Mer detaljerad information om kurserna och datum för kursstart finns på delkurser och scheman

År 1

Termin 1 (Ht)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp

IT för personligt arbete 7,5 hp

Kursen ITP är en introduktion till ämnet data- och systemvetenskap och ligger till grund för många av programmen på DSV. Under kursens gång får studenten bekanta sig med begrepp som: objekt orienterad programmering, nätverk, säkerhet samt vetenskapligt skrivande. Kursen är generell och introducerar på en hög nivå kunskaper som bidrar till en bred förståelse för universitetsstudier, samt att arbeta inom IT-sektorn.

Människa-datorinteraktion 7,5 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion och användningsprocessens psykologi. Kursen ger studenten verktyg att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen människa och dator positivt och negativt samt ge designmetoder som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator.

Prototyping 7,5 hp

På kursen lär du dig att utveckla prototyper med hjälp av digitala verktyg. Du kommer också att lära dig hur prototyper används inom interaktionsdesignprocessen. Genom att skapa prototyper kan idéer testas och kommuniceras till andra parter, såsom teknikutvecklare, beställare och, framförallt, framtida användare. En prototyp kan se olika ut t.ex. grova skisser på papper, mer förfinade datorframtagna skisser eller interaktiva datorprogram som visar hur en framtida applikation är tänkt att se ut och fungera. Kursen redogör också för rådande teorier och designbegrepp inom prototypområdet.

Introduktion till programmering 7,5 hp

Kursen presenterar de traditionella proceduriella programmeringstekniker. Viktiga konstruktioner här är selektion, iteration, booleska villkor, filhantering och datastrukturer. Kursen går också igenom hur det i språket Python ingående Tkinter-modulerna kan användas i konstruktionen av enklare grafiska gränssnitt.

 
Termin 2 (Vt)

Obligatoriska kurser 4 x 7,5 hp

Beteende- och socialvetenskap 7,5 hp

Människa-datorinteraktion (MDI) är ett tvärvetenskapligt fält där olika discipliner har bidragit till utformningen av nya teknologier samt studier av teknikanvändning. Kursen ger en historisk introduktion till de olika perspektiv som präglat de senaste 30 åren av MDI-forskning. Varje föreläsning introducerar en särskild strategi och ge exempel på hur den tillämpats för att kritiskt reflektera över problem som uppstår vid användning eller utformning av tekniska artefakter.

Digitala affärer 7,5 hp

Syftet är att ge dig möjlighet att utveckla dina kunskaper om digitala affärer och att tillämpa dessa kunskaper till problemlösning ur ett IT-perspektiv. Det är inte en teknisk kurs om digital teknik. Den är utformad för att hjälpa dig att förstå de viktigaste funktionerna i digital affärsinformation och hur den kan tillämpas.

Programmering fortsättningskurs 7,5 hp

Kursen tar upp objektorienterade tekniker i programspråket Python. Viktiga begrepp här är klasser, objekt, attribut, metoder, inkapsling och klassarv. Vidare ges en introduktion till webbprogrammering med HTML5, CSS3 och JavaScript med möjligheter till fördjupning i jQuery och spelkonstruktion. Kursen har en praktisk karaktär både när det gäller aktiviteter och examination.

Utvärderingsmetoder 7,5 hp

Kursen ger praktiska och teoretiska kunskaper om utvärdering av användbarhet med förankring i etablerad praxis. Kursen behandlar anpassade tillvägagångssätt avseende effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredsställelse beroende på typ av digital produkt, användarkategori och användningssituation. Generaliserbarhet och begränsningar hos utvärderingsmetoder artikuleras.

 
År 2

Hela året läses på Företagsekonomiska institutionen (Avdelningen för reklam och PR)

 
År 3

Termin 5 (Ht)

Obligatoriska kurser 2 x 7,5 hp (på Företagsekonomiska institutionen) + valbara kurser ur kurspoolen 2 x 7,5 hp (på DSV) eller utbytesstudier (Information om utbytesstudier)

Kurser på Företagsekonomiska institutionen

Marknadsföring på Internet, 7,5 hp
Projektledning, 7,5 hp

Frågor kring de kurser som läses på Företagsekonomiska institutionen kontakta: studievagledare@sbs.su.se.

De kurser som kan väljas på DSV väljs ur kurspoolen. Frågor kring detta val, kontakta svl@dsv.su.se.

Termin 6 (Vt)

Du väljer inriktning mot antingen Data- och systemvetenskap eller reklam och PR. Beroende på den inriktning du väljer, så läser du kurser på respektive institution.
Följande varianter finns:

Kandidatexamen med Data och Systemvetenskap som huvudämne

Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp

Kursen behandlar vetenskaplig metodik samt kommunikation av vetenskapliga resultat inom data- och systemvetenskap, med särskilt fokus på planering, utförande och analys av en vetenskaplig undersökning. Om metod-kurs om 7,5 hp redan lästs så kan man istället ta en valbar kurs ur kurspoolen 1 x 7,5 hp.

Valbar kurs ur kurspoolen 1 x 7,5 hp
Om du redan läst en metodkurs enligt ovan så kan du ta Praktik 15 hp (Mer information om praktik)

Examensarbete 15hp

Mer information om examensarbete

 

Kandidatexamen med Reklam och PR som huvudämne

Du läser på Företagsekonomiska institutionen och skriver kandidatuppsats där.