Programöversikt

Termin 1: kurser på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)
Termin 2: kurser på Företagsekonomiska institutionen (SBS)
Termin 3: kurser på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)
Termin 4: kurser på Företagsekonomiska institutionen (SBS)
Termin 5: halva terminen kurser på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) och halva terminen kurser på Företagsekonomiska institutionen (SBS) eller utbytesstudier
Termin 6: kurser och examensarbete antingen på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) eller Företagsekonomiska institutionen (SBS)

Om du påbörjat programmet fram till och med 2015 hittar du ditt upplägg här

Mer detaljerad kursinformation, litteraturlista, schema och datum för kursstart hittar du på kursen i delkurser och scheman. Välj termin i drop-down menyn och sök på delkursens namn.

 

År 1

Termin 1 (Ht)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp
Hela terminen läses på DSV

Introduktion till data- och systemvetenskap 7,5 hp

Kursen är en introduktion till ämnet data- och systemvetenskap. Under kursens gång får studenten lära sig grundläggande begrepp inom bland annat datorarkitektur, operativsystem, datornätverk, programvaruteknik och databaser. Kursen ger även en introduktion till programmering. Kursen ger en god grund för fortsatta studier i data- och systemvetenskap.

IT i organisationer 7,5 hp

Kurser ger grundläggande kunskaper och färdigheter om design och utveckling av informationssystem, inklusive teorier, metoder och tekniker för detta. Dessutom skapas förståelse för hur organisationer och deras mål, produkter och tjänster, verksamhetsprocesser och informationshantering kan förändras med hjälp av olika former av IT.

Objektorienterad analys och design 7,5 hp

Kursen behandlar objektorienterad analys och design, i synnerhet hur grafiska modeller kan användas för att analysera verksamheter (organisationer) och designa datoriserade informationssystem. En central del av kursen är praktisk tillämpning av grafiska modeller och praktisk utformning av en kravspecifikation för ett informationssystem.

Programmering 1 7,5 hp

Kursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering, och efter avklarad kurs kan studenten självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java. Programmering är ett av de grundläggande ämnena inom data- och systemvetenskap, och kursen läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

 

Termin 2 (Vt)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp
Hela terminen läses på Företagsekonomiska institutionen, SBS

 • Reklam och PR: grundläggande management 7,5hp
 • Reklam och PR: grundläggande redovisning 7,5hp
 • Reklam och PR: grundläggande marknadsföring 7,5hp
 • Organisations- och marknadskommunikation 7,5hp

 

År 2

Termin 3 (Ht)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp
Hela terminen läses på DSV

Kravhantering av IT system 7,5 hp

Målet med kursen är att ta in de begrepp, metoder och tekniker som behövs i insamling, analysering, dokumentering, validering och hantering av krav för informationssystem. Ämnet förklarar hur kravhantering passar in i den bredare systemutvecklingsprocessen, och ger i praktiska termer en förståelse för de viktigaste utmaningarna i kravhantering nuförtiden.

Informationssäkerhet – modeller och synsätt 7,5 hp

Mål med denna kurs är att ge kunskaper om olika teoretiska synsätt och modeller vilka kan användas för att beskriva, analysera och styra informationssäkerheten. De synsätt och modeller som presenteras och tillämpas i kursen är Systemteori, Institutionell teori, Semiotik samt Sociotekniskt synsätt. Kursen har ett i huvudsak verksamhetsinriktat innehåll, där problemet med informationssäkerhet främst belyses ur en organisations synvinkel.

Databasmetodik 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i databasmetodik, inklusive kunskaper om begrepp, metoder och verktyg som används vid utformning och implementering av relationsdatabaser. Målet med kursen är att förmedla kunskaper om logisk och fysisk design av databaser för relationsmodellen. Baserat på användarkrav ska en normaliserad relationsdatabasmodell definieras och implementeras i ett relationsdatabashanteringssystem.

