Microsofts motsvarighet är dess DOS-system som finns kvar som kommandoprompten i Microsoft Windows. Skalprogrammet, som numera vanligen är "bash" (Bourne Again Shell), kan man köra via virtuella terminalemulatorer på Linux-systemen. Numera finns det grafiska skrivbordsmiljöer som Gnome och KDE i Unixsystemen (Linux är en Unix-klon). Men många tycker att det är effektivare att jobba med skalkommandon. Nedan är en lathund över vanliga Unix skalkommandon.

OBS att denna lathund över Unix skalkommandon mest ger tips om vad själva kommandot (eller programmet) heter. För att få reda på olika flaggor och argument med mera till kommandot så kan man läsa den så kallade "man"-filen. Gör "man kommandonamn" där "kommandonamn" byts mot önskat kommando. Exempel: "man ps".

Index

 

Programmering

gcc prog.c Kompilera programmet prog.c med  GNU C-kompilatorn.
gdb program Avlusa program med GNU Debugger (GDB).
make mål Bygg mål enligt regler i Makefile.
javac program.java Kompilera källkodsfilen program.java med Java-kompilatorn.
perl program.pl

Interpretera källkodsfilen program.pl med Perl-interpretatorn.

 

Informationssökning, planering, andra användare

apropos ord Sök efter manualsida med nyckelordet ord.
date Skriv ut aktuellt datum och tid.
locate fil Leta efter filer med namet fil.
man ämne Visa manualsida för ämne ämne.
alpine Läs och skriv elektroniska brev (e-post).
who Skriv ut vilka som är inloggade

 

Kommandon, processer

bash Starta ett bash-skal.
bg Lägg en stoppad process i bakgrunden.
cd Ändra aktuell katalog.
clear Rensa terminalfönstret.
echo arg Skriv ut arg, exempelvis echo $PATH.
exit Avsluta ett skal.
export variabel Deklarerar variabel som omgivningsvariabel.
fg Lägg en stoppad process i förgrunden.
jobs Lista egna aktiva jobb.
kill PID Avsluta process PID (process identifier), se ps nedan.
passwd Ändra lokalt lösenord. Används ej i datorsalar.
program Exekvera program.
program & Exekvera program i bakgrunden.
ps Lista processer och deras PIDar (process identifiers), se kill ovan.
ps -ef Lista alla processer (-e) med mer information (-f).
pwd Skriv ut aktuell katalog (se cd ovan).
script filnamn Logga terminaldialogen i filen filnamn, avsluta med exit.
ssh Logga in på annan maskin med säker förbindelse.
stty Avläs eller sätt terminalparametrar.
time kommando Ta tid på kommando.

 

Text och data i filer och pipes

cat fil1 fil2 Skriv ut fil1 och fil2 efter varandra.
cmp Jämför innehållet i två filer.
comm Jämför rader i två sorterade filer.
cut Väljer ut kolumner ur varje rad i en fil.
diff Jämför innehållet i två filer.
emacs Starta texteditorn GNU Emacs.
grep text filnamn Sök efter strängen text i filen filnamn.
head filnamn Skriv ut början av filen filnamn.
less Textläsningsfilter som tillåter tillbakarullning av inmatningen. Nyare variant av less.
more filnamn Skriv ut filen filnamn med stopp vid varje skärmsida. Äldre variant av less.
paste Lägger samman rader ur olika filer.
sort Sortera fil eller samsortera filer.
tail filnamn Skriv ut slutet av filen filnamn.
tee Filter som skickar sin utmatning både till en fil och till skärmen.
tr Översätt (byt ut) tecken.
uniq filnamn Rapportera lika rader i filen filnamn.
wc filnamn Räkna tecken, rader och ord i filen filnamn.
zcat Som cat fast för filer komprimerade med gzip.
zless Som less fast för filer komprimerade med gzip.

 

Filhantering

chmod Ändra åtkomstkod för fil(er).
compress Komprimerar filer (se även uncompress).
cp ofil nfil Kopiera ofil till nfil.
cp fil katalog Kopiera filen fil till katalogen katalog.
df Visar skivminnesutnyttjande.
du Visa antal block i aktuell katalog och dess underkataloger.
find Söker efter filer genom att rekursivt gå igenom filkatalogen.
file filnamn Undersök heuristiskt vilken typ filen filnamn har.
ftp address Flyttar filen mellan lokal dator och datorn med address address.
gunzip fil.gz Packa upp fil.gz.
gzip fil Komprimera fil (till fil.gz).
ln Skapar ett filnamn som egentligen är en länk till en annan fil.
ls Lista namnen på filerna i den aktuella katalogen.
ls -l Detaljerad listning av filerna i filkatalogen.
mkdir katalog Skapa underkatalogen katalog.
mv ofil nfil Byt namn på fil från ofil till nfil.
mv fil katalog Flytta filen fil till katalogen katalog.
rm filnamn Ta bort filen filnamn.
rmdir katalog Ta bort katalogen katalog.
tar Hanterar arkiv av kataloger och filer.
uncompress Packar upp komprimerade filer (se även compress).

 

Skrivarhantering

lpr -Pskrivare fil Skriv ut PostScript-filen fil på skrivare skrivare.
lpq -Pskrivare Visa utskriftskön på skrivare skrivare.
lprm -Pskrivare n Avbryt utskrift med jobbnummer n på skrivare skrivare.