:

Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp

Kursen behandlar vetenskaplig metodik samt kommunikation av vetenskapliga resultat inom data- och systemvetenskap med särskilt fokus på planering, utförande och analys av en vetenskaplig undersökning.

Beslutsstöd med affärssystem 7,5 hp

Beslut påverkar oss och omvärlden. Har vi rätt information för att ta bra beslut? Business Intelligence (BI) är processer, metoder och system för informationshantering. BI är viktig för beslutsfattande då verksamheter får allt mer data från allt fler källor. Kursen ger överblick och förståelse för BI och dess möjligheter.

Kurser på SBS:

Företagsekonomiska institutionen, SBS

Marknadsföring på Internet 7,5 hp

B2B Marketing, Sales and Account Management 7,5 hp

 

För kandidatexamen med reklam och PR som huvudämne:

Kurser på DSV:

Beslutsstöd med affärssystem 7,5 hp

Beslut påverkar oss och omvärlden. Har vi rätt information för att ta bra beslut? Business Intelligence (BI) är processer, metoder och system för informationshantering. BI är viktig för beslutsfattande då verksamheter får allt mer data från allt fler källor. Kursen ger överblick och förståelse för BI och dess möjligheter.

Valbar kurs kurspoolen 7,5 hp

Kurspoolen (DSV)

Kurser på SBS:

Företagsekonomiska institutionen, SBS

Marknadsföring på Internet 7,5 hp

B2B Marketing, Sales and Account Management 7,5 hp

 

Termin 6 (Vt)

Beroende på den inriktning du väljer, läser du kurser på respektive institution.

Kandidatexamen med data- och systemvetenskap som huvudämne

Valbara kurser ur kurspoolen 15 hp (eller praktik 15 hp)

Kurspoolen

Kursen Digitala affärer inom IT 7,5 hp rekommenderas.

Digitala affärer inom IT 7,5 hp

Syftet är att ge studenten möjlighet att utveckla kunskaper om digitala affärer och att tillämpa dessa kunskaper till problemlösning ur ett IT-perspektiv. Det är inte en teknisk kurs om digital teknik. Den är utformad för att hjälpa studenten förstå de viktigaste funktionerna i digital affärsinformation och hur den kan tillämpas.

Praktik 15 hp (eller valbara kurser ur kurspoolen 15 hp)

Information om praktik

Examensarbete i data- och systemvetenskap 15 hp

Mer information om examensarbete

 

Kandidatexamen med reklam och PR som huvudämne

Hela året läses Företagsekonomiska institutionen, SBS och examensarbetet skrivs där.

Kurs: Reklam och PR III 30 hp

Reklam & PR: Forskningsteman i marknadsföring 7,5 hp

Forskningsmetoder i reklam och PR 7,5 hp 

Examensarbete i reklam och PR för kandidatexamen 15 hp

 

Information om dubbla kandidatexamina.

Frågor kring de kurser som läses på Företagsekonomiska institutionen, SBS kontakta: studievagledare@sbs.su.se
Frågor kring de kurser som läses på DSV kontakta: svl@dsv.su.se