C-x nedan betyder att man ska hålla ned Ctrl-tangenten och sedan trycka på tangenten "x". M- nedan betyder att man ska hålla ned den s.k. "meta"-tangenten som på ett pc-tangentbord är märkt "Alt".

Starta och lämna Emacs

I Linux

 • emacs& (i terminalfönstret) starta Emacs
 • C-z stoppa Emacs temporärt
 • fg (i terminalfönstret) starta Emacs igen
 • C-x C-c avsluta Emacs permanent

I Microsoft Windows

 • Välj "Emacs" under Programs/Editors/Gnu Emacs på Startmenyn starta Emacs
 • C-x C-c avsluta Emacs permanent

Filer

 • C-x C-f läsa in en fil i Emacs
 • C-x C-s spara en fil på skivminne
 • C-x s spara en fil på skivminne med fråga
 • C-x i sätt in innehållet i en annan fil i bufferten
 • C-x C-v läs in en ny fil i bufferten
 • C-x C-w skriv buffertens innehåll på en namngiven fil
 • C-x d starta Dired, katalogeditorn

Att få hjälp

Hälpsystemet är mycket enkelt. Tryck på C-h och följ instruktionerna. Om du är nybörjare, tryck C-h t för att få en demonstration. Alla hjälptexter är på engelska.

 • C-x 1 ta bort hjälpfönstret
 • ESC C-v bläddra i hjälpfönstret
 • C-h a apropos: sök med hjälp av text
 • C-h c visa en tangents funktion
 • C-h f beskriv en funktion
 • C-h m få information om den aktuella moden

Om något går fel

 • C-g avbryt delvis angivet kommando
 • M-x recover-file rädda en fil efter en krasch
 • C-x u eller C-_ ångra en oönskad ändring
 • M-x revert-buffer återgå till senaste sparade versionen
 • C-l rita om skärmen

Sökning

 • C-s sökning framåt
 • C-r sökning bakåt
 • C-M-s sökning med hjälp av reguljära uttryck

  Använd C-s eller C-r upprepade gånger för att upprepa sökningen eller upprepa den i någon riktning.

 • ESC avsluta sökningen
 • DEL ångra senaste tangenttryckningen
 • C-g avbryt sökningen

  Om Emacs fortfarande söker så avslutar C-g den sökning Emacs just då håller på med, i annat fall avbryts hela sökningen.

Förflyttning

Förflyttning av markören:

 • C-f tecken framåt
 • C-b tecken bakåt
 • M-f ord framåt
 • M-b ord bakåt
 • C-n rad framåt
 • C-p rad bakåt
 • C-a gå till radens början
 • C-e gå till radens slut
 • M-e mening framåt
 • M-a mening bakåt
 • M-] stycke framåt
 • M-[ stycke bakåt
 • C-x ] sida framåt
 • C-x [ sida bakåt
 • C-M-f syntaktisk enhet framåt
 • C-M-b syntaktisk enhet bakåt
 • C-M-e funktion framåt
 • C-M-a funktion bakåt
 • M-< gå till början av bufferten
 • M-> gå till slutet av bufferten

Skärmberoende förflyttningar

 • C-v bläddra en skärmbild framåt
 • M-v bläddra en skärmbild bakåt
 • C-x < bläddra åt vänster
 • C-X > bläddra åt höger

Radering

 • C-d tecken framåt
 • DEL tecken bakåt
 • M-d ord framåt
 • M-DEL ord bakåt
 • C-k raden till slutet
 • M-0 C-k raden till början
 • M-k meningen till slutet
 • C-x DEL meningen till början
 • C-M-k syntaktisk enhet framåt
 • M-- C-M-k syntaktisk enhet bakåt
 • C-w radera området och placera i killring
 • M-z tkn radera till nästa tecken tkn
 • C-y lägg tillbaka senast raderade text
 • M-y ersätt senast raderade text med ännu äldre

Märkning

 • C-@ eller C-SPACE sätt märket här
 • C-x C-x byt arbetspunkt och märke
 • M-@ sätt märket arg orde bort
 • M-h markera stycket
 • C-x C-p markera sidan
 • C-M-@ markera syntaktisk enhet
 • C-M-h markera funktionen
 • C-x h markera hela bufferten