Globala informationssystem 7,5 hp

Kursen syftar till att förse studenterna med en holistisk och integrerad vy kring ämnena affärsmodellering, affärsprocesser, affärsarkitektur, moderna globala informationssystem, krav på organisation och möjliggörande IT-tjänster. En förståelse kring dessa områden är fundamentet för att skapa innovativa affärsmodeller.

 

Termin 4 (Vt)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp
Hela terminen läses på Företagsekonomiska institutionen, SBS

 • Reklamstrategi 7,5
 • Reklam och PR: fortsättningskurs i marknadsföring 7,5
 • Marknadsjuridiska perspektiv 7,5
 • Reklam och PR: fortsättningskurs i management 7,5

 

År 3

Termin 5 (Ht)

För kandidatexamen med data- och systemvetenskap som huvudämne:
Kurserna Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp och Beslutsstöd med affärssystem, 7,5 hp på DSV + obligatoriska kurser 2 x 7,5 hp på Företagsekonomiska institutionen, SBS eller utbytesstudier (information om utbytesstudier)

För kandidatexamen med reklam och PR som huvudämne:
Kursen Beslutsstöd med affärssystem, 7,5 hp och valbar kurs 7,5 hp ur kurspoolen + obligatoriska kurser 2 x 7,5 hp på Företagsekonomiska institutionen, SBS eller utbytesstudier (information om utbytesstudier).

Kurser på DSV:

Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp

Kursen behandlar vetenskaplig metodik samt kommunikation av vetenskapliga resultat inom data- och systemvetenskap, med särskilt fokus på planering, utförande och analys av en vetenskaplig undersökning.

Beslutsstöd med affärssystem, 7,5 hp

Denna kurs ger dig en ökad förståelse för möjligheterna till beslutsstöd och en god överblick över hur information används vid beslutsfattande. Beslutsfattare, processansvariga, och systemansvariga i organisationer och företag har alla behov av att samarbeta så att rätt information blir tillgänglig i rätt tid, dvs. så att beslut kan tas i rätt ögonblick och baserat på bra underlag. Business Intelligence underlättar samarbetet mellan dessa grupper, med målet att ännu bättre beslut ska tas för att öka effektivitet och konkurrenskraft.

Obligatoriska kurser på Företagsekonomiska institutionen, SBS:

 • Marknadsföring på Internet, 7,5 hp
 • Projektledning, 7,5 hp

 

Termin 6 (Vt)

Du väljer inriktning mot antingen data- och systemvetenskap eller Reklam och PR. Beroende på den inriktning du väljer, läser du kurser på respektive institution.

Följande varianter finns:

Kandidatexamen med data- och systemvetenskap som huvudämne

Valbara kurser 2 x 7,5 hp ur kurspoolen eller praktik 15 hp (Information om praktik) samt Examensarbete 15 hp

Digitala affärer inom IT 7,5 hp (rekommenderad)

Syftet är att ge dig möjlighet att utveckla dina kunskaper om digitala affärer och att tillämpa dessa kunskaper till problemlösning ur ett IT-perspektiv. Det är inte en teknisk kurs om digital teknik. Den är utformad för att hjälpa dig att förstå de viktigaste funktionerna i digital affärsinformation och hur den kan tillämpas.

Valbar kurs ur kurspoolen 7,5 hp

Kurspoolen

Praktik 15 hp

Information om praktik

Examensarbete i data- och systemvetenskap 15 hp

Mer information om examensarbete

 

Kandidatexamen med reklam och PR som huvudämne

Du läser på Företagsekonomiska institutionen, SBS och skriver kandidatuppsats där.

 • Marknadskommunikation och medier 7,5 hp
 • Forskningsmetoder i Reklam och PR 7,5hp (notera att denna kurs inte går att byta mot DSV:s kurs Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp vid en kandidatexamen med reklam och PR som huvudämne).
 • Examensarbete i reklam och PR för kandidatexamen 15hp

 

Information om dubbla kandidatexamen.

Frågor kring de kurser som läses på Företagsekonomiska institutionen, SBS kontakta: studievagledare@sbs.su.se
Frågor de kurser som läses på DSV kontakta: svl@dsv.su.se