DSV höjer ribban och spetsar till sina utbildningar ytterligare, även om DSV:s utbildningar redan håller hög nivå och studenterna är eftertraktade på marknaden. Det gäller att ständigt utvecklas och ligga steget före branschen för att erbjuda konkurrenskraftiga utbildningar. Därför har DSV under året genomfört en genomgripande förändring av examensarbetena på kandidat- och mastersnivå.

Förändringarna innebär bland annat förbättrade processer för kvalitetssäkring, nytt IT-stöd, förstärkt forskaranknytning på examensarbetet, förstärkning av personalgrupp och fler fördjupande metodkurser. Allt för att studenterna ska ges utbildning av högsta kvalitet och vara bättre förberedda inför det avslutande examensarbetet.

Kvalitetssäkringen förbättras

För att garantera hög kvalitet i utbildningen har tre olika årliga processer införts. Två av dem analyserar och värderar kvaliteten i kurserna respektive utbildningsprogrammen. Den tredje identifierar utvecklingspotentialen i utbildningen och borgar för att kvaliteten i utbildningen fortsätter att förbättras även i framtiden. Samtidigt har DSV utvecklat SciPro, ett helt nytt nätbaserat system, som hjälper studenter och handledare att tillsammans organisera examensarbetet.

SciPro nytt nätbaserat stöd införs

IT-systemet SciPro är ett viktigt stöd för att studenten framgångsrikt ska uppnå sitt kursmål. Systemet stödjer studenter, handledare, granskare, examinator och administratörer genom examensarbetets alla moment, från idé till betygsrapportering.

SciPro har en mängd betydelsefulla funktioner som, för idébank, tidsplan, diskussionsforum, handledarteam, dokumentarkiv, peer-review, videoföreläsningar, länkarkiv till forskningsartiklar och referensmaterial. Och studenternas positiva omdömen har inte låtit vänta på sig, en av de studenter som använt SciPro i examensarbetet säger:

- First I'd like to say that the SciPro website is a great resource and help for students working on their thesis, good work!

Forskaranknytningen stärks ännu mer

En viktig förändring i reformarbetet har varit att forskningsanknyta utbildningen ännu mer. Exempelvis säkrar SciPro förbättrad matchning mellan student och forskare och studenten garanteras högkompetenta handledare, specialiserade inom sitt ämnesområde.

I det nya systemet lägger forskarna upp ett flertal ämnen som studenten kan välja bland. Det nära samarbetet med forskarna ger studenten möjlighet att bidra med egna artiklar i pågående forskningsprojekt. Då kan studenten också fördjupa sig i dagsaktuella problemställningar inom den snabbt föränderliga IT-utvecklingen.

DSV:s studierektor Stefan Möller menar att det är viktigt att få fler intressanta uppsatser med koppling till aktuell forskning, särskilt på mastersnivå.

- Tidigare var det svårt att hitta handledare för uppsatserna, men genom matchning får de flesta rätt handledare till sitt ämne. Speciellt nu när handledaren lägger upp förslag till ämnen, säger Stefan Möller.

Fler involveras i examensprocessen

Personalgrupperna har förstärkts och fler har involverats i examensprocessen. Förutom handledare och examinator stöder ytterligare en välmeriterad granskare både student och handledare i arbetet. Granskaren läser studenternas texter löpande och ger feedback. Granskarens återkoppling är viktig hjälp för att studenterna ska uppnå sina kursmål.

- Med kvalitativ återkoppling som integrerad del i studentens examensarbete ges löpande information om studentens prestation. Det hjälper studenterna i examensskrivandet, då dessa redan i ett mycket tidigt skede vet vad som behöver utvecklas och korrigeras, berättar Stefan Möller.

Metodkurser på mastersnivå utökas

Som garanti för att studenterna är väl förberedda för sina examensarbeten, genomförs obligatoriska metodkurser, både på kandidat- och mastersnivå. På mastersnivån har metodkurserna utökats och ges med distansmaterial. När allt material finns online kan studenterna repetera komplexa och utmanande delar både under kursens gång och under resten av utbildningen.

Att studenterna har tillgång till materialet och kan gå tillbaka till metodkursen när de själva önskar är viktigt och till stor hjälp, särskilt när examensarbetet så småningom skrivs.
 
 

 

 Mer information

Studierektor Stefan Möller, Institutionen för data- och systemvetenskap.

SciPro

Här kan du läsa mer om SciPro>>