Utbyte av text

 • M-% interaktivt utbyte av text
 • M-x query-replace-regexp med hjälp av reguljära uttryck

Accepterade svar när man byter ut text interaktivt är

 • SPACE byt den här, sök efter nästa
 • , byt denna, stå kvar
 • DEL hoppa vidare till nästa utan att byta
 • ! byt ut på alla ställen som återstår
 • ^ gå tillbaka till föregående ställe
 • ESC avsluta interaktivt utbyte
 • C-r starta rekursivt utbyte (C-M-c för att avsluta)

Flera fönster

 • C-x 1 göm alla fönster
 • C-x 0 göm detta fönstret
 • C-x 2 dela fönstret i två delar, horisontellt
 • C-x 3 dela fönstret i två delar, vertikalt
 • C-M-v bläddra i annat fönster
 • C-x o flytta markören till ett annat fönster
 • M-x shrink-window gör fönstret kortare
 • C-x ^ gör fönstret längre
 • C-x { gör fönstret smalare
 • C-x } gör fönstret bredare
 • C-x 4 b byt buffert i ett annat fönster
 • C-x 4 f läs in en fil i ett annat fönster
 • C-x 4 m skicka brev i ett annat fönster
 • C-x 4 d starta katalogeditorn i ett annat fönster
 • C-x 4 . sök efter etikett i ett annat fönster

Formatering

 • TAB indentera aktuell rad (beroende på mod)
 • C-M-\ indentera aktuellt område (beroende på mod)
 • C-M-q indentera aktuell syntaktisk enhet (beroende på mod)
 • C-x TAB indentera aktuellt område till kolumn arg
 • C-o sätt in radbrytning efter arbetspunkten
 • C-M-o flytta resten av raden vertikalt nedåt
 • C-x C-o radera blanka rader kring arbetspunkten
 • M-\ radera alla blanka runt arbetspunkten
 • M-SPACE sätt in exakt ett blanktecken vid arbetspunkten
 • M-q jämna till stycket
 • M-g jämna till området
 • C-x f sätt högermarginal
 • C-x . sätt det prefix som varje rad början med

Ändra

 • M-u ändra ordet till versaler
 • M-l ändra ordet till gemena
 • M-c endast första bokstaven ska vara versal
 • C-x C-u ändra området till versaler
 • C-x C-l ändra området till gemena
 • M-x capitalize-region som M-c men för ett helt område

Minibufferten

Följande tangenter är definierade i minibufferten.

 • TAB fyll i så mycket som möjligt
 • SPACE fyll i maximalt ett ord
 • RET fyll i och utför
 • ? visa möjliga alternativ
 • C-g avbryt

Skriv C-x ESC för att editera och upprepa senaste kommandot som använt sig av minibufferten. Föjande funktioner är definierade.

 • M-p Föregående kommando i minibufferten
 • M-n Nästa kommando i minibufferten

Buffertar

 • C-x b gå till en annan buffert
 • C-x C-b lista alla buffertar
 • C-x k ta bort en buffert

Byt plats

 • C-t byt plats med föregående tecken
 • M-t byt plats med föregående ord
 • C-x C-t byt plats med föregående rad
 • C-M-t byt plats med föregående syntaktiska enhet

Stavningskontroll

 • M-$ kontrollera stavningen av ett ord
 • M-x spell-region kontrollera stavningen av området
 • M-x spell-buffer kontrollera stavningen i bufferten

Etiketter (Tags)

 • M-. sök efter en etikett
 • C-u M-. sök efter nästa etikett
 • M-x visit-tags-table ange ny etikettfil
 • M-x tags-search leta i alla filer med reguljärt uttryck
 • M-x tags-query-replace interaktivt utbyte i alla filer
 • M-, upprepa sökningen eller utbyte

Kommandotolk (skal, shell)

 • M-! utför ett skalkommando
 • M-| utför ett skalkommando på området
 • C-u M-| filtrera området genom ett skalkommando
 • M-x shell starta en kommandotolk i bufferten *shell*

