DSVs utbildningar håller hög klass och studenterna är efterfrågade på marknaden. Men bra kan bli ännu bättre. Efter en utvärdering förra våren påbörjades en genomgripande förändring av arbetet med examensarbetena på kandidat- och masternivån på DSV. Hela processen har setts över med tydliga riktlinjer och tydliga krav, samtidigt som man byggt upp ett IT-baserat stöd för studenter, handledare och granskare. Och nu våren 2012 börjar vi se resultatet av reformerna i form av bättre examensarbeten.

En genomgång av genomförda examensarbeten förra våren visade att kvaliteten på uppsatserna var skiftande och att knytningen till DSVs forskning i vissa fall var svag. Med flera hundra uppsatser varje år innebär också examensarbeten en avsevärd arbetsbelastning på både handledare och administratörer.

Processen för examensarbetet har reformerats vilket innebär tydligare riktlinjer både för handledare och för studenter. Processen omfattar fyra faser med en tydlig gransknings-, examinations- och betygsstruktur. En ny granskningsfunktion innebär att arbetet fortlöpande granskas och godkänns. Ett webbverktyg har skapats för att stödja arbetet för alla inblandade.

- Det viktigaste är att vi har sett över hela processen, betonar professor Paul  Johannesson som varit huvudansvarig i arbetet. Tidigare var det här ett ensamt arbete mellan handledare och student – nu skapas fler kontaktytor.

Liksom tidigare har studenten en handledare, men nu utses också en granskare för varje uppsats. Granskaren kommer in och godkänner arbetet vid varje fas i processen.Dessutom ska studenterna lämna synpunkter på varandras uppsatser – på så vis skapas en mängd dialoger under pågående uppsatsarbete. En examinator – f n professor Paul Johannesson - fattar det slutliga beslutet om uppsatsen godkänns.

- Det har varit kul att redesigna den här processen – för det behövdes, berättar forskningsingenjör Birger Andersson som deltagit i arbetet. Men ännu har det inte sin fulla potential - vi kommer att göra kontinuerliga förbättringar.

Tydligt betygssystem
En viktig del i arbetet har varit att skapa ett tydligare och precisare betygssystem. De tidigare kriterierna var svåra att tolka – nu har man 18 olika kriterier med tydliga bedömningsnivåer. Allt är baserat på de krav som Högskoleverket ställer.

-Det här är också en fråga om rättsäkerhet för studenterna, understryker professor Paul Johannesson. De har möjlighet att se vad som ger poäng. Det underlättar också bedömningen för handledarna och granskarna.

Ca 300 studenter startade enligt den nya modellen vid vårterminens början. Paul Johannesson räknar med att närmare 100-talet uppsatser enligt den nya modellen ska vara klara före sommaren. Man räknar med att fler studenter kommer att avsluta sina uppsatser och att de kommer att bli bättre.

Webbbaserat stöd
Docent Henrik Hansson är hjärnan bakom det webbaserade stödsystemet SciPro för alla inblandade i examensarbetet – studenter, handledare och granskare. Henrik har lång erfarenhet av att vara handledare, och har länge funderat på hur man kan få mer tid att fokusera på handledandet av själva uppsatsen istället för att ägna tid att informera om processen. Det här är något som Henrik velat ha ändå sedan 1987 - ett system för att hantera sina doktorander för att sedan skala upp det för hela DSV.

- Jag vill ha självgående studenter, och då handlar det om att skapa ett system för att kunskaperna ska finnas tillgängliga, berättar Henrik. På SciPro hittar studenter och handledare svar på alla frågor.

På SciPro finns checklistor, videos som förklarar, betygssystemet, mallar för uppsatsen och för betygssättningen, riktlinjer, förslag till projektidéer och mycket, mycket mer. Och i systemet finns alla handledare registrerade med sina forskningsområden. Genom systemet sker också matchning mellan handledare och studenter – vilket gör att man slipper allt ”spring i korridorerna”. Det finns en rad olika verktyg online för alla inblandade.

- Utan bra idéer får man helt enkelt ingen kvalitet, betonar Henrik. I Idébanken finns numera många spännande idéer - med forskningsanknytning. Och i systemet finns alla handledare presenterade med sina områden.

Överblick
I SciPro kan man snabbt få överblick över status för projekten. Det finns schema med milstolpar i hela processen och ett signalsystem som håller koll på att man håller schemat. Det är helt öppet och alla behöriga kan se läget för uppsatserna. Inbyggt i systemet finns också en automatisk plagieringskontroll. Systemet kompletteras också av Newsletter – ett för studenterna och ett för handledarna.

- Det finns också olika möjligheter till feedback och kommunikation i systemet, berättar Henrik. Här kan både handledare och andra studenter kommentera. Särskilt viktigt är IT-stödet för studentdrivna ”peer-reviews” – eftersom alla studenter förväntas lämna kommentarer på varandras arbeten. Hittills under vårterminen har studenterna genomfört 461 peer reviews.

Henrik menar att handledare sparar mycket tid genom stödet i SciPro. Man har redan kunnat konstatera att kvaliteten i examensarbetena har höjts. I flera fall har det senare blivit papers av exjobben. Bara inom Henriks eget område har redan flera papers producerats och fler uppsatser kommer att leda till nya intressanta bidrag.

- Inte minst de internationella masterstudenterna har "blommat ut" genom att informationen  i Sci-Pro ger dem riktlinjer och information för självständiga arbeten i högre grad än förut , berättar Henrik Hansson. De har kunnat göra fältstudier med stöd av "travel grants" från SPIDER och de har fått distanshandledning från DSV när de varit i sina hemländer.

Studenterna verkar också vara nöjda. Så här säger en av studenterna: “First I'd like to say that the Scipro website is a great resource and help for students working on their thesis, good work!”

Smidigare arbete
Studierektor Stefan Möller betonar att huvudskälet varit att få kvalitet i studenternas arbeten och att få mer intressanta uppsatser med koppling till aktuell forskning – särskilt på masternivån. Men reformen innebär också att man kommer till rätta med andra problem.

- Det var svårt att hitta handledare för uppsatserna, men genom matchningen har de  flesta fått perfekt handledare för sitt ämnen genom att handledarna lägger upp ämnesförslag, förklarar Stefan.

Stefan räknar med att hela processen kommer att flyta bättre och att genomströmningen blir snabbare och att kvaliteten ökar genom den nya granskningsfunktionen.

- Det är ett bra system – men det ska justeras, berättar Stefan. Det hela ska utvärderas efter sommaren för att vara klart när nästa omgång drar igång i november.

 

 

 

Professor Paul Johannesson, huvudansvarig för reform-arbetet och examinator.