Rmail

 • M-x rmail starta Rmail
 • SPC bläddra framåt
 • DEL bläddra bakåt
 • . (dot) gå till början av nästa brev
 • n nästa ej borttagningsmarkerade brev
 • p föregående ej borttagningsmarkerade brev
 • M-n nästa brev
 • M-p föregående brev
 • d markera brevet som borttaget
 • C-d radera brev och gå till föregående brev
 • u markera brevet som ej borttaget
 • r svara på brev
 • f skicka brevet vidare till någon
 • m skicka brev
 • g hämta nyinkommen post
 • q avsluta Rmail
 • o kopiera brevet till en annan RMAIL-fil
 • C-o kopiera brevet enligt UNIX-standard
 • h visa kortfattade brevhuvuden

Reguljära uttryck

Följande tecken är speciella inuti ett reguljärt uttryck.

 • . (punkt) något enstaka tecken
 • * noll eller flera upprepningar
 • + en eller flera upprepningar
 • ? noll eller en upprepning
 • [...] något tecken i mängden
 • [^...] något tecken utanför mängden
 • ^ början på rad
 • $ slut på rad
 • \c tolka ett tecken literalt
 • \| alternativ (Något av)
 • \(....\) gruppering
 • \n n:te gruppen
 • \` början på bufferten
 • \' slut på bufferten
 • \b ordbrytning
 • \B inte början eller slut på ord
 • \< början av ord
 • \> slut på ord
 • \w något tecken som kan ingå i ett ord
 • \W något tecken som inte kan ingå i ett ord
 • \sc ett tecken med syntax c
 • \Sc ett tecken som inte har syntax c

Register

 • C-x x kopiera området till ett register
 • C-x g stoppa in innehållet i ett register
 • C-x / spara undan arbetspunktens position i ett register
 • C-x j gå till en undanstoppad position

Info

 • C-h i starta Info
 • SPC bläddra framåt inom nod
 • DEL bläddra bakåt inom nod
 • . (punkt) gå till början av noden
 • n gå till nästa nod
 • p gå till föregående nod
 • u gå upp en ivå
 • m välj menyalternativ med hjälp av namn
 • n välj n:te menyalternativet (1-5)
 • f följ korsreferens (gå tillbaka med 'l')
 • l återgå till den nod du senast såg
 • d gå tillbaka till huvudnoden
 • g gå till någon nod
 • h starta övningsversion av Info
 • ? visa kommandon i Info
 • q avsluta Info
 • s sök i noderna efter reguljärt uttryck

Tangentbordsmakron

 • C-x ( starta inspelning
 • C-x ) avsluta inspelning
 • C-x e utför senaste sparade makro
 • C-u C-x ( utöka senaste makro
 • M-x name-last-kbd-macro döp senaste makro
 • M-x insert-kbd-macro visa lispkod för makro i aktuell buffer

Speciella funktioner för Emacs Lisp

 • C-x C-e evaluera syntaktisk enhet innan arbetspunkten
 • C-M-x evaluera aktuell defun
 • M-x eval-region evaulera området
 • M-x eval-current-buffer evaluera hela bufferten
 • M-ESC läs och evaulera minibufferten
 • C-x ESC evaluera senaste kommando i minibufferten
 • M-x load-file läs och evaluera en fil i E-Lisp
 • M-x load-library läs in från global systemkatalog

Enkel konfigurering

Här kommer några exempel på hur man kan binda tangenter till funktioner globalt i ELisp. Märk att du inte kan skriva '\M-#', utan måste skriva '\e#'.

(global-set-key "\C-cg" 'goto-line)
(global-set-key "\e\C-r" 'isearch-backward-regexp)
(global-set-key "\e#" 'query-replace-regexp)

Ett exempel på hur man sätter en variabel i ELisp:

(setq backup-by-copying-when-linked t)

Att skriva egna kommandon

(defun this-line-to-top-of-screen (line)
      "documentation"
(interactive "P")
      (recenter (if (null linr)
             0
             (prefix-numeric-value line))))

Argumentet till interactive är en sträng som specificerar hur man anger argumenten när man anropar funktionen interaktivt.

Skriv C-h f interactive för mer